Tag Archives: ตราด

ว่าที ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

1020996.jpg

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

1. ประวัติ

เริ่มรับราชการ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2528

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

คู่สมรส นางศรินทิพย์ นามศรี ตำแหน่ง วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จ.อุบลราชธานี

1. นายวสุชนม์ นามศรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็คทรอนิคส์ สาขาคอมพิวเตอร์) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปี 2560

2. นายภัทรศักดิ์ นามศรี คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) ปี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. การศึกษา

2.1 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคณิตศาสตร์ จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2528

2.2 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อ พ.ศ. 2547

2.3 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการประถมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เมื่อ พ.ศ. 2533

2.4 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ.2555

2.5 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ.2555

3. การรับราชการ

3.1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สปอ.ศรีรัตนะ สปจ.ศรีสะเกษ

3.2 วันที่ 16 สิงหาคม 2529 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สปอ.ศรีเมืองใหม่ สปจ.อุบลราชธานี

3.3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2536 ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 5 สปอ.น้ำยืน สปจ.อุบลราชธานี

3.4 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2536 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านสมดี สปอ.ตระการพืชผล สปจ.อุบลราชธานี

3.5 วันที่ 1 สิงหาคม 2537 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านพรทิพย์ สปอ.กันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.6 วันที่ 25 มกราคม 2539 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนสูง สปอ.ขุนหาญ สปจ.ศรีสะเกษ

3.7 วันที่ 5 สิงหาคม 2540 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองจันทร์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.8 วันที่ 2 กรกฎาคม 2542 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเบญจลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.9 วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.10 วันที่ 16 พฤษภาคม 2545 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอคลองใหญ่ สปจ.ตราด

3.11 วันที่ 18 มิถุนายน 2547 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.12 วันที่ 9 ธันวาคม 2548 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

3.13 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.14 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

3.15 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

4. การฝึกอบรม

4.1 หลักสูตรอบรมศึกษานิเทศก์ เมื่อ1 – 13 ก.พ.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.2 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ 5 – 29 ก.ค.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

4.3 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง เมื่อ 11 ก.ย.-6ต.ค.2538 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

4.4 หลักสูตรผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 20 –30 ก.ย. 2541 ณ กรุงเทพฯ

4.5 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เมื่อ 12 –21 มี.ค. 2544 ณ วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์

4.6 หลักสูตรเตรียมหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 1 – 14 สิงหาคม 2544 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

4.7 หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 391 เมื่อ 2 -8 พฤษภาคม 2548 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษ

4.8 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อ 5 – 9 เมษายน 2549 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

4.9 หลักสูตรการอบรมคุณธรรมนำความรู้:แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย เมื่อ 29 มีนาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4.10 หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรองรับการกระจายอำนาจตั้งแต่ 26 มีนาคม-30 กันยายน 2550 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

4.11 หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ. เมื่อ 8 – 15 พฤษภาคม 2550 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.12 หลักสูตรการสืบสวน สอบสวนทางวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ 26 – 30 พฤศจิกายน 2550 ณ กรุงเทพมหานคร

4.13 หลักสูตรการฝึกอบรมแกนนำการขยายผลการใช้ชุดเสริมสร้างค่านิยม เรื่อง ความประหยัด และการมีวินัยทางการเงิน เมื่อ 1-3 กุมภาพันธ์ 2551 ณ จังหวัดอุดรธานี

4.14 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2552

4.15 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2553

4.16 หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) พ.ศ. 2557

4.17 หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2558

5. การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อ 5 – 10 ก.ค.2542 ณ รัฐเบอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

5.2 การศึกษาเพื่อป้องกันโรคเอดส์ เมื่อ 22 พ.ค. 2546 ณ จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา

5.3 การศึกษาเปรียบเทียบระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยสร้างครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2550

5.4 การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการอบรมภาษาอังกฤษ ที่สถาบันภาษา GEOS ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อ 22 เมษายน- 8 พฤษภาคม 2551

5.5 ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์ เมื่อ สิงหาคม พ.ศ.2554

5.6 การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรม ณ ประเทศจีน เมื่อ กันยายน 2555

6. ผลงานดีเด่น

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2556 และ 2558

– รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นปีที่ 1 ปี 2554-2555

– ศิษย์เก่าดีเด่น ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2555 และ 2558

6.2) ผลที่เกิดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2556 และ2558

– รางวัล สพท.จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 3 ปีซ้อน ได้แก่ ปี 2558 , 2559 และ 2560

– ผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 ลำดับที่ 3 ของประเทศ

– โล่รางวัลดีเด่น สพท.ที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2559

– สพป.ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) ป.3 ปีการศึกษา 2555-2557 สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง

– รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 ใน 3 ด้านได้แก่ ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านส่งเสริมคุณธรรม และด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 61 , 62

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62

– สพป.อุบลราชธานี เขต 3 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 65

07 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะชวนเรียน…หลักสูตรระยะสั้นสร้างอาชีพ

%E0%B8%9B%E0%B8%81.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เชิญชวนผู้สนใจร่วม โครงการ ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ “Education to Employment Vocational Booth Camp ครั้งที่ 1”เริ่มดีเดย์แล้ว วันที่ 1 มีนาคม 2560 ทั่วประเทศ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สอศ. เดินหน้านำนโยบายสู่การปฏิบัติจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ“Education to Employment Vocational Booth Camp” ครั้งที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนให้มีโอกาสมีงานทำมากขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ เป็นหลักสูตรเข้มข้นสามารถปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้จริงลักษณะหลักสูตรคือต่อยอดหรือเพิ่มทักษะใหม่ ให้กับผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ประชาชนทั่วไป โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความสามารถกลับไปทำงานในสถานประกอบการหรือในท้องถิ่นแก้ปัญหาความขาดแคลนกำลังคนในสาขาขาดแคลน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนเป็นเรื่องสำคัญเป็นนโยบายที่รัฐบาลพยามยามขับเคลื่อนมาโดยตลอดการดำเนินงานในครั้งนี้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการผลิตและพัฒนากำลังคน การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะหัวใจสำคัญ คือหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมต้องมี สถานประกอบการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอาชีพนั้นๆ มาร่วมดำเนินการและเป็นวิทยากร ตลอดจนร่วมกำหนดค่าตอบแทน ตามระดับทักษะฝีมือ ซึ่งจะเกิดการยอมรับและผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริง และสิ่งที่สำคัญที่ต้องการเน้น คือSkill English Ethics ครูต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคน ขยัน ใฝ่เรียนรู้ ตรงเวลา หรือ Work Hard be Nice จึงจะถือว่าสมบูรณ์ เป็นคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง

ด้านนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่าโครงการดังกล่าว สอศ.ได้จัดหลักสูตรที่เปิดสอนแบ่งเป็น2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 หลักสูตรที่สอดคล้องกับ Growth(S-Curve,New S-curve, Thailand 4.0 Super Cluster) ทั้งหมด 550 หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20,933 คน กลุ่มที่ 2 หลักสูตรตามความต้องการท้องถิ่น (Local Needs และ SMEs) จำนวน2,106 หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 61,206 คนโดยมีตัวอย่างหลักสูตร ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคถลาง หลักสูตรการตรวจสอบร้อยร้าว (ช่างอากาศยาน)วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม หลักสูตรอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะเบื้องต้นวิทยาลัยสารพัดช่างตราด หลักสูตรงานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี (CCTV and IP Camera)และการรับสัญญาณโทรทัศน์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต หลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ Out board สำหรับสาขาซ่อมบำรุงเรือวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร หลักสูตรมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพการผลิตสู่สากล และหลักสูตรการประกอบตู้ปลาและจัดพรรณไม้น้ำเชิงพาณิชย์วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ หลักสูตรซอยผม ดัดผมAdvanceวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต หลักสูตรเครื่องดื่มม๊อคเทล (Mocktail)วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ หลักสูตรตรวจสอบโดยไม่ทำลายวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หลักสูตรขนส่งระบบราง (อาณัฐสัญญาณ 7 สถานี)วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี หลักสูตรการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลช่างพิมพ์และวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราหลักสูตรศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ1.กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.)3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2ที่ต้องการฝึกทักษะอาชีพด้านอื่นเพิ่มเติม เพื่อออกไปทำงาน และ2. กลุ่มประชาชนทั่วไปเช่น ผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถนำประสบการณ์ไปเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ทุกแห่ง โดยโครงการ Education to Employment Vocational Booth Camp นี้จะจัดอย่างต่อเนื่องทุกภาคฤดูร้อนหรืออาจจะขยายผลให้มีการฝึกในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมของ สอศ. จะได้รับความรู้ที่พิเศษ เข้มข้น เพิ่ม เสริมสร้างสมรรถนะ และเป็นที่ยอมรับจากภาคสถานประกอบการ สามารถพัฒนาแรงงานที่ศักยภาพให้กับประเทศชาติในยุค Thailand 4.0 ได้ กลุ่มประชาสัมพันธ์ 1 มีนาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประกวดออกแบบชุดประจำจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ ตราด เข้าร่วมประกวดเวที Miss Grand Thailand ๒๐๑๗

ขอเชิญเยาวชนและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมประกวดออกแบบชุดประจำชาติ ภายใต้แนวคิด “ทะเลภาคตะวันออก ผลไม้ท้องถิ่น อัญมณี” เพื่อค้นหาชุดประจำจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เข้าร่วมประกวดเวที Miss Grand Thailand 2017 ช่วงเวลาที่เปิดรับผลงาน : วันนี้ – 4 มีนาคม 2560 ช่องทางการส่งผลงานเข้าประกวด : E-mail: missgrandOriental_thailand@hotmail.com ดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิกที่นี่ อ่านรายละเอียดการประกวด : คลิกที่นี่

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ข่าว สพฐ. ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนมร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ

895000.jpg

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ พลเอกสุรเชษฎ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ (National Symposium) ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๓ เขตพื้นที่การศึกษา ๔๗ โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน ๑๐ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส และข้าราชการกระทรวงต่างๆ ตัวแทนภาคธุรกิจ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐๐ คน ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

***ในการนี้ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนสุนทรวิจิตร โรงเรียนอุเทนพัฒนา และโรงเรียนคำพอกท่าดอกแก้ว ร่วมประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ (National Symposium) ในครั้งนี้***

สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

894962.jpg

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณชัย ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ และสภานักเรียน ทุกโรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 228 คน ณ ศูนย์ศึกษาวสุพัทร โรงเรียนวัดพรหมสาคร โดยมีคณะวิทยากรจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 ให้ความรู้เรื่อง การดำเนินการด้านการจัดการขยะในโรงเรียน นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และในภาคบ่าย นายเรวัฒ ชมพูเจริญ รองผู้อำนวยการนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชี้แจงเรื่อง ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำหลักสูตรบูรณาการ/หลักสูตรเพิ่มเติมด้านขยะในสถานศึกษา โดยใช้แนวทางการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี แบ่งกลุ่มนักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และ นักเรียนนำเสนอผลงาน

ศธ.จ.ลพบุรี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่9/2559

895099.jpg

6 กันยายน 2559 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดย ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธ.จ.ลพบุรี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่9/2559 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลบ.1 ประธานการประชุม นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน

การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ พิจารณาผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พิจารณาผลการประเมินด้านที่ 3 ( ด้านผลการปฏิบัติงาน ) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการเชี่ยวชาญ พิจารณาอนุมัติส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายข้าราชการครูฯ การช่วยราชการของข้าราชการครูฯ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ การพิจารณาดำเนินการทางวินัย เป็นต้น

ภคจิรา ภาพ ข่าว รายงาน

8 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ ประชุมคณะบริหารองค์กรเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศและการประชุมสัมมนาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

892433.jpg

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยแจ้งภารกิจ ดังนี้ 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพร่วม จัดประชุมเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ประกอบด้วย (จังหวัดตาก, สงขลา,มุกดาหาร, สระแก้ว,ตราด,หนองคาย,นราธิวาส,เชียงราย, นครพนม, กาญจนบุรี) ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – 6 เป็นเจ้าภาพร่วม จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรือง การศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศและงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยให้คณะกรรมการหรือผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

31 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙

วัดจันทร์ตะวันออก สพป.พล.1 จัดกิจกรรมสานฝันสู่อาชีพ

893069.jpg

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 กันยายน 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานฝันสู่อาชีพ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก มีนายประทีป โพธิ์ดง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ

กิจกรรมสานฝันสู่อาชีพที่โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 850 คน ได้รับแนวทางการศึกษาต่อทางด้านอาชีพเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ต้องการแก้ปัญหาการผลิตกำลังคนให้ตรงกับตลาดแรงงาน โดยมีการสาธิตงานอาชีพอาทิ งานเลขานุการ งานอาหาร งานฝีมือ งานอิเล็กทรอนิกส์ งานเกษตร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 โรงเรียนบ้านหนองนาดงกวาง โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก และศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งนักเรียนต่างให้ความสนใจในอาชีพต่างๆ และได้ทดลองลงมือทำด้วยความสนุกสนาน

สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กสะข ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

892967.jpg

วันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นางวรรษิกา บุญโชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลวกเกตุ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน/คัดเลือก โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย 1.นายวสันต์ นาวเหนียว ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ 2. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 รองประธานกรรมการ 3. นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 กรรมการ 4. นายวัลลภ รองพล ผอ.สพป.ตราด กรรมการ 5. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 กรรมการ 6. นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 7. นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 กรรมการ 8. นางสุดา สุขอ่ำ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 กรรมการ 9. นายพิทักษ์แพทย์ผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ 10. น.ส.จิตรลัดดา พรหมฉลวย นักวิเคราะนโยบายและแผน สพป.ชลบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ 11. ดร.สมพิศ ใช้เฮง ผอ.โรงเรียนบ้านท่าจาม สพป.ชลบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ 12.นายสมพร ร่ายเจริญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนวัดปลวกเกตุ อ.เมือง จ.ระยอง

สพม.32 จัดกิจกรรม สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

893536.JPG

วันนี้ ( 30 สค.59) นายโสธร บุญเลิศ รองผอ.สพม.32 ประธานเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยจัดกระบวนการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย ความเป็นไทยและมีสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนได้ฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์ขั้นสูง ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่มุ่งเน้นความรักชาติ และประวัติศาสตร์ชาติไทย

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพม.32 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัย ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ( คลิดชมภาพเพิ่มเติม)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.857735057660482.1073742681.100…

3 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

สพป.ตากเขต 1 จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนในสังกัด

738270.JPG

…….นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยมอบหมายจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ (เป็นค่ายไป-กลับ) จำนวน 50 คน ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี งบประมาณ 2558 โดยจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16-30 เมษายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีวิทยา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

…….การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อนนี้

…….นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (เป็นค่ายไป-กลับ) จำนวน 100 คนจากโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อมน้อยในเขตบริการของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของศูนย์ PEER Center ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลตาก

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2558 สพป.น่าน เขต 1

738317.jpg

เวลา 09.00 น. นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน และพระภูมิเจ้าที่ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และความเป็นสิริมงคล

เวลา 13.00 น. ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว การวะขอพระ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นประเพณีของไทยอันสืบทอดมาอย่างยาวนาน และยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ แสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์วันสำคัญของไทย

เวลา 13.30 น. ร่วมพิธีสูมาการวะที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดน่านเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของคนเมืองน่าน ณ ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

ร่วมพิธีสูมาการวะและขอรับพร นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนางนิตยา พึ่งโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายกาจพล เอิบสุขสิริ และนายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นประเพณีของไทยอันสืบทอดมาอย่างยาวนาน และยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ แสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์วันสำคัญของไทย

สพป.ตราด ร่วม มศว.จัดกิจกรรมพัฒนาทีมโค้ช เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

738121.JPG

วันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกับมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโฒ (มศว.) จัดประชุมปฏิบัติการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะ C&M ตามข้อเสนอแนะของทีมโค้ชมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ (มศว.) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองพร้าว อ.เกาะช้าง จ.ตราด โดยมี นางลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลใน ๓ มิติหลัก ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ ที่ ๒๑ และด้านคุณลักษณะการเป็นพลเมืองไทยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้เขตพื้นที่การศึกษา เป็นฐาน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็น ๑ ใน ๒๐ เขตพื้นที่การศึกษานำร่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ ๑๕ โรงเรียน และได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยกิจกรรม Coaching Lab และติดตั้งระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ AAR : After Action Review เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ของครู และหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายสำคัญคือคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปสู่ผู้เรียนบังเกิดผลตามเป้าหมาย สพป.ตราด จึงร่วมกับทีมโค้ชจาก (มศว.) จัดกิจกรรมพัฒนาทีมโค้ชของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยรองผอ.สพป.ตราด ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนนำร่องโครงการปฏิรูปขึ้น เพื่อให้เกิดแนวคิดและวิธีการสร้างแนวทางการทำงานแบบใหม่ให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนางานการปฏิรูป ให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จต่อไป….(ภาพ/ข่าว : ปชส.สพป.ตราด)

21 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ตราด ร่วมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์

737167.JPG

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดงานประเพณี วันสงกรานต์ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๕๘ โดยในเวลา ๑๐.๐๐ น นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานและพุทธรูปประจำกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานฯ สพป.ตราด หลังจากข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ร่วมกันรดน้ำ ขอพรนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ณ ห้องประชุมคามทะเล และในเวลา ๑๔.๐๐. นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกิจกรรมประณีสงกรานต์จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๘ โดยร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุของจังหวัดตราด ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด ในโอกาสนี้ได้ร่วมจัดซุ้มบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ด้วย…ภาพ/ข่าว : ปชส.สพป.ตราด

16 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ลูกเสือ-เนตรนารี สพป.ตราด บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

734578.JPG

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดตราด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการบริการด้วยจิตอาสา โดยไม่หวังผลตอบแทน และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำนวน ๑๐ โรงเรียน ประกอบด้วย ร.ร.คลองขวาง ร.ร.ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) ร.ร.วัดวังฯ (กิ่ม บุญอยู่อุทิศ) ร.ร.วัดหนองเสม็ด ร.ร.บ้านเปร็ดใน ร.ร.วัดท่าหาด ร.ร.บ้านปะอา ร.ร.กิตติวิทยา ร.ร.สุนันทาวิทยา ร.ร.มารดานุสรณ์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตราด รวมทั้งสิ้น ๑๓๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดตราด โดยทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณลานกิจกรรม ห้องน้ำ-ห้องสุขา อาคารสถานที่ที่ใช้ประกอบกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในค่ายลูกเสือจังหวัดตราด…(ภาพ-ข่าว /ปชส.สพป.ตราด)

07 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4 จัดมหกรรมวิชาการสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน

729263.JPG

โรงเรียนในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 4 ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นจัดงานมหกรรมวิชาการสืนสานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโอกาสสิ้นปีการศึกษา 2557 ที่บริเวณโรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา) นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้เป็นประธานในพิธี เปิดงาน “มหกรรมวิชาการ ร่วมสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 2” ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4 โดยมีนายพิชิต พูนภิญโญศักดิ์ ประธานกลุ่ม พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมกลันทาพิทยาคม อบต.ถลุงเหล็ก โรงพยาบาลชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมการแสดงผลงานนิทรรศการของครู นักเรียน ชุมชน สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน การแสดงบนเวทีของนักเรียน การมอบทุนการศึกษา การประกวดวาดภาพ การตอบปัญหาอาเซียน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย การนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาแสดงและจำหน่าย การบริการตัดผมฟรี การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีของวิทยาลัยสารพัดช่าง งานครั้งนี้ ครู นักเรียน ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และนางบังอร แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม ได้ร่วมชมงาน เพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะครู นักเรียนด้วยศากุน ศิริพานิช/ไตรวัลย์ อนุรักษากรกุล .. รายงาน

สพป.ตราด พัฒนาครูสถานศึกษานำร่องโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

729099.JPG

นางลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลตราด เพื่อขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ่งเป็น ๑ใน ๒๐ เขตพื้นที่การศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคัดเลือกให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษานำร่อง เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลใน ๓ มิติหลัก ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ ๒๑ และคุณลักษณะการเป็นพลเมืองไทยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยคัดเลือกโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕ โรงเรียน โดยใช้กระบวนการ Coaching Lab และระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนด้วยกระบวนการ AAR : After Action Review เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ของของครู และพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเป้าหมายที่คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่ง สพป.ตราดได้จัดศึกษานิเทศก์เป็น Coach คอยแนะนำ กำกับและติดตามทุกโรงเรียน กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมสำรวจสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาโรงเรียนนำร่อง และสร้างความตระหนักและแรงจูงใจแก่ครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๑๕ คน โดยทีมโค้ชจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เป็นที่ปรึกษา เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและเป้าหมายในการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเดินหน้าปฏิรูปให้บรรลุเป้าหมายต่อไป…(ภาพ/ข่าว:ปชส.สพป.ตราด)

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

729181.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมตาม “โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเยาวชนจังหวัดตาก

(ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด )

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยรัฐบาลมีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกำหนด ให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี ๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เน้นการเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเยาวชนกลุ่มวัยเสี่ยงในสถานศึกษา โดยให้ดำเนินการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษาทุกแห่งทั่วไปประเทศ และให้ทุกภาคส่วนบูรณาการแผนงานและกลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีความสามัคคี ร่วมแรง รวมใจ เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหายาเสพติดให้ได้ผล และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษาทุกสังกัด

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เป็นภารกิจหลักและสำคัญที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยอาศัยกิจกรรมที่จะช่วยนักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ลดอัตราการออกกลางคัน

และสร้างเด็กดีมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดให้กับโรงเรียนขยายโอกาส และให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จำนวน ๖๓ แห่ง

26 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ