Tag Archives: ตรัง

การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

899465.JPG

วันนี้ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธาน/บรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีนายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับ และนายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชพ ๑ กล่าวรายงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

การประชุมในครั้งนี้ มีกำหนด ๑ วัน มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑,๑๑๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบพัฒนาครู TEPE Online, เพื่อเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม กิจกรรมและโครงการตามนโยบายที่สำคัญของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้าประชุม*****

ภาพ/นิตา คุณวุฒิ

ข่าว/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

24 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แข่งขันกีฬา โครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน “สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ ๓” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ ในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑

845261.jpg

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นประธานการเปิดการแข่งขันกีฬา โครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน “สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ ๓” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีกำหนดการจัดงานดังกล่าวในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๕๙….. ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทยจัดให้มีกิจกรรมภาคฤดูร้อน โครงการ “สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ ๓” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถ ได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมจากอดีตนักฟุตบอลทีมชาติ ที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถ และความรู้ทางด้านฟุตบอลได้ทำการฝึกนักเรียนให้มีทักษะที่สูงขึ้นสามารถนำทักษะที่ฝึกอย่างถูกวิธี ไปฝึกตนเองจนเกิดความชำนาญ จนสามารถพัฒนาไปสู่ระดับทีมชาติไทยในอนาคต โดยจัดทำกิจกรรมทั้งหมด ๑๐ จุด ประกอบด้วยจังหวัด ตรัง พังงา ปราจีนบุรี กาญจนบุรี กำแพงเพชร ตาก อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ เลย และมุกดาหาร โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพ…..อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=279

07 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

รมว.ศธ. พร้อมด้วยเลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมงานประชุม ผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ

839471.jpg

***22 มี.ค.59 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นการติดตามดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งเรื่องงบประมาณและงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตอบสนองการทำงานให้ตรงเป้าหมาย รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรงกับเหตุการณ์ ผู้เรียนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับการปลูกฝัง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๓๕๐ คน เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๘๓ คน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ คน ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. และเจ้าหน้าที่ สพฐ.ได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดูแลและความช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยมีเรื่องที่ต้องดำเนินการ เช่น การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตที่มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามงานตามนโยบายอย่างใกล้ชิด ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยจากอัคคีภัย พร้อมทั้งกำชับให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่าน เฝ้าระวังและสอดส่องดูแลบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและนักเรียน เพื่อป้องกันและสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้ทันท่วงที อีกทั้งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่านเข้าใจแนวทางการทำงานในทิศทางปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ไม่ว่าจะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่คุณภาพต่อไป

ดูภาพทั้งหมด

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.962281203868137.1073742314.100…

ดูคลิปการประชุม https://youtu.be/_3qeWM_g-NA

พิษณุโลก – นักเรียนซ้อมโปงลางช่วงปิดเทอม

839487.jpg

ดนตรีพื้นเมืองของแต่ละภูมิภาค เป็นภูมิปัญญาของคนไทย ที่สะท้อนวิถีชีวิต และความเจริญทางวัฒนธรรม จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ที่ควรต้องมีผู้สืบสาน อนุรักษ์ รวมทั้งการประยุกต์ให้สอดคล้อง สภาพชุมชน และสังคมภายนอก

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ในฐานะสถาบันการศึกษา ที่นอกจากการเรียนการสอน ให้ความรู้ทางวิชาการกับนักเรียนแล้ว นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของดนตรีไทย และ ดนตรีพื้นเมือง จึงได้สนับสนุนให้นักเรียน ที่มีความสนใจด้านการเล่นดนตรีและการแสดง ในช่วงปิดภาคเรียน ที่นักเรียนพักอยู่บ้านว่างๆ หันมาใช้เวลาว่างนั้นให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการปลูกจิตสานึก ให้เกิดความรู้ เข้าใจ รักและหวงแหน ความสำคัญของดนตรีไทย และ ดนตรีพื้นเมืองซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ และ เพื่อให้มีการสืบทอดต่อไป

จึงได้ตั้งวงโปงลาง ประจำโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เนื่องจากประชากรในพื้นที่ในชุมชนส่วนใหญ่ เป็นคนอิสานที่เดินทางมาตั้งรกรากอยู่มาก เวลามีกิจกรรมหรืองานประเพณีในหมู่บ้าน ก็จะมีการแสดงดนตรีโปงลาง คนตรีพื้นบ้านที่ชื่นชอบของคนในภาคอิสาน ดังนั้น ทางโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม จึงเป็นหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริม สืบทอดวัฒนธรรม ด้านดนตรีโปงลางขึ้นมา โดยมีนักเรียนให้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 45 คน โดยมีผู้ปกครองต่างให้การสนับสนุนอย่างดี

นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม บอกว่า “โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ได้เปิดให้มีการฝึกซ้อมโปงลางนักเรียนขึ้น ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเพิ่มทักษะ มีความรู้ ความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีโปงลาง มีความสามารถในการแสดง ไปแสดงในเวลาที่ชุมชน โรงเรียน หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ร้องขอมา เป็นการช่วยสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย ให้อยู่กับชุมชนตลอดไป”

นางสาวบุญชู นกแก้ว ครูผู้ฝึกสอน เล่าว่า “โรงเรียนเริ่มมีดนตรีโปงลางมากว่า 10 ปี แล้ว โดยเริ่มจากครูที่เป็นคนอิสาน ได้ถ่ายทอดการแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาวอิสานไว้ โดยพื้นเพชาวบ้าน บ้านวังโพรง ส่วนใหญ่อพยพมาจากทางอิสาน เด็ก ๆ นักเรียนที่เป็นรุ่นพี่ ก็จะสอนแบบพี่สอนน้อง เพื่อได้สืบสานต่อ ๆ กันมา จนเป็นวงดนตรีที่ทางโรงเรียนสามารถนำเด็ก ๆ ไปแสดงในงานต่าง ๆ ได้”

นายชาญณรงค์ นาฤงค์คาร (อ่านว่า นา-ลึง-คาน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่าว่า “การมาเล่นโปงลางในช่วงปิดภาคเรียน ทำให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการเพิ่มทักษะด้านดนตรีและการแสดง ได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอิสาน ให้คนรุ่นหลังได้รู้ ภูมิใจที่โรงเรียนของเรามีวงโปงลาง ที่สามารถสร้างชื่อเสียงสู่ชุมชนด้วย” ด้าน

นางสาวจิรภัทร์ สร้อยศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพิ่มเติมว่า “ ช่วงปิดภาคเรียน พวกเราจะมาซ้อมดนตรีกัน เป็นการรวมกลุ่มกัน ได้ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดประโยชน์ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเรายังได้ทักษะด้านดนตรีอีกด้วยค่ะ”

ในการฝึกซ้อมในแต่ละวันช่วงปิดภาคเรียนนี้ จะมีนักเรียนรุ่นพี่ ๆ มาคอยเป็นพี่เลี้ยงฝึกสอนทั้งการเล่นเครื่องดนตรีโปงลาง การแสดงประกอบต่าง ๆ เป็นลักษณะพี่สอนน้อง ทำให้น้อง ๆ สามารถเรียนรู้การเล่น การแสดงได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งทางผู้ปกครองยังให้การสนับสนุนอีกทางหนึ่ง เนื่องจากเล็งเห็นว่า เป็นโครงการที่ดีให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด ทั้งยังมีวิชาทางการแสดงและทางดนตรีติดตัว สามารถรับงานแสดง มีรายได้เก็บไว้เป็นทุนการศึกษา

นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน ของนักเรียนโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ที่ให้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สืบสานวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้านของไทยเราได้เป็นอย่างดี

…………………………………

22 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ สุ่มตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนในสังกัด

834908.jpg

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุ่มตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง โรงเรียนบ้านต้นยวนและโรงเรียนบ้านอรุโณทัย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการดำเนินการดังกล่าวและให้กำลังใจครูผู้ทำหน้าที่กรรมการคุมสอบ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนที่ไปตรวจเยี่ยมให้การต้อนรับ นอกจากนี้แล้ว ยังมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ทุกคน ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตบริการจำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพุนพิน อำเภอท่าฉาง อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอบ้านตาขุน และอำเภอวิภาวดีอีกด้วย ซึ่งจากการสุ่มตรวจดังกล่าวปรากฎว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆ

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

09 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒

807122.jpg

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

– ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประวัติการศึกษา

– ปี 2540 คุณวุฒิ ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

– ปี 2526 คุณวุฒิ ปริญญาตรี (กศ.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

– ปี 2522 คุณวุฒิ ม.ศ.5 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

ประวัติการทำงาน

– ปี 2527 อาจารย์ 1 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

– ปี 2530 อาจารย์ 1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

– ปี 2531 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

– ปี 2534 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

– ปี 2538 ศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

– ปี 2539 ศึกษาธิการอำเภอกะปง จังหวัดพังงา

– ปี 2541 ศึกษาธิการอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

– ปี 2542 ศึกษาธิการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

– ปี 2546 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

– ปี 2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

– ปี 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

– ปี 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

– ปี 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

– ปี 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

– ระหว่างวันที่ 17 -21 ธันวาคม 2537 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย

– ระหว่างวันที่ 22 – 29 สิงหาคม 2554 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี , เนเธอร์แลนด์,เบลเยียม และฝรั่งเศส

– ระหว่างวันที่ 28 – 7 ธันวาคม 2554 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

ความภาคภูมิใจ

– เลขานุการคณะกรรมการบริหารค่ายย่อยที่ 17 งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

– เลขานุการคณะทำงานจัดสร้างค่ายลูกเสือกิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อปี 2539

– เลขานุการคณะทำงานก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส กิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อปี 2538-2539

– ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการรณรงค์ให้นักเรียนที่จบชั้น ป.6 ของกิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง เรียนต่อ ชั้น ม.1 ครบ 100 % จากจังหวัดสงขลา เมื่อปีการศึกษา 2538 และ 2539

– บริหารสำนักงานศึกษาธิการอำเภอกะปง จังหวัดพังงา ได้รับการประเมินเป็นสำนักงานดีเด่น อันดับ 1 ระดับจังหวัด เมื่อปี 2540

– ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 เมื่อปี 2540

– ได้รับเข็ม “คุรุสดุดี” ประกาศเกียรติคุณครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น จากคุรุสภา เมื่อปี 2541

– ประธานคณะทำงานวิเคราะห์ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะนักเรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2543 จังหวัดกระบี่

– บริหารสำนักงานศึกษาธิการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้รับการประเมินเป็นสำนักงานดีเด่น อันดับ 1 ระดับจังหวัดและอันดับ 2 ระดับเขตการศึกษา 4 เมื่อปี 2545

– ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2546

– ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547 และมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549

– ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เมื่อปี 2546-2550

– ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกีฬาจังหวัดกระบี่ เมื่อปี 2548

– ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่ (อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่) เมื่อปี 2548

– ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงาน Best Practice หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงของศูนย์พัฒนาที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550

– ได้รับรางวัลบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น เมื่อปี 2554 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2) จากสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.

– ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2554 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

– ได้รับเกียรติบัตรบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ (ได้คะแนน 4.82091)

– บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีผลการรายงานข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ได้ทันตามกำหนดเวลาและถูกต้อง เป็นอันดับที่ 2 และที่ 1 ระดับประเทศเมื่อปี 2554 และ 2555 ตามลำดับ

– บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับรางวัลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น (เสมา ป.ป.ส.) ประจำปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ

– บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีเยี่ยม อันดับ 6 ของประเทศ ประจำปี 2557 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2558 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

08 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.ร่วมกับโตโยต้าลิสซิ่งและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดค่ายอบรมเยาวชน“เด็กปั้นรวมพลังความคิด พิชิตปัญหา พัฒนาอย่างยั่งยืน”

728223.JPG

***นางพัชรา ประวาลทิพย์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ คุณอากิระ สึโบอิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) และ ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “เด็กปั้นรวมพลังความคิด พิชิตปัญหา พัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้ความร่วมมือ สพฐ. ร่วมกับ โตโยต้า ลิสซิ่ง และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดค่ายอบรมเยาวชนต่อยอดความคิด ประกวดโครงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเป็นการปั้นเด็กไทยให้รู้จักคิด วิเคราะห์ มอบโอกาสและทุนการศึกษา ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต กทม.

ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ฯ กล่าวว่า โครงการ ”เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน” นี้ ถือเป็นโครงการที่สร้างสรรค์ “ปลูกความรู้” เสริมสร้างความรู้กับกลุ่มนักเรียนยากไร้ที่ได้รับทุน สามารถพัฒนากิจกรรมนำความรู้ ไปต่อยอด เพื่อพัฒนาตนเอง โรงเรียน “ปันความสุข” สู่โรงเรียนอื่นๆ และสังคมที่ตัวเองอยู่ได้ เพื่อปั้นเยาวชน ในระดับมัธยมต้น (ม.1-ม.3) จากทั่วประเทศ ร่วมสร้างสรรค์โครงการคิดดี ทำดี แก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษามูลค่ากว่า 600,000 บาท พร้อมจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ตามหลักไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งสร้างความสำเร็จในการทำงานภายในองค์กร ขยายผล ปั้นเด็กไทยให้รู้จัก คิด วิเคราะห์ สร้างไอดอล นักคิดแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีโรงเรียนทั่วประเทศไทยร่วมสมัคร และผ่านการคัดเลือกแผนงาน ร่างโครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาและเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนภายใต้หัวข้อ “เด็กปั่น” รวมพลังความคิด พิชิตปัญหา พัฒนาโรงเรียนให้ยั่งยืน” จำนวน 30 โรงเรียน โดยจะเริ่มเปิด “ค่ายเด็กปั้น” กันตั้งแต่ 24-26 มีนาคม 2558 นี้ นอกจากนี้ ค่ายเด็กปั้นฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมต้น สอดแทรกความสนุกสนานจากกิจกรรมสันทนาการร่วมกับเพื่อนๆ อีก 30 โรงเรียน ซึ่งน้องๆ เยาวชนระดับมัธยมต้น (ม.1-ม.3) โรงเรียนละ 3 คน และ คุณครูที่ปรึกษา 1 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเด็กปั้นฯ จะเข้า “ค่ายเด็กปั้น” 3 วัน 2 คืน ระหว่าง24-26 มีนาคมนี้ เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้กลับไปคิดโครงการสร้างสรรค์โรงเรียนอย่างมีหลักการ และนำผลสำเร็จกลับมาประกวดกันอีกครั้งเพื่อค้นหา 3 โรงเรียนเด็กปั้นตัวจริง ชิงทุนการศึกษา 100,000 บาท นำกลับไปทำโครงการเด็กปั้นที่นำเสนอมาให้เป็นความจริง เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆขององค์กรที่ต้องการทำประโยชน์ให้กับสังคมไทย ซึ่งจะสร้างคนไทยที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยหวังผลขยายโครงการพัฒนาความคิด สร้างเด็กไทยที่รู้จักคิดดี ทำดี ในรุ่นต่อๆไป และขอเชิญร่วมติดตาม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในFanpagewww.facebook.com/ToyotaLeasing Dekpun หรือ สนใจสอบถามข้อมลูเพื่อเข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ดูรูปทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.783721441724115&type=1&l=8ccc9…

ชมคลิปกิจกรรม https://youtu.be/y1vevy5ZBjQ

24 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

สอบครูผู้ช่วย สพป.นครปฐม เขต 1 ตรวจเข้ม เน้นโปร่งใส

720324.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ณ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

การดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก เวลา 09.00 น. – 10.00 น . สอบความรอบรู้ เวลา 11.00 น. – 12.00 น. สอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข เวลา 13.00 น. – 14.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา เวลา 15.00 น. – 16.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก วันที่ 1 มีนาคม 2558 ภาค ค เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 10 วิชาเอก (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์,พลศึกษา ,ศิลปศึกษา,ดนตรี,คอมพิวเตอร์,สังคมศึกษา,ปฐมวัย,ประถมศึกษา) จำนวน 91 คน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 91 คน ขาดสอบ 3 คน โดยมีนายมานะ ชื่นค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประธานดำเนินการสอบ พร้อมกันนี้นางยุพา เอื่ยมสงวน นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สนผ.สพฐ. เป็นผู้สังเกตการณ์ตลอดระยะเวลาดำเนินการสอบ นายสุทัศน์ ปทะวานิช ประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนครปฐม ตัวแทน เขตตรวจราชการ เขต 5 ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยมีมาตรการป้องกันการทุจริตต่างๆ เช่น ติดกล้องวรจรปิดบริเวณสถานที่ออกข้อสอบและเก็บรักษาข้อสอบ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตรวจร่างกายผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบโดยใช้เครื่องมือสแกน บันทึกภาพผู้เข้าสอบทุกครั้งที่เข้าออกจากห้องสอบ ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนำเอกสาร กระเป๋าต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ ห้ามไม่ให้ผู้เข้าสอบสวมเสื้อคลุม รองเท้า ถุงเท้า เข้าห้องสอบ และหลังสอบ ให้นับจำนวนข้อสอบและกระดาษคำตอบให้ครบตามจำนวนผู้เข้าสอบ และระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบ นำข้อสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ ซึ่งการดำเนินการสอบราบรื่นไม่พบปัญหา และทาง สพป.นครปฐม เขต 1 ได้ดำเนินการตามที่ สพฐ.วางมาตรการเข้มให้พิมพ์ลายนิ้วมือในบัตรเข้าสอบและใบลงชื่อสอบทุกวิชา สกัดตัวปลอมสอบแทน ทั้งนี้ ตัวผู้เข้าสอบให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบการเข้าสอบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด สพป.นครปฐม เขต 1 ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ และคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนพระประโทณเจดีย์ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบในครั้งนี้ –//เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ / ข่าว–//

หนังสั้น ฝีมือเด็กสะท้อน “รู้รักสามัคคี เป็นคนดีของสังคม”

720576.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ต้องการให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่ง เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และดำรงชีวิตอย่างพอเพียง พร้อมพลเมืองดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรม

กิจกรรมหลากหลายที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กๆเกิดความสนใจ ก็คือการประกวดภาพยนตร์สั้น ซึ่ง สพฐ. เองได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จนกระทั่งระดับชาติ ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา จนถึงปีการศึกษา 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ให้โอกาสเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การประกวดภาพยนตร์สั้น เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน ได้รู้รักสามัคคี เป็นคนดีของสังคม ก่อนการประกวดแข่งขันจริง สพฐ. ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น ให้กับครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้ามาเรียนรู้ถึงกระบวนการ, เทคนิควิธีการทำภาพยนตร์สั้น เมื่อวันที่ 6-9 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ และกิจกรรมที่สำคัญก็คือ กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “สามัคคีคือพลัง…สร้างสรรค์สังคมดี” ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องจูปีเตอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2558 โดยแบ่งการแข่งขันเป็นทีมๆละ 3 คนในแต่ละระดับ ประกอบด้วย 1)ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 ทีม 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 12 ทีม 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 12 ทีม 4)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 ทีม ด้าน นายพัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์สั้นชื่อดัง ซึ่งเป็นวิทยากรและคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า จากที่ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคเข้าสู่เวทีระดับชาติในระดับช่วงชั้นต่างๆ และเป็นคณะกรรมการการประกวดแข่งขันภาพยนตร์สั้น สพฐ. ในระดับชาติมาหลายปี ได้เห็นว่าหนังสั้นของน้องๆมีการพัฒนาขึ้นทุกปี ทั้งในด้าน Production ด้านความคิด โดยเฉพาะด้านความคิด ทุกๆแต่ละทีมมีการตีโจทย์ได้ความหมายอย่างหลากหลาย น่าสนใจมากๆ อันจะเป็นประโยชน์กับคนดู สู่การปลูกฝังค่านิยมให้กับคนดูในด้านต่างๆได้ดีทีเดียว ก็เห็นควรจะต้องมีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมหนังสั้น ที่ได้สะท้อนให้คนดูได้ตระหนักรู้ ดังหัวข้อ “สามัคคีคือพลัง…สร้างสรรค์สังคมดี” ส่วน น.ส.สโรชา พิมพา ทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) เล่าว่า ตนเองได้แรงบันดาลใจมาจากลูกฟุตบอลที่เพื่อนๆเล่นกัน ลูกฟุตบอลถึงแม่ว่าเป็นสิ่งเล็กๆ แต่สามารถทำให้ผู้เล่นเกิดความสามัคคีได้ เมื่อเล่นต้องมีกฎกติกา จากการที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นก่อนนั้น ทำให้รู้จักมุมมองการคิดในเรื่องใกล้ตัวมาเป็นประเด็น สร้างเรื่องราวให้สอดคล้องกับโจทย์ที่คณะกรรมการได้มอบหมายให้ จึงได้คิดแล้วร่วมกับเพื่อนลงมือทำอย่างเป็นระบบ ตามที่พี่ๆผุ้กำกับได้เคยสอนให้พวกเรา จนมีผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ดีใจมากๆ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย 1) แก่นเรื่อง (Theme) ความสมบูรณ์สอดคล้องของเนื้อหาตามกรอบเรื่อง 20 คะแนน 2) เทคนิคของภาพยนตร์เช่น การจัดภาพ มุมกล้อง การเก็บภาพ การตัดต่อ 20 คะแนน 3) ความสมบูรณ์และการทาหน้าที่ของภาพยนตร์ (Film Functions) 15 คะแนน 4) ระบบเสียง ระบบภาพ มีความสัมพันธ์ เสียงชัดเจน 15 คะแนน 5) บทภาพยนตร์ 15 คะแนน 6) การนาเสนอผลงาน 15 คะแนน รวม 100 คะแนน โดยผลการแข่งขันมีดังนี้ ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหลวง(ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป.เชียงราย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.ยโสธร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป.ระนอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนมัธยมศึกษา) ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำนุสรณ์” สพม. เขต 23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) หวังว่ากิจกรรมดีๆที่ให้เด็กได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เช่นกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ที่มีมาอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ จะทำให้ผลงานได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เรื่องใกล้ตัวได้ถูกนำมาเป็นประเด็นให้คนดูได้มองเห็นทั้งสองด้าน ก็น่ายกคุณภาพสังคมให้ดีขึ้นไม่มากก็น้อย // ………………

โดย…ทีมงานเครือข่าย ปชส.สพฐ. ทั่วประเทศ

2 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

มหกรรมวิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑ โรงเรียนบ้านเทพา สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓

716930.jpg

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑ โดยโรงเรียนบ้านเทพา สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีการเข้าค่ายร่วมกันทำกิจกรรมทางวิชาการโดยเฉพาะทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างโอกาสแก่นักเรียนในการรับความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทายาศาสตร์โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษายะลา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง เครือข่ายบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย อำเภอเทพา และศูนย์การกีฬาประเทศไทย ภาค ๔ ร่วมกันดำเนินการอบรมให้ความรู้ และจัดฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเทพา และเครือข่ายอำเภอเทพา โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนในอำเภอเทพา รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน

23 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

657952.jpg

นายปราโมทย์ ส่งสิงห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

การศึกษา

– ปี พ.ศ.2522 ระดับมัธยมศึกษา (ม.ศ.5) โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

– ปี พ.ศ.2524 ปกศ.สูง (สัมคมศึกษา) วิทยาลัยครูสงขลา

– ปี พ.ศ.2526 กศ.บ. (สัมคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา

– ปี พ.ศ.2538 กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ภาคใต้

การทำงาน

– 4 พฤษภาคม 2524 เริ่มรับราชการในตำแหน่ง ครู 2 โรงเรียนบ้านมุนี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา..อำเภอสะบ้าย้อย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา

– ปี พ.ศ.2527 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดท่าเมรุ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

– ปี พ.ศ.2534 นักวิชาการศึกษา ระดับ 5 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

– ปี พ.ศ.2535 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

– ปี พ.ศ.2535 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

– ปี พ.ศ.2536 ศึกษาธิการอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

– ปี พ.ศ.2537 ศึกษาธิการอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

– ปี พ.ศ.2539 ศึกษาธิการอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

– ปี พ.ศ.2540 ศึกษาธิการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

– ปี พ.ศ.2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2

– ปี พ.ศ.2550 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3

– ปี พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

– ปี พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

– ปี พ.ศ.2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

หลักการทำงาน

รางวัลเกียรติยศ

– ปี พ.ศ.2531, 2532, 2533 ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น สาขาวิชา สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (สปช.) สังกัด สปอ.บางกล่ำ สปจ.สงขลา

– ปี พ.ศ.2536 ได้รับรางวัลศึกษาธิการดีเด่น ขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 12 (สำนักงานศึกษาธิการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี)

– ปี พ.ศ.2552 ได้รับประกาศเกียรติคุณบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ อดทน และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นแบบอย่างที่ดี จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

– ปี พ.ศ.2552 บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 มีผลการสอบ O-NET เป็นลำดับที่ 1 ใน 11 เขตพื้นที่การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

– เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด ณ บ้านทุ่งสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จนได้รับประกาศ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้สร้างวัดได้

– ปี พ.ศ.2556 ได้รับโล่ห์รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

การศึกษาดูงาน

ผ่านการศึกษาดูงานประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเชีย ฮ่องกง มาเก๊า จีน ญีปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา

08 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

สพม.1 ร่วมกับ สวนกุหลาบ ธนฯ จัดอบรมการบูรณาการ Tablet เพื่อการจัดการเรียนการสอน

650651.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการจัดการเรียนการสอน แก่ครูผู้สอนจากโรงเรียนในสังกัด สพม.1 โดยไม่จำกัดกลุ่มสาระและระดับชั้น โรงเรียนละ 4 ท่าน ในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2557 ณ ห้องเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร โดยนายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ และในโอกาสนี้ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ได้FaceTime ผ่านSmart Phone มาพบปะผู้เข้าอบรม ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร

ขอขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี

ธเนศ ไชยสุวรรณ รายงาน อัลบัมภาพ https://picasaweb.google.com/104412449781152023298/Tablet?noredirect=1

นักกีฬาจาก สพป.ยะลา เขต ๑ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๖ ณ จ.สตูล

650793.jpg

นักกีฬาจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๕๗ (สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๖) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ จังหวัดสตูล ดังนี้ …..รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหนือ ศูนย์เครือข่ายสามพญา และกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีชาย โรงเรียนบ้านตาเซะ ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ….รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านต้นแซะ ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี และกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีหญิง ได้แก่ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา ศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ …..รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีหญิง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลยะลา ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ และกีฬาตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีหญิง ได้แก่ โรงเรียนพัฒนาบาลอ ศูนย์เครือข่ายรามัน และกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านโกตาบารู ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู

สพป.สงขลา เขต 2 ขับเคลื่อนงานพัฒนาครูวัดผล รุ่นที่ 6,7 (สพฐ.)

650743.jpg

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายสาระความรู้ในการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวัดผล รุ่นที่ 6และรุ่นที่ 7 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีจัดอบรมพัฒนาครู แยกเป็นรุ่นที่ 6 มีผู้เข้าอบรมจากสพป.สงขลา เขต 1 , เขต 2 และสพป.ปัตตานี เขต 1 สำหรับรุ่นที่ 7 มีผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาจากสพป.สงขลา เขต 3 และ สพป.พัทลุง เขต 1 ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2557 โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากร และงบประมาณดำเนินการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ ด้านวัดผล และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้แบ่งเป็นหน่วยพัฒนา ทั้ง 4 ภูมิภาค 12 หน่วยพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูบรรณารักษ์ ครูวัดผล ครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถมีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อให้การจัดกิจกรรมของครูมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน

ในส่วนของภาคใต้ นั้น มีหน่วยพัฒนาจำนวน 3 หน่วยคือ1.หน่วยพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 2.หน่วยพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 3.หน่วยพัฒนาจังหวัดสงขลา โดย หน่วยพัฒนาจังหวัดสงขลา สพฐ.มอบหมายให้สพป.สงขลา เขต 2 เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการอบรมฯ ซึ่งมีจำนวน 15 รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม ครูบรรณารักษ์ ครูวัดผล และครูวิชาการขนาดเล็ก จาก สพป.นราธิวาส เขต 1,2,3/สพป.ยะลา เขต 1,2,3/สพป.ปัตตานี เขต 1,2,3/สพป.สงขลา เขต 1,2,3/สพป.สตูล/สพป.ตรัง เขต 2 และสพม.15,16

23 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ