Tag Archives: ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร จ.ราชบุรี

863488.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับ 8 หน่วยงานคือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร และ กลุ่มบริษัท ทรู ร่วมกันจัดอบรมโครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9- 11 มิ.ย. 59 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้ารับอบรมรุ่น ละ 50 คน จำนวน 4 รุ่น ๆละ 3 วัน เข้าทำกิจกรรมส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

10 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ