Tag Archives: ทุจริต

ข่าว สพฐ. ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

สอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

898142.JPG

+ สพม.6 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อำนวยการสอบ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 3 ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ณ สนามสอบโรงเรียนนครนายกพิทยาคม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และสนามสอบโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในการสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2559 (ธันนธร/ภาพ…จันทรา/ข่าว)

สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง สู่การปฏิบัติ

898073.jpg

สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง สู่การปฏิบัติ

20 ก.ย.59 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมสัมมนาการนำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง, หัวหน้าหน่วยงานทางศึกษาในจังหวัดระยอง, รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1, ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม ของ สพป.ระยอง เขต 1 รวมทั้งสิ้น 45 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดระยองได้นำแผนพัฒนาการศึกษา สู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกัน โดยมีนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง

ศธจ.ฉะเชิงเทรา สอบครูผู้ช่วย ครั้ง ๑/๒๕๕๙

898206.JPG

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นการสอบภาค ก (ข้อเขียน) มีสนามสอบจำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดดอนทอง และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ มีผู้สมัครสอบทั้งหมด ๑,๗๒๘ คน เข้าสอบ ๑,๖๔๙ คน ขาดสอบ ๗๙ คน สำหรับบรรยากาศสอบวันแรก นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. และ นางจินตนา มีแสงพราว ศึกษาธิการภาค ๓ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขัน ฯ ณ สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ซึ่งในการสอบครั้งนี้ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายตั้ง อสิพงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้ควบคุม ดูแลการปฏิบัติทุกขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตทุกสนามสอบ

19 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

สพม.๓๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวินัยคุณธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา

891738.jpg

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้าน วินัยและคุณธรรมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายบริหารอันจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารได้แสวงหาความ รู้ด้วยตัวเอง และเพื่อพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และหลักวิธีป้องกันตนให้พ้นภัยจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) จำนวน 42 คน

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้รับเกียรติจาก นายศรณรงค์ นิลสาริกา ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยวัฒน์ เหลืองเมฆา ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้

นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านวินัยและคุณธรรมผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในครั้งเป็นการประชุมเพื่อพัฒนาพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง และหลักวิธีป้องกันตนให้พ้นภัยจากการทุจริต หลังจากการอบรมในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่าน จะนำความรู้ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเอง และสถานศึกษาของท่าน ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไป

30 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 แจ้งข้อราชการและแนวปฎิบัติ

892447.JPG

31 ส.ค.59 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559 ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการประชุม ผอ.สพป.ได้มอบเกียรติบัตรต่างๆ ให้กับโรงเรียน จากนั้นเริ่มการประชุมตามหัวข้อ อาทิเช่น ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โครงการประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559) ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแขม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านโอกาสทางการศึกษา การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 และอื่นๆ

สพป.ภูเก็ต ประชุมเตรียมการจัดการก่อสร้าง งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคาร อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

892497.jpg

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมเตรียมการจัดการก่อสร้าง งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคาร อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมพร้อม

ในส่วนที่สามารถดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ฯ จำนวน ๑๒ โรงเรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวนโยบายตามที่ สพฐ. กำหนด ของมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิผล “โปร่งใส เปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้องเป็นธรรม ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามเป้าหมาย และนำไปสู่ภาคปฎิบัติได้อย่างเคร่งครัด

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ภูเก็ต รายงาน

สพป.ปข.2 อบรมเชิงปฏิบัติการครุผู้สอนสังคมศึกษาให้มีความรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ การสร้างวินัยทางการเงิน (Financial Literacy ) ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

892423.JPG

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการครุผู้สอนสังคมศึกษาให้มีความรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ การสร้างวินัยทางการเงิน (Financial Literacy ) ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ เชิงเศรษฐศาสตร์จัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีทักษะความรู้นำไปวางแผนการเงินส่วนบุคคลสามารถต่อยอดองค์ความรู้เป็นนักวางแผนที่ดีต่อไป ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณะบดีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสังคมศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน เข้ารับการอบรม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข.2

31 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

สพม.17 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

871619.JPG

นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานในธิพีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) กิกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความตระหนัก ส่งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด ชื่อสัตย์สุจริต มีวินัยอยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ กับการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 90 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 39 โรงเรียน บุคลากรในสังกัด คณะกรรมการดำเนินงานและคณะวิทยากรโดยได้รับเกียรติจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดจันทบุรีคุณไพมวน บัวเผื่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 คุณททองคูณ หนองพร้าว ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จันทบุรี

ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล สพป.พิจิตร เขต 2 จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

871847.jpg

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 (รอง ผอ.สพป.พจ.2) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจต่อสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ประเภทคนพิการทางการศึกษา ให้มีทักษะในการใช้แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษา เจตคติที่ดีต่อคนพิการ จนนำไปสู่กระวนการวางแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับความพิการของผู้เรียนในโอกาสต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวิทูรวงศ์ทอง วิทูรากูร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร และครูสมฤทัย ผูกทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดท่านั่ง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 01,02 และ 03 เข้าร่วมโครงการจำนวน 32 โรงเรียน จำนวน 70 คน โดยกำหนดจัดอบรม 2 วัน คือระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2559 -1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม อ.โพทะเล จ.พิจิตร (ภาพ:ข่าว/พจนา แก่งศิริ รร.บ้านหนองตะแบก เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.พจ.2/สุวรรณา ไพรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พจ.2)

สพป.สตูล ร่วมกับภาคีเครือข่าย มอบชุดรายาแก่เด็กกำพร้า ซับน้ำตาในวันอีด ปี ฮ.ศ.1437

871925.JPG

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานพิธีมอบชุดเสื้อผ้าให้แก่นักเรียนมุสลิมที่กำพร้าและยากจนในจังหวัดสตูล ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 146 คน ภายใต้โครงการรินน้ำใจสู่…เด็กกำพร้า ซับน้ำตาในวันอีด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 (ปี ฮ.ศ.1437 ) เพื่อให้นักเรียนมุสลิมที่กำพร้าได้มีเสื้อผ้ารายอชุดใหม่ไว้สวมใส่เฉลิมฉลองใน “วันตรุษอีดิ้ลฟิตริ” หรือ “วันออกบวช” อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับเด็กมุสลิมทั่วไป

สำหรับโครงการรินน้ำใจสู่…เด็กกำพร้า ซับน้ำตาในวันอีด ประจำปี 2559 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สมาคมครูอิสลามศึกษาสตูล สหกรณ์อิบนูอาฟ จำกัด และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนมุสลิมที่กำพร้าบิดา หรือมารดา ฐานะยากจน และประพฤติตนตามหลักแห่งศาสนา ได้มีขวัญกำลังใจที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายนิสิต กล่าวแก่นักเรียนทั้งหมดว่า ขอให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลามในการดำรงชีวิตประจำวัน ดำรงตนเป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติ

30 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

การสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ของ สพป.ฉช.เขต 1

836906.JPG

การสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือกรณีพิเศษ โดยมีตำแหน่งว่างที่จะบรรจุ 29 ตำแหน่ง 12 วิชาเอก จากการรับสมัครสอบที่ผ่านมามีผู้สนใจมาสมัครสอบ จำนวน 119 คน

เมื่อวันที่วันที่ 12-13 มีนาคม 2559 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้จัดสอบแข่งขันขึ้น ณ สนามสอบโรงเรียนวัดดอนทอง อ.เมืองฯ โดยผู้สมัครสอบทั้ง 119 คน เข้าสอบกันครบทุกคน คิดเป็น 100%

ในการนี้ คณะติดตามการสอบแข่งขัน จาก สพฐ. ได้มาตรวจเยี่ยม และสอบถามขั้นตอน กระบวนการ ในการดำเนินการสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส และป้องกันการทุจริต ซึ่งนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ให้การต้อนรับและอธิบายขั้นตอนในการดำเนินงานของสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

836872.JPG

วันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ และตรวจเยี่ยมสนามสอบ มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน ๓๐ คน เข้าสอบ ๒๙ คน จำนวน ๘ อัตรา ๖ กลุ่มวิชาเอก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๙ ราย ดังนี้ กลุ่มวิชาดนตรี นายวิศิน บุตรมิตร กลุ่มวิชาปฐมวัย นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ราษฎร์ กลุ่มวิชานาฎศิลป์ นางสาวดวงแก้ว สุทธินุ่น นางสาวญานิศา สงวนทอง นางสาวกาญจนา เกิดศิริ กลุ่มพลศึกษา นายณรงค์ฤทธิ์ คีรีรัตน์ นายอภิชาต บางแก้ว กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวพวงเพชร ทองเสน นางสาวสุพรรษา บุหลันพฤกษ์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์//สุภาพร ดาราจิตร ภาพ จรวยพร อัตปัญญา รายงาน

สพป.พล.1 สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

836711.jpg

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยในภาคเช้าเป็นการสอบภาค ก วิชาความรอบรู้ และวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาคบ่าย เป็นภาค ข วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาและความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก มีผู้สมัครสอบจากกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การประถมศึกษาและกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ รวม 85 คน เข้าสอบ โดยมีคุณนันทพร โชติจิติเศรษฐ์และคุณพรปวีณ์ คงนันทิพิพัฒน์ ผู้แทนจาก สพฐ. นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 2 นายเทียนชัย จูเจี่ย ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอบ

และในวันที่ 13 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้เข้าสอบทั้ง 5 กลุ่มวิชา ได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยแบ่งห้องสอบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ห้อง คือห้องสอบที่1 ห้องมิ่งมณฑล ห้องสอบที่2 ศูนย์ TEPE ONLINE มีนายธนู อักษร น.ส.นันทพร โชติจิติเศรษฐ์ และนางสรณา นุ่มน้อยผู้แทนจากสพฐ. นายเทียนชัย จูเจี่ย ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 พร้อมคณะร่วมสังเกตการณ์

จากนั้นนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายเทียนชัย จูเจี่ยประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่17 และผู้แทนติดตามการสอบครูผู้ช่วยจาก สพฐ. นำของขวัญเยี่ยมให้กำลังใจนางอัญชิษฐา นามวงษา ผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำแหน่งข้าราชการครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ วิชาเอกคณิตศาสตร์ที่คลอดบุตรชายก่อนจะทำการสอบสัมภาษณ์ ณ ตึก 50 ปีแม่และเด็กรพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก

13 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙

สพป.สงขลา เขต 1 สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

836117.JPG

วันนี้ 12 มี.ค.59 ณ โรงเรียนวิเชียรชม อ.เมือง จ.สงขลา นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ผอ.สพป.สงขลา เขต 1) เป็นประธานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 พร้อมให้การต้อนรับคณะต่าง ๆ ซึ่งเดินทางมาติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ ประกอบด้วย

— คณะติดตามจากสำนักงาน ก.ค.ศ. นำโดย นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรงค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. นายคำนึง ย้อยเสริฐสุด ผอ.สกสค.จ.สงขลา และคณะ

— คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การคัดเลือกฯ สพฐ. นำโดย นายสมนึก ผิวทอง รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 นายปราโมทย์ พรหมสุทธิ นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต 2 และนางสาวโชติมา หนูพริก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สวก.สพฐ.

— คณะติดตามจากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 ในนามผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ และคณะ

— คณะติดตามจากสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ในนามผู้แทนผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 นำโดย นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา และคณะ

—สำหรับวันนี้เป็นการสอบข้อเขียน ณ สนามสอบโรงเรียนวิเชียรชม และกำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 มี.ค.59 ณ สพป.สงขลา เขต 1 มีผูู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 46 คน เข้าสอบ 44 คน ขาดสอบ 2 คน บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสงขลา มาดูแลให้การสอบเป็นไปด้วยความสุจริตและปลอดภัย และได้รับความอำนวยความสะดวกจาก นายสุวิทย์ ชัยเสนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม และคณะครู เป็นอย่างดียิ่ง

สพป.สตูล จัดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559

836362.JPG

วันที่ 12 มีนาคม 2559 นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล และนายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล นำคณะตรวจเยี่ยมจาก สพฐ. ซึ่งมี ดร.ณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. นายณัฐวัตร รัตกี รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 และนายอภิเชษฐ์ คีรีโชติ รอง ผอ.สพป.สงขลาเขต 1 ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสตูล ซึ่งในวันนี้เป็นการสอบข้อเขียนใน 4 วิชาเอกเอกที่รับสมัคร คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ และคอมพิวเตอร์ ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 26 คน และมาเข้าสอบ 100 %

สำหรับการดำเนินการจัดสอบ สพป.สตูล ได้วางมาตรการป้องกันการทุจริตและการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างรัดกุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การดำเนินการตรวจห้องสอบก่อนการสอบ การให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำเครื่องตรวจสแกนโลหะแบบมือถือตรวจผู้เข้าสอบทุกคน การห้ามผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ที่จะเอื้อต่อการทุจริตเข้าห้องสอบ โดยให้นำเข้าไปได้เฉพาะปากกา ดินสอ ยางลบ บัตรประจำตัวผู้สอบ และบัตรประชาชนเท่านั้น พร้อมทั้งให้กรรมการกำกับห้องสอบตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้เข้าสอบทุกคนเปรียบเทียบกับในบัตรประจำตัวสอบ รวมถึงการตัดสัญญาณการสื่อสารทุกชนิด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ออกประกาศห้ามข้าราชการในสังกัดฯ ทุกตำแหน่งเข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบของคณะผู้ตรวจเยี่ยม ได้แสดงความชื่นชม สพป.สตูล ว่าสามารถดำเนินการจัดสอบได้อย่างรัดกุม มีการวางแผนและการป้องกันการทุจริตทุกชั้นตอนของกระบวนการจัดสอบ มีความชัดเจน โปร่งใส เป็นที่น่าพอใจยิ่ง

12 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี รวมพลังพิชิต O-NET

826537.jpg

ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET รวมพลังพิชิต O-NET และติดตาม ข้อพิจารณา NT , O NET 2 ความหวัง 8 ความพ่ายแพ้และ Kick off O – NET โรงเรียน วัดกระดังงา โรงเรียนวัดยาง โรงเรียนวัดระนาม โรงเรียนวัดบางปูน โรงเรียนศรีอุดมวิทยา

สพป.สิงห์บุรี สร้าง 8 กลยุทธ์พิชิต NT , O-NET สู่การปฏิบัติ 100%

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี ฝากข้อพิจารณาของผู้บริหารโรงเรียนก่อนสอบ NT , O-NET

การวัดประเมินความสำเร็จของนักเรียน และโรงเรียนที่สำคัญประการหนึ่งคือ การวัดผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ NT , O-NET เพราะจะเป็นการสะท้อนผลการเรียนรู้เชิงวิชาการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเทียบเคียงมาตรฐานจากข้อสอบกลางระดับประเทศการดำเนินงานของผู้บริหารโรงเรียน และครูในช่วงก่อนวันวัดประเมินผล จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ให้การส่งเสริม และสนับสนุนโรงเรียน ครู และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และเต็มกำลังตลอดมา แต่ส่วนที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จคือ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนดังนั้นจึงได้จัดทำแนวทางให้คิด และแบบประเมินตนเองของโรงเรียนอย่างง่าย ๆ ให้ผู้บริหารและคณะครูได้ทดลองทำ และนำแนวคิดและผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 1. “2 ความหวัง” 1.1 ครูผู้สอน จัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และแก้ไขพัฒนานักเรียนเรียนรู้ช้า ศักยภาพน้อย และจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายให้กับนักเรียนเก่ง

1.2 ผู้บริหารโรงเรียนแปลง 8 กลยุทธ์พิชิต NT , O-NET สู่การปฏิบัติ 100%

2. “8 ความพ่ายแพ้” 2.1 Kick off อย่างเป็นระบบ * หลังจาก Kick off แล้ว ผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้กระตุ้น และสร้างความตระหนักแก่ครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุม ให้สอดคล้อง

กับการนับถอยหลัง (Countdown) ครูทั้งโรงเรียนยังไม่มาเข้าร่วม นักเรียนในโรงเรียนยังไม่ตระหนักรับรู้

(2) 2.2 รบอย่างมีเป้าหมาย * ผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้ร่วมกับคณะครู วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง และผลการสอบ NT , O-NET ทั้งอดีตและสภาพปัจจุบัน * ผู้บริหารและครูไม่ได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายรายกลุ่มสาระ และภาพรวมของโรงเรียน ให้เป็นที่ยอมรับและมีเป้าหมายร่วม * ผู้บริหารไม่ได้ประกาศเป้าหมายให้ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองทราบอย่างทั่วถึง และมีป้ายประกาศให้เห็นชัดเจนอย่างง่าย

2.3 ขยายและระดมสรรพกำลัง * ผู้บริหารไม่ได้ระดมสรรพกำลัง เงินบริจาค สิ่งของ การขอสนับสนุน

จากองค์กรอื่น ๆ การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาสนับสนุนกลยุทธ์ – ไม่มีเงินมาช่วย – หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ได้ช่วย – ไม่มีสิ่งของ ขนม อาหาร เลี้ยงนักเรียน – ไม่มีคนมาช่วยเป็นวิทยากร * ครูทั้งโรงเรียนนิ่งเฉยถือว่าเป็นหน้าที่ของครู ป.6 และ ม.3 หรือครูที่สอนไม่เกิดพลังความร่วมมือภายในโรงเรียน 2.4 วางเส้นทาง Pre test – Post test * ผู้บริหารและครูดำเนินการร่วมกับ สพป.สิงห์บุรี ในกิจกรรม Pre test Middle test และ Post test แบบขาดกระบวนการและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ * ผู้บริหารและครูไม่ได้ดำเนินการ Pre test และ Post test ด้วย ข้อทดสอบ และดำเนินการสอบของโรงเรียนเองด้วย นอกจากของเขต

(3) 2.5 นิเทศแบบถึงลูกถึงคน * ผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างมี

รูปแบบและต่อเนื่อง * การนิเทศช่วยเหลือครูหลังผลการทดสอบ Pre test , Middle test และ Post test ไม่เกิดขึ้นอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในองค์การ 2.6 ค้นหาจุดอ่อนด้วยการกำกับติดตาม * ผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้วางแผนกำกับติดตามในแต่ละกลยุทธ์ และในภาพรวมทั้ง 8 กลยุทธ์ * ผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้นำจุดอ่อนจากการค้นพบเข้าสู่กระบวนการปรับแผนงานของโรงเรียน * ขาดการจ้างหรือเชิญบุคคลภายนอกโรงเรียนมาร่วมกำกับติดตาม และประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT , O-NET

2.7 สร้างชื่อลือนามต้องมีแรงจูงใจ * ผู้บริหารโรงเรียนสร้างระบบแรงจูงใจไม่เพียงพอ และชัดเจนในการ

สร้างแรงกระตุ้นให้ครู และนักเรียนเดินทางไปสู่เป้าหมายความท้าทาย – ไม่มีเงินรางวัลและของรางวัลสำหรับนักเรียนที่ชัดเจนและประกาศให้ทราบทั้ง โรงเรียนและผู้ปกครอง – ไม่สร้างแรงจูงใจให้ครูได้มุ่งมั่นทุ่มเท ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

แตกต่างกว่าเดิม – ครูไม่มีรางวัลหรือแรงจูงใจอื่น ๆ เพียงพอในการกระตุ้นการฮึดสู้ไปสู่ เป้าหมายของนักเรียน (4) 2.8 ไขข้อข้องใจอย่างเป็นระบบ * ผู้บริหารไม่สรุปผลการดำเนินงาน ในแต่ละกลยุทธ์อย่างมีระบบ เพื่อการประเมินผลสำเร็จ * ผู้บริหารไม่ได้นำข้อมูล ปัจจัยรอบด้านจากการจัดสถานการณ์จำลอง

Post test ไปวางแผนสำหรับการสอบจริง ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจัยการควบคุมของครูผู้คุมสอบ – ปัจจัยแรงจูงใจในการเข้าสอบ – ปัจจัยความตั้งใจไปสู่เป้าหมาย – ปัจจัยความผิดพลาดในการเดินทาง

– ปัจจัยอื่น ๆ เช่น การกรอกรหัส การระบายด้วยดินสอ ฯลฯ * ผู้บริหารและครูต้องสร้างระบบการเรียนรู้และความตระหนักเรื่อง NT , O-NET ให้กับนักเรียนในชั้นอื่น ๆ นอกจาก ป.6 และ ม.3 * ผู้บริหารไม่ตรวจสอบอย่างรัดกุมว่ามีการทุจริต หรือใช้เล่ห์เหลี่ยมในการทำให้นักเรียนได้คะแนนนอกเหนือความรู้จริง

“2 ความหวัง และ 8 ความพ่ายแพ้” คือเกณฑ์ประเมินระหว่างดำเนินการ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง หรือเพิ่มประสิทธิภาพ จากข้อมูลการประเมินต่อไปนี้ คำชี้แจง

1. ให้ท่านผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทดลองประเมินอย่างง่าย ๆ แบบการตกผลึกตะกอนจากข้อประเมิน

2. คะแนนการประเมินเต็ม จำนวน 100 คะแนน โดยแยกเป็น 2.1 การจัดการเรียนการสอน 70 คะแนน

2.2 การแปลง 8 กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ 30 คะแนน 3. การตีค่าคะแนน 3.1 ถ้าคะแนนประเมินมากกว่า 80 คะแนนขึ้นไป โรงเรียนท่านมีโอกาสบรรลุเป้าหมายอย่างสูง NT , O-NET ที่วางไว้ 5

3.2 ถ้าคะแนนประเมินช่วง 70-79 คะแนน โรงเรียนท่านมีโอกาสบรรลุเป้าหมายปานกลาง NT , O-NET ที่วางไว้ 3.3 ถ้าคะแนนประเมินตั้งแต่ 69 คะแนนลงมา NT , O-NET มีโอกาสบรรลุเป้าหมายน้อยกว่าที่วางไว้

แบบประเมินอย่างง่าย 1. ครูผู้สอน จำนวน 70 คะแนน ได้  คะแนน 1.1 จัดการเรียนการสอนสอดคล้องมาตรฐาน จำนวน 50 คะแนน ได้  คะแนน 1.2 แก้ไขพัฒนานักเรียนเรียนรู้ช้า และศักยภาพน้อย จำนวน 10 คะแนน ได้  คะแนน 1.3 จัดการเรียนรู้ที่ท้าทายให้กับนักเรียนเก่ง จำนวน 10 คะแนน ได้  คะแนน

2. ผู้บริหาร จำนวน 30 คะแนนได้  คะแนน 2.1 Kick off อย่างเป็นระบบ จำนวน 4 คะแนน ได้  คะแนน 2.2 รบอย่างมีเป้าหมาย จำนวน 4 คะแนน ได้  คะแนน 2.3 ขยายและระดมสรรพกำลัง จำนวน 4 คะแนน ได้  คะแนน 2.4 วางเส้นทาง Pre test , Post test จำนวน 4 คะแนน ได้  คะแนน

2.5 นิเทศแบบถึงลูกถึงคน จำนวน 4 คะแนน ได้  คะแนน 2.6 ค้นหาจุดอ่อนด้ายการกำกับติดตาม จำนวน 4 คะแนน ได้  คะแนน 2.7 สร้างชื่อลือนามต้องมีแรงจูงใจ จำนวน 4 คะแนน ได้  คะแนน

2.8 ไขข้อข้องใจอย่างเป็นระบบ จำนวน 2 คะแนน ได้  คะแนน ถ้าผลประเมินตนเองของท่านอยู่ในระดับดีก็ขอชื่นชม และดีใจด้วยเบื้องต้น (ถ้าประเมินแบบตรงไปตรงมา) ถ้าผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยดี ให้ท่านเร่งปรับกลยุทธ์และทุ่มเทการทำงาน ร่วมกับคณะครูทั้งโรงเรียนโดยเร่งด่วน เพื่อพลิกกลับมาสู่

ความสำเร็จในระยะเวลาที่เหลือก่อนสอบ NT , O-NET

16 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ รายงานการดำเนินงานของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ

821121.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ รายงานการดำเนินงานของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ซึ่งมี นายดำรง ชื่นจิต เป็นประธาน ในครั้งนี้มีเรื่องที่เสนอเพื่อทราบคือ การป้องกันการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โดย สพฐ.ได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง สพฐ.กำหนดจุดหมายปลายทางที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุขตอบสนองป้องกันการทุจริต” และมีเรื่องที่เสนอเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคือ การดำเนินการเกี่ยวกับการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มานางสาวอรวรรณ คำมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการ

พิธีเปิดงานเวทีกลางงานนมัสการองค์พระมิ่งเมือง คืนที่ ๒

820882.JPG

ดร.สายทอง ไตรยะวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานเวทีกลางงานนมัสการองค์พระพุทธมิ่งเมือง ณ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

โดยงานจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มณฑปองค์พระมิ่งเมือง โดยวันแรกมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน วันที่สองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน และในวันสุดท้ายมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเป็นประธาน

งานนมัสการองค์พระมิ่งเมือง เป็นงานประจำปีที่ชาวอำเภอโกสุมพิสัย ร่วมกับเทศบาล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในอำเภอโกสุมพิสัยร่วมกันจัดขึ้นตั้งแต่เริ่ม

ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นมา โดยมีองค์พระมิ่งเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์กลางที่เคารพสักการะและที่พึ่งทางจิตใจของชาวอำเภอโกสุมพิสัย ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง การละเล่น ดนตรี ของเยาวชน นักเรียน และประชาชน มีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า และรำวงย้อนยุค เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง การละเล่น และกิจกรรมอย่างแน่นแฟ้น

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว

พิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน โรงเรียนบ้านควนประ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

820762.jpg

..**เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านควนประ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน จัดกิจกรรมการอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปี 2557

..**เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ในการพระราชทานรางวัลดังกล่าว โดยนายอำเภอบางขันอัญเชิญเกียรติบัตรสถานศึกษารางวัลพระราชทานจากห้องทำงานนายอำเภอ สู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน เพื่อประดิษฐานบนรถบุปผาชาติ สู่โรงเรียนบ้านควนประ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

..**โดยมีนายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นางพรรณี สกุณา ,นายเสรี สุวรรณประเสริฐ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ให้การต้อนรับและอัญเชิญรางวัลประดิษฐาน ณ แท่นวางเกียรติบัตร ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หอประชุมโรงเรียนบ้านควนประ นายเสาวพจน์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และชมการแสดงของนักเรียน

..**นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน นับว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ดีและมีคุณภาพ

.***จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2

***โทร.0843971454

3 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๘ (ชลบุรี-ระยอง) ประชุมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

807349.JPG

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) <<วันที่ 8 ธันวาคม 2558 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 ประธานการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ณ ห้องประชุม “ตั้งเทวาประสิทธิ์” ชั้น 2 การจัดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีคุณลักษณะ 5 ประการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต มีมาตรการและกลไกป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ และปรับเปลี่ยนฐานคิด โดยมีข้าราชการครูในสังกัด ตามโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 16 โรงเรียน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 80 คน วิทยากร นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ศิลปชัย ชูเชิด/ลำดวน แสงมณี ภาพ-ข่าว)

09 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

สพป.ลพบุรี 1 จัดงานมหกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โรงเรียนสุจริต)

800012.jpg

19 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โรงเรียนสุจริต) ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

การจัดงานมหกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โรงเรียนสุจริต) มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสุจริต ดำเนินงานตามแผนสุจริต 3 ยุทธศาสตร์ คือ การป้องการ การส่งเสริม และการสร้างเครือข่าย เป็นผลสำเร็จ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จและบูรณาการร่วมกับการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.ลบ.1 หัวหน้ากลุ่มและบุคลากรในสังกัด เพื่อให้เข้าใจ เห็นคุณค่า ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ภคจิรา รายงาน

สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดงาน เกษียณ…เกษมสุข วันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ปี 2558

800147.jpg

วันที่ 17 กันยายน 2558 … สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้จัดงาน เกษียณ…อย่างเกษม วันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ปี 2558

ในการนี้ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

ทั้งนี้ นายภาณพ แจ้งพลอย รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ประธานจัดงานฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็น

การยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อุทิศตน อุทิศเวลา

และทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา

ซึ่งในปี 2558 นี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 43 ราย (ผู้บริหารสถานศึกษา

10 ท่าน ศึกษานิเทศก์ 2 ท่าน ครู 30 ท่าน และลูกจ้างประจำ 1 ท่าน และการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ทุกท่านในปีนี้ ได้รับ

ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในสังกัดเป็นอย่างดียิ่ง ภาพ/ข่าว : ปชส.สพป.จบ.2 (ศัณศณี-วาสนา-อังคณา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.ลำพูน เขต 2

800115.JPG

สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพในด้านศิลปะและทักษะด้านวิชาชีพ , เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพทางดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและส่งเสริมให้ไปแข่งขันระดับที่สูงขึ้น และเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมและได้เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถศิลปหัตถกรรม ซึ่งการแข่งขันมีทั้งหมด 129 รายการ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนบ้านแม่เทย แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ,กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ป้อก แข่งขันปฐมวัยและสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์ และโรงเรียนแม่ตืนวิทยา แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ,กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) โดยมีดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต2 เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมกันนี้ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เยี่ยมชมการแข่งขันและได้ให้กำลังใจแก่คณะกรรมการตัดสินและนักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน ทั้ง 4 สนาม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558

19 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ