Tag Archives: นครนายก

ข่าว สพฐ. ๗ มกราคม ๒๕๖๑

อ่างทอง ร่วมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

1031134.JPG

ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วย นายสมปอง คงอ่อน, นายสมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วม พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ อาคารกีฬา 1 มศว.องค์รักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทย 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน และได้เยี่ยมเต็นท์นิทรรศการ เยี่ยมให้กำลังใจครูนักเรียนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมแข่งขัน หลังพิธีเปิดมีพิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งต่อไป “ครั้งที่ 68” ได้แก่ จังหวัดนครปฐม .///ณํัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพันธ์ ชนพ ภาพ/ข่าว

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ

1031503.jpg

วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สพฐ. โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้มอบหมายให้ สพป.ชุมพร เขต 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการสอบแข่งขัน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา นักเรียนสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 วิชาเท่านั้น สำหรับปีนี้ มีนักเรียนสมัครสอบทั้งสิ้น จำนวน 455 คน แยกได้ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 165 คน, มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 134 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 156 คน โดยมี นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานอำนวยการสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลในการสอบครั้งนี้

ภาพ/กาญจนา พัดพา

ข่าว/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

สพป.สิงห์บุรี ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1031498.jpg

วันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2561 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สนามสอบ ณโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและมีการควบคุม กำกับ ดูแลในการสอบให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี มีนักเรียนสมัครสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม 230 คน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยม 1 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถม 249 คน รวมทั้งสิ้น 480 คน ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.

7 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก เด็กไทยยุค ๔.๐เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้าสร้างคุณค่าสู่สากล

1030589.JPG

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้ จัดขึ้นทั้ง ๔ ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดกำแพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ จัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดที่จังหวัดนครนายก โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพ ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยยุค ๔.๐ เพิ่มพูนปัญญาศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การนำเสนอผลงานของนักเรียนและครู ในรูปแบบของนิทรรศการ มีสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วม จำนวน ๖๐ เขตพื้นที่ฯ ๒๕ จังหวัด กิจกรรมการแข่งขัน ๖๕๕ กิจกรรม มีนักเรียนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า เข้าร่วม จำนวน ๙๖,๐๐๐ คน คณะกรรมการตัดสิน จำนวน ๒,๐๐๐ คน คณะครูผู้ฝึกสอน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน วัตถุประสงค์การจัดงาน

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก ซึ่งความรู้ ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยสอดแทรกผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถ และศักยภาพ ของแต่ละบุคคล

๓. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

๔. เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา และทุกภาคส่วนของสังคมได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 สพป.นครปฐม เขต 1 เขต 2 สพม.9 และสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดนคปฐม ไดัรับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ https://photos.app.goo.gl/techZkuNMX8JQECw2

05 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

1027474.JPG

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เพื่อรายงานผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๔ -๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครนายก การกำหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) การร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเขียน และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

/ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

สพป.สิงห์บุรี ขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษา

1027860.jpg

สพป.สิงห์บุรี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ก่อนเข้าวาระประชุมรับชม VTR การรายผลการดำเนินงาน สพป.สิงห์บุรี กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ถวายความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวคำปฏิญาณข้าราชการ สพป.สิงห์บุรี กิจกรรมยกยกเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน การมอบประกาศนียบัตรการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 (จำนวน 4 รางวัล) ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นำเสนอจุดเน้นแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญ การประชุม เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

สพป.นศ.๑ ประชุมสัมมนาผู้บริหารในสังกัดมอบนโยบาย

1028376.jpg

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงแรมราวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมสัมมนาการนำนโยบายสู่การปฏิบัติสำหรับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และนายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ พูดคุยการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐และปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นางกฤษณา ชั้นแก้ว ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในซ้อมความเข้าใจในการรายงานข้อมูลทางการเงินและนายอนุรักษ์ รักทอง รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ พูดคุยสรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ และสรุปตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติในวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำหรับภาคบ่ายแบ่งกลุ่มเครือข่ายจัดทำโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, O-net// สุภาพร ดาราจิตร ภาพ/จรวยพร อัตปัญญา รายงาน

26 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ว่าที ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

1020996.jpg

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

1. ประวัติ

เริ่มรับราชการ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2528

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

คู่สมรส นางศรินทิพย์ นามศรี ตำแหน่ง วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จ.อุบลราชธานี

1. นายวสุชนม์ นามศรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็คทรอนิคส์ สาขาคอมพิวเตอร์) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปี 2560

2. นายภัทรศักดิ์ นามศรี คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) ปี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. การศึกษา

2.1 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคณิตศาสตร์ จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2528

2.2 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อ พ.ศ. 2547

2.3 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการประถมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เมื่อ พ.ศ. 2533

2.4 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ.2555

2.5 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ.2555

3. การรับราชการ

3.1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สปอ.ศรีรัตนะ สปจ.ศรีสะเกษ

3.2 วันที่ 16 สิงหาคม 2529 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สปอ.ศรีเมืองใหม่ สปจ.อุบลราชธานี

3.3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2536 ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 5 สปอ.น้ำยืน สปจ.อุบลราชธานี

3.4 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2536 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านสมดี สปอ.ตระการพืชผล สปจ.อุบลราชธานี

3.5 วันที่ 1 สิงหาคม 2537 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านพรทิพย์ สปอ.กันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.6 วันที่ 25 มกราคม 2539 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนสูง สปอ.ขุนหาญ สปจ.ศรีสะเกษ

3.7 วันที่ 5 สิงหาคม 2540 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองจันทร์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.8 วันที่ 2 กรกฎาคม 2542 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเบญจลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.9 วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.10 วันที่ 16 พฤษภาคม 2545 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอคลองใหญ่ สปจ.ตราด

3.11 วันที่ 18 มิถุนายน 2547 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.12 วันที่ 9 ธันวาคม 2548 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

3.13 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.14 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

3.15 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

4. การฝึกอบรม

4.1 หลักสูตรอบรมศึกษานิเทศก์ เมื่อ1 – 13 ก.พ.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.2 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ 5 – 29 ก.ค.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

4.3 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง เมื่อ 11 ก.ย.-6ต.ค.2538 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

4.4 หลักสูตรผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 20 –30 ก.ย. 2541 ณ กรุงเทพฯ

4.5 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เมื่อ 12 –21 มี.ค. 2544 ณ วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์

4.6 หลักสูตรเตรียมหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 1 – 14 สิงหาคม 2544 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

4.7 หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 391 เมื่อ 2 -8 พฤษภาคม 2548 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษ

4.8 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อ 5 – 9 เมษายน 2549 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

4.9 หลักสูตรการอบรมคุณธรรมนำความรู้:แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย เมื่อ 29 มีนาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4.10 หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรองรับการกระจายอำนาจตั้งแต่ 26 มีนาคม-30 กันยายน 2550 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

4.11 หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ. เมื่อ 8 – 15 พฤษภาคม 2550 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.12 หลักสูตรการสืบสวน สอบสวนทางวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ 26 – 30 พฤศจิกายน 2550 ณ กรุงเทพมหานคร

4.13 หลักสูตรการฝึกอบรมแกนนำการขยายผลการใช้ชุดเสริมสร้างค่านิยม เรื่อง ความประหยัด และการมีวินัยทางการเงิน เมื่อ 1-3 กุมภาพันธ์ 2551 ณ จังหวัดอุดรธานี

4.14 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2552

4.15 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2553

4.16 หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) พ.ศ. 2557

4.17 หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2558

5. การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อ 5 – 10 ก.ค.2542 ณ รัฐเบอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

5.2 การศึกษาเพื่อป้องกันโรคเอดส์ เมื่อ 22 พ.ค. 2546 ณ จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา

5.3 การศึกษาเปรียบเทียบระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยสร้างครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2550

5.4 การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการอบรมภาษาอังกฤษ ที่สถาบันภาษา GEOS ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อ 22 เมษายน- 8 พฤษภาคม 2551

5.5 ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์ เมื่อ สิงหาคม พ.ศ.2554

5.6 การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรม ณ ประเทศจีน เมื่อ กันยายน 2555

6. ผลงานดีเด่น

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2556 และ 2558

– รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นปีที่ 1 ปี 2554-2555

– ศิษย์เก่าดีเด่น ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2555 และ 2558

6.2) ผลที่เกิดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2556 และ2558

– รางวัล สพท.จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 3 ปีซ้อน ได้แก่ ปี 2558 , 2559 และ 2560

– ผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 ลำดับที่ 3 ของประเทศ

– โล่รางวัลดีเด่น สพท.ที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2559

– สพป.ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) ป.3 ปีการศึกษา 2555-2557 สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง

– รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 ใน 3 ด้านได้แก่ ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านส่งเสริมคุณธรรม และด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 61 , 62

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62

– สพป.อุบลราชธานี เขต 3 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 65

07 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพฐ. ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

สอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

898142.JPG

+ สพม.6 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อำนวยการสอบ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 3 ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ณ สนามสอบโรงเรียนนครนายกพิทยาคม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และสนามสอบโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในการสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2559 (ธันนธร/ภาพ…จันทรา/ข่าว)

สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง สู่การปฏิบัติ

898073.jpg

สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง สู่การปฏิบัติ

20 ก.ย.59 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมสัมมนาการนำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง, หัวหน้าหน่วยงานทางศึกษาในจังหวัดระยอง, รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1, ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม ของ สพป.ระยอง เขต 1 รวมทั้งสิ้น 45 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดระยองได้นำแผนพัฒนาการศึกษา สู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกัน โดยมีนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง

ศธจ.ฉะเชิงเทรา สอบครูผู้ช่วย ครั้ง ๑/๒๕๕๙

898206.JPG

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นการสอบภาค ก (ข้อเขียน) มีสนามสอบจำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดดอนทอง และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ มีผู้สมัครสอบทั้งหมด ๑,๗๒๘ คน เข้าสอบ ๑,๖๔๙ คน ขาดสอบ ๗๙ คน สำหรับบรรยากาศสอบวันแรก นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. และ นางจินตนา มีแสงพราว ศึกษาธิการภาค ๓ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขัน ฯ ณ สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ซึ่งในการสอบครั้งนี้ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายตั้ง อสิพงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้ควบคุม ดูแลการปฏิบัติทุกขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตทุกสนามสอบ

19 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รับตรง๖๐ ม.อีสเทิร์นเอเชีย

โควตารับตรง ม.อีสเทิร์นเอเชีย

ปีการศึกษา 2560 **ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ต้องสัมภาษณ์ กู้ยืมกองทุนการศึกษา ได้ตั้งแต่เทอมแรก โดยไม่ต้องสำรองจ่าย *** รับจำนวนจำกัด !! 1. คณะศิลปศาสตร์

– สาขาวิชาจีนศึกษา (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)

– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)

– สาขาวิชาการท่องเที่ยว(เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรไกด์) ) 2. คณะนิติศาสตร์ (หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษด้านกฎหมายโดยเฉพาะ) 3. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต/ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

(ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ) 4. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการและบริหาร (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นศ.โควตารับโน๊ตบุ๊คฟรี) 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์

– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นศ.โควตารับโน๊ตบุ๊คฟรี) ส่งเอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาคณะทั่วไป ประกอบด้วย 1.1 สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 1.3 สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ 1.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 1.5 ค่าสอบธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท 1.6 ค่าเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ 3,000 บาท ผู้รับ อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญลึก ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เลขที่ 200 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 ติดต่อสมัครเรียนได้ที่ อ. เสาวลักษณ์ บุญลึก ( อ.จิ๋ว) ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โทร.095-496-9903 หรือ @ Line : society-jiew14

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สุรินทร์)

808462.JPG

ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ

วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 ภูมิลำเนา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติการศึกษา – มัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

– ปริญญาตรี ศษ.บ (สังคมศึกษา) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

– ปริญญาเอก ศษ.ด (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประวัติการรับราชการ

– เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2531 ในตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านนาตูบ สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ดังนี้

– 16 พฤษภาคม 2537 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

– 1 ตุลาคม 2541 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

– 1 ตุลาคม 2543 ศึกษาธิการอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

– 18 มิถุนายน 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

– 22 ตุลาคม 2555 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)

– 6 พฤศจิกายน 2556 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)

– 13 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี – นครนายก – สระแก้ว)

– 9 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)

รางวัล/ผลงานที่ภาคภูมิใจ

– ปี 2549 รางวัลคุรุสภา เข็มทองคำ “คุรุสดุดี” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

– ปี 2553 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจากสำนักนายกรัฐมนตรี

– ปี 2554 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา จาก สก.สค.

14 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนอุตรดิตถ์ มีศักยภาพและโรงเรียนที่มีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศในกลุ่ม OECD

646073.jpg

จากวารสารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ฉบับที่ 189 เดือนกรกฏาคม – สิงหาคม 2557 ได้ตีพิมพ์บทความผลการประเมิน PISA 2012 สำหรับการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย ซึ่งผลการประเมิน PISA หรือ การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ Programme for International Student Assessment ของนักเรียนอายุ 15 ปีของไทย จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปพิจารณาการจัดอันดับความสามารถของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (World Competitiveness Rankings) ของประเทศไทย โดยองค์การนานาชาติต่างๆ จะสะท้อนให้เกิดความเชื่อมั่นถึงศักยภาพของกำลังคนเพื่อการลงทุนในประเทศไทย จากบทความ ผลการประเมิน PISA 2012 สำหรับการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย จำนวนจังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงและค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของจังหวัดที่อยู่ในระดับเดียวกับ OECD (Organisation for Economics Co-operation and Development) หรือ องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ ได้แก่ Mathematical literacy 15 จังหวัด Scientific literacy 14 จังหวัด Reading literacy 14 จังหวัด ซึ่งอุตรดิตถ์เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีนักเรียนมีศักยภาพและโรงเรียนที่มีคุณภาพทัดเทียมกับของประเทศในกลุ่ม OECD และจังหวัดอื่นๆ ประกอบด้วย กรุงเทพฯ กำแพงเพชร จันทบุรี ชลบุรี นครปฐม นครนายก พะเยา เพชรบุรี พิษณุโลก ภูเก็ต ร้อยเอ็ด เลย ลำปาง มหาสารคาม สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สุโขทัย สุพรรณบุรี และสุราษฎร์ธานี ซึ่ง นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ชื่นชม และขอขอบคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้ผล PISA ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหนึ่งใน 20 จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงและค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของจังหวัดอยู่ในระดับเดียวกับ OECD กรรณิกา ภาพ : ข่าว / ธราเทพ : รายงาน

12 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

623853.jpg

ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษ “การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม สามารถแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าต่อราชการ มีความพร้อมในการก้าวมาเป็นผู้นำทางทางด้านวิชาการและเป็นบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งสิ้น 100 คน แบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน สำหรับรุ่นที่ 1 นี้จะเริ่มการพัฒนาตั้งแต่วันที่ 2-21 สิงหาคม 2557 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 2-21 กันยายน 2557 กิจกรรมในการพัฒนาประกอบไปด้วยการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนาสำหรับคณะกรรมการตามคำสั่ง เพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการพัฒนา การออกแบบการเรียนรู้ การกำหนดแนวทางการฝึกปฏิบัติงานหรือเสริมประสบการณ์ พร้อมทั้งการเรียนรู้ในสภาพจริงทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรที่มีความรู้ด้านกฎหมายมหาชน องค์กรเอกชน องค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอื่นโดยใช้หลักสูตรการพัฒนาพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดและเห็นชอบ ซึ่งจะมีการวัดและประเมินผลการพัฒนาฯร่วมด้วย

04 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยภาค ค สพม.๗

577283.JPG

+++นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย สนามสอบ สพม.7(ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก) ซึ่งดำเนินการสอบ ภาค ค(ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมีนายวีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.7 เป็นประธานในการดำเนินการสอบ มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดเพื่อจับฉลากห้องสอบโดยมีคณะกรรมการสัมภาษณ์ห้องละ 5 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากภาค ก และ ข จำนวน 363 คน วิชาเอกที่มีผู้สอบผ่านมากที่สุด คือ คอมพิวเตอร์ รองลงมา คือ สังคมศึกษา และวิชาเอกที่มีผู้สอบผ่านน้อยที่สุดคือ ดนตรีสากล การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความรัดกุม โปร่งใส เป็นธรรม และปลอดทุจริต +++วรัญ ภรณ์ ชาลีรักษ์ ภาพ/ข่าว +++

27 เมษายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ