Tag Archives: ชัยนาท

ข่าว สพฐ. ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเตรียมการคณะกรรมการ OBEC AWARDS ระดับภูมิภาค

1034137.jpg

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการ เตรียมความพร้อมคณะกรรมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สำหรับในปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการประกวดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีหน่วยงานและบุคลากรส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 36 เขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคใต้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 113 กิจกรรม 190 คน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานและเลขานุการ ของคณะกรรมการดำเนินการ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เชต 2

โครงการมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว โรงเรียนสังกัด สพป.เลย เขต 2

1034296.JPG

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้กล่าวขอบคุณทางบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้จัดโครงการแจกผ้าห่มต้านภัยหนาว จำนวน ๓,๐๐๐ ผืน ,มอบอุปกรณ์กีฬา จัดกิจกรรมวันเด็ก และมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนบ้านวังแท่น คิดเป็นมูลค่า ๔๐๕,๐๐๐.-บาท ตามโครงการ Happy Workplace กับบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ปีที่ ๙ ณ โรงเรียนบ้านวังแท่น ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง ขอบคุณในความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ส่งเสริมด้านการศึกษา สิ่งที่ท่านนำมามอบให้ไม่สามารถคิดเป็นมูลค่าได้แต่เป็นความเอื้ออาทร ความห่วงใยที่มอบให้แก่เด็กนักเรียนและพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านวังแท่นรวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียง ขอบคุณ คุณพิทยา ศรีเมือง ศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านวังแท่น ผู้แนะนำโครงการ WD สำนึกรักบ้านเกิด ซึ่งจะเป็นตัวอย่างสำหรับเด็กๆ รุ่นต่อไป นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียน อาทิ ผลงานศิลปะวาดภาพ การทำลูกประคบ ยาหม่อง ผลิตภัณฑ์สบู่ การทำขนมไทย และขนมโดนัท ซึ่งโรงเรียนบ้านวังแท่น เป็นโรงเรียนทำกินโรงเรียนแรกในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒

สพป.สิงห์บุรี ร่วมโครงการช่วยน้องภาคเหนือต้านภัยหนาว ประจำปี 2560 โดย Cluster 2

1034163.jpg

สพป.สิงห์บุรี ร่วมโครงการช่วยน้องภาคเหนือต้านภัยหนาว ประจำปี 2560 โดย Cluster 2

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และคณะ บุคลากร สพป.สิงห์บุรี ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเขตตรวจราชการ ที่ 2 (Cluster 2) เพื่อระดมทรัพยากรในการนำมาช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่ประสบภัยหนาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้รับมอบหมายจาก ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ( Cluster 2 : สพป.สิงห์บุรี สพป.อ่างทอง สพป.ชัยนาท สพป.ลพบุรี เขต 1 สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพม.5) ให้เป็นผู้แทน เดินทางไปมอบเครื่องกันหนาวและเงินเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตามโครงการช่วยน้องภาคเหนือต้านภัยหนาว ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา นายวรพล อุทัยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรและนักเรียน ให้การต้อนรับ

13 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑ พย. ๖๐ ติดตามความก้าวหน้าฯพร้อมรับการประเมินความโปร่งใส

1009424.jpg

1พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 โดยนายชนม์ มานิชชอบ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ มอบนโยบาย และแนวทางในการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดวันที่จะมาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย

2. ผอ.สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัด ชัยนาท/สิงห์บุรี/อ่างทองและลพบุรี หรือผู้แทน

สำหรับการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบการต้อนรับ การนำเสนองาน/ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของทีมงานทุกคณะ การตอบแบบสอบถามออนไลน์ของบุคคลากรทุกคน (ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาาน) การจัดส่งข้อมูล EBIT 1 – EBIT11 ของทีมงานทุกคณะ ทั้งในรูปแบบเอกสาร และ ออนไลน์

01 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (อกท.) ครั้งที่ ๓๘

DSC_1989.JPG

เช้าวันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.04 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 38 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย) นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 (นายสุเทพ ชิตยวงษ์) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายอริยะ สุวรรณปากแพรก) ประธานอำนวยการ อกท. ระดับชาติ (นายประเวศ วรางกูร) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ฯ และครูที่ปรึกษา อกท.ระดับชาติ เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และผู้แทนสมาชิก อกท. ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเข้าในหอประชุม (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย) ประทับพระราชอาสน์ (นายวณิชย์ อ่วมศรี) รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรการประชุมวิชาการ และหนังสือที่ระลึก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดประชุมวิชาการฯ โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมาชิกองค์การเกษตรเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ผู้บริหาร และผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร (25 ราย) ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบมูลนิธิ อกท.เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก (จำนวน 130 ราย) ประธานกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน และรับพระราชทานของที่ระลึก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 38 ดังนี้ “ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 38 ในวันนี้ การประชุมวิชาการลักษณะนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิชาที่ว่าด้วยการเกษตร ในสถานศึกษาด้านเกษตรกรรมของประเทศ เกษตรกรรมเป็นกิจกรรมเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่มีมาแต่ครั้งโบราณ และมีพัฒนาการเรื่องมาเป็นลำดับ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบันเทคโนโลยีการเกษตรเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง แต่กระนั้น การเกษตรยังคงต้องพึ่งพาทรัพยากรสำคัญ ได้แก่ ดิน และน้ำ เช่นที่เคยเป็นมา นักศึกษาทั้งหลายที่จะเป็นเกษตรกรแห่งอนาคต จึงควรจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจธรรมชาติของทรัพยากร 2 สิ่งนี้ ให้มีความรู้ท่องแท้ และศึกษาค้นคว้า ทดลองหาวิธีทำการเกษตร ที่เหมาะสม อย่างที่สมัยนี้เรียกกันว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือไม่ทำความเสียหายแก่ทรัพยากร หรือเมื่อทรัพยากรเสื่อมโทรมลง ก็ต้องเรียนรู้วิธีอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สามารถใช้ประโยชน์สืบต่อไปได้อีกหลายชั่วอายุคน ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์จงทุกประการ ทั้งขอให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมในการประชุมนี้ มีแต่ความสุข ความสำเร็จ โดยทั่วกัน” จากนั้น เสด็จออกจากหอประชุม ไปยังศาลาชัยพฤกษ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์อุปถัมภ์องค์การฯ ของดีเมืองอุทัย และพระราชดำเนินไปยังอาคารราชพฤกษ์ ทอดพระเนตร นิทรรศการ “เพชรดี 4 ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย” หน่วยสมาชิกดีเด่น สมาชิกศิษย์เก่าดีเด่น สมาชิกด้านพัฒนาสังคม และบริการชุมชนดีเด่น นิทรรศการผลงานการแข่งขันทักษะศิลปะเกษตร นิทรรศการวิชาการเกษตรของหน่วย อกท. จำนวน 12 หน่วย ประกอบด้วย (1) หน่วยกำแพงเพชร “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยยูเรียน้ำจากถั่วเหลือง” (2) หน่วยอุดรธานี “ข้าวเม่าพอเพียงเพื่อพ่อ” (3) หน่วยเพชรบุรี “อาหารโค – TMR-PHETCH 4.0” (4) หน่วยพังงา “ข้าวดอกข่า สู่อาชีพ” (5) หน่วยสุโขทัย “น้องเดือน มหัศจรรย์เพื่อนร่วมโลก” (6) หน่วยชัยนาท “เห็ดฟาง ไบโอเทค (การเพาะเห็นฟางโรงเรือนไม่อบไอน้ำ) (7) หน่วยนครราชสีมา “ไส้เดือน พญาดิน อินทรีย์วัตถุ” (8) หน่วยบุรีรัมย์ “แจ่วบ่องทันใจ” (9) หน่วยลำพูน “ตะคร้อ..พอเพียง” (10) หน่วยสตูล “ปลาของพ่อ” (11) หน่วยสมุทรสาคร “ปลัง ปั๋ง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (12) หน่วยระนอง “ผักปลาโซล่าเซล Aquaponics” เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการความร่วมมือโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นิทรรศการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี นิทรรศการความก้าวหน้าของสถาบันการอาชีวศึกษาศึกษาเกษตร 4 ภาค นิทรรศการกล้วย นิทรรศการอาชีวะเกษตรก้าวไกล ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 นิทรรศการวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุมมองแปลก/ ใหม่/ ใหญ่/ ดัง ของดีเมืองอุทัย จากนั้นเสด็จเข้าอาคารทูลกระหม่อมแก้ว ประทับพระราชอาสน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารทางวิชาการ ทรงรับฟังการสัมมนาผลงานทางวิชาการ และทอดพระเนตรผลงานวิชาการ เรื่อง “วิถีเพียงพอ ตามพ่อสอน” การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงหอยขมเชิงเกษตรอินทรีย์ สู่เกษตรอย่างยั่งยืน และทอดพระเนตร ของหน่วยศูนย์ศิลปาชีพบางไทร หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากอาคารทูลกระหม่อมแก้วไปยังอาคารศูนย์วิทยบริการ ทรงปลูก ”ต้นแก้ว” เสด็จพระราชดำเนินขึ้นอาคารประทับพัก พระราชทานฉายพระรูปแก่คณะบุคคล จำนวน 5 คณะ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสวยพระกระยาหารกลางวัน แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

3 กุมภาพพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข่าว สพป. ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

น้ำใจคนไทยช่วยเหลือนักเรียนถูกงูกัด

731148.jpg

นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.จังหวัดสกลนคร พร้อมทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและทีวี ช่อง 3,7 และบ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ให้ความช่วยเหลือและมอบเงินให้เด็กชายวัชระ กันปี ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านนางัว อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ซึ่งถูกงูเห่ากัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมาโดยได้รับการรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ซึ่ง ดร.ประภัสร สุภาสอน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้้ผู้บริหาร คณะครูู ให้ความช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น โดย ผอ.นภาพร พงษ์สิทธิ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางัว นายสลิด ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม้า เฝ้าติดตามอาการและให้ความช่วยเหลือ ขอบคุณผู้ให้ความเมตตาช่วยเหลือ ซึ่งยอดบริจาค ณ ขณะนี้ประมาณห้าหมื่นกว่าบาท ขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ทุกท่านที่ให้ความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี …….ชุลีพร/ข่าว

สพป.พังงา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

731045.JPG

โดยการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเมืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายทินกร มุสิกวัตร ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ รอง ผอ.สพป.พังงา ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ว่า เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นลูกเสือจากสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมืองพังงา,อำเภอตะกั่วทุ่ง,อำเภอทับปุดและอำเภอเกาะยาว จำนวน 171 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงมีทักษะในการป้องกันตนเองและร่วมกันต้านภัยยาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้แล้วเพื่อจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาอีกด้วย ธนพร ภาพ/ข่าว

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.321601297964271.1073741974.237…

สพป.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมตามรอยเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้า 60 พรรษา บรมราชกุมารี น้อมสดุดีถวายพระพร

731084.JPG

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท คณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมตามรอยเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้า 60 พรรษา บรมราชกุมารี น้อมสดุดีถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน และโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณในงานดังกล่าว อีกทั้ง คณะครู ผู้ฝึกสอน และนักเรียนจากสังกัด สพป.ชัยนาท สังกัด สพม.เขต 5 และสังกัด อปท.ชัยนาท รวม 16 โรงเรียน ร่วมบรรเลงดนตรีไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ด้วย takone ภาพ/ข่าว/พิมพ์

30 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ระยอง เขต๒ ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด

683065.JPG

เมื่อวันที่ 3. ธันวาคม 2557 คณะกรรมการคัดเลือกร.ร.ขนาดเล็ก ที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศประจำปี 2557 นำโดยนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธาน, นายมนตรี สืบสิงห์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1, นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1, นายพิเชฐร์ วันทอง รองผอ.สพป.ชัยนาท, นายชัยณรงค์ ฉิมชูใจ มูลนิธิเด็กจ.นครปฐม, นายยุทธชัย เฉลิมชัย อดีตนายกบ้านเรียนไทย กทม., น.ส.ภัทรนันท์ เพิ่มพูล ผอ.ร.ร.บ้านเขานางสางหัว สพป.กาญจนบุรี เขต 4, นางเสาวภา ศรีมั่นคงธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาประเมินโรงเรียนวัดปากน้ำพังราด โดยมีนายชูชาติ คาดสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูพร้อมนักเรียน และคณะต้อนรับจากสพป.ระยอง เขต 2 นำโดยนายโอภาส ชูช่วย พร้อมคณะ กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกร.ร.ขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศตัวแทนภาคตะวันออก เพื่อจัดลำดับดีในระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ณ. ร.ร.วัดปากน้ำพังราด ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลจากการประเมินได้รับคำชมจากคณะกรรมการเป็นอย่างดี ซึ่งจะได้นำผลไปพิจารณาในลำดับต่อไป

04 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและครูศึกษาดูงานสนามเด็กเล่นและสระว่ายน้ำแบบ BBL

673004.jpg

จากการที่ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 โดยนายหวั่น แตงทิพย์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นำคณะผู้บริหารโรงเรียน และครู ศึกษาดูงานพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนตามแนวทางการเรียนรู้ของสมอง ตามโครงการพัฒนาศูนย์สื่อต้นแบบเครือข่ายครู ณ บ้านพักอาจารย์ดิสสกร กุนธร กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้แนวทางการเล่นตามรอยพระยุคคลบาท เสริมสร้างอัจฉริยะ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้การพัฒนาสมองผ่านการเล่นน้ำ ดิน ทราย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารโรงเรียน ทั้ง 3 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ และโรงเรียนวัดหนองโรง อำเภอเมืองนครสวรรค์ และครูผู้ควบคุมการดำเนินการ นำโดย นางจรรยา เรืองมาลัย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ได้ศึกษาดูงานโรงเรียนที่กำลังดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่น และสระว่ายน้ำที่โรงเรียนวัดโพธิมงคล และโรงเรียนวัดกำแพง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อที่จะได้ศึกษา และนำมาดำเนินการก่อสร้างในส่วนโรงเรียนของตนเองต่อไป ซึ่งอาจารย์ดัสสกร กุนธร ได้เขียนแบบ ให้คำแนะนำในการก่อสร้างอีกด้วย ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

12 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม. ๕ เยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

631488.jpg

ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เป็นประธานเปิดโครงรรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน “สิงหาคม” เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2557-2558 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายที่จะให้ดำเนินการกิจกรรมปรองดองให้คนไทยมีความรักสามัคคีกัน เสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นกิจกรรมสำคัญที่สนับสนุนการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านยาเสพติดในสถานศึกษา และเพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างความสามัคคีให้กับทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 กำหนดเยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัด (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) ่ตลอดเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งได้เยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นลำดับแรก

20 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สุโขทัย เขต ๒ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยนาท

631136.JPG

สพป.สุโขทัย เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยนาท

++ นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท ในโอกาสมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้นำเสนอภาพรวมในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านภาษาไทย “การเรียนเรียนรู้อย่างไร จึงอ่านออกเขียนได้ 100% และ กระบวนการบริหารงานของกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.สุโขทัย เขต 2 ขอขอบคุณ ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน และคณะ ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมศึกษาผลการดำเนินงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการของ สพป.สุโขทัย เขต 2 ครั้งนี้เป็นอย่างสูง……..(อัญชลี…ภาพ/มณีวรรณ….ข่าว)

17 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ชัยนาท จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดชัยนาท

605430.jpg

สพป.ชัยนาท จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยนาท มีลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือชาวบ้าน ร่วมพิธีจำนวน 5,000 คน โดย นายเฉลิมเกียรติ วรวุฒิพุทธพงศ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดชัยนาท ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ

นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท กล่าวรายงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และในพิธีดังกล่าว ประธานได้มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประดับเครื่องหมายวู๊ดแบดจ์ 4 ท่อน , 3 ท่อน และมอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ โดยหลังจากประกอบพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกเสือ-เนตรนารี

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ สถานที่ตั้งของสถานศึกษาด้วย Robin : ข่าว/พิราบขาว : ภาพ/ปลาบู่ : พิมพ์

02 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ชัยนาท จัดอบรมสัมมนาครูลูกเสือประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดชัยนาท

597558.jpg

น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาครูลูกเสือประจำปี 2557 จังหวัดชัยนาท และบรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.ชัยนาท ทั้งนี้ เพื่อทบทวนและเพิ่มทักษะความรู้ทางลูกเสือ เป็นการส่งเสริมกระบวนการลูกเสือ

ให้สถานศึกษาสามารถจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือได้อย่างเหมาะสม สามารถแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แห่งชาติได้ สามารถฝึกซ้อมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี และเพื่อร่วมพิธีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติได้อย่างสง่างามและเหมาะสม ซึ่งในการจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้ปฏิบัติด้านลูกเสือของสถานศึกษาจากสถานศึกษาทุกสังกัดของจังหวัดชัยนาท รวมทั้งสิ้น 280 คน โดยภาคปฏิบัติได้จัดที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยนาท Robin : ข่าว/พิราบขาว : ภาพ/ปลาบู่ : พิมพ์

20 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ