Tag Archives: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ว่าที ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

1020996.jpg

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

1. ประวัติ

เริ่มรับราชการ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2528

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

คู่สมรส นางศรินทิพย์ นามศรี ตำแหน่ง วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จ.อุบลราชธานี

1. นายวสุชนม์ นามศรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็คทรอนิคส์ สาขาคอมพิวเตอร์) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปี 2560

2. นายภัทรศักดิ์ นามศรี คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) ปี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. การศึกษา

2.1 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคณิตศาสตร์ จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2528

2.2 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อ พ.ศ. 2547

2.3 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการประถมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เมื่อ พ.ศ. 2533

2.4 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ.2555

2.5 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ.2555

3. การรับราชการ

3.1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สปอ.ศรีรัตนะ สปจ.ศรีสะเกษ

3.2 วันที่ 16 สิงหาคม 2529 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สปอ.ศรีเมืองใหม่ สปจ.อุบลราชธานี

3.3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2536 ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 5 สปอ.น้ำยืน สปจ.อุบลราชธานี

3.4 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2536 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านสมดี สปอ.ตระการพืชผล สปจ.อุบลราชธานี

3.5 วันที่ 1 สิงหาคม 2537 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านพรทิพย์ สปอ.กันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.6 วันที่ 25 มกราคม 2539 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนสูง สปอ.ขุนหาญ สปจ.ศรีสะเกษ

3.7 วันที่ 5 สิงหาคม 2540 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองจันทร์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.8 วันที่ 2 กรกฎาคม 2542 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเบญจลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.9 วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.10 วันที่ 16 พฤษภาคม 2545 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอคลองใหญ่ สปจ.ตราด

3.11 วันที่ 18 มิถุนายน 2547 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.12 วันที่ 9 ธันวาคม 2548 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

3.13 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.14 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

3.15 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

4. การฝึกอบรม

4.1 หลักสูตรอบรมศึกษานิเทศก์ เมื่อ1 – 13 ก.พ.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.2 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ 5 – 29 ก.ค.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

4.3 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง เมื่อ 11 ก.ย.-6ต.ค.2538 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

4.4 หลักสูตรผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 20 –30 ก.ย. 2541 ณ กรุงเทพฯ

4.5 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เมื่อ 12 –21 มี.ค. 2544 ณ วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์

4.6 หลักสูตรเตรียมหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 1 – 14 สิงหาคม 2544 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

4.7 หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 391 เมื่อ 2 -8 พฤษภาคม 2548 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษ

4.8 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อ 5 – 9 เมษายน 2549 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

4.9 หลักสูตรการอบรมคุณธรรมนำความรู้:แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย เมื่อ 29 มีนาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4.10 หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรองรับการกระจายอำนาจตั้งแต่ 26 มีนาคม-30 กันยายน 2550 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

4.11 หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ. เมื่อ 8 – 15 พฤษภาคม 2550 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.12 หลักสูตรการสืบสวน สอบสวนทางวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ 26 – 30 พฤศจิกายน 2550 ณ กรุงเทพมหานคร

4.13 หลักสูตรการฝึกอบรมแกนนำการขยายผลการใช้ชุดเสริมสร้างค่านิยม เรื่อง ความประหยัด และการมีวินัยทางการเงิน เมื่อ 1-3 กุมภาพันธ์ 2551 ณ จังหวัดอุดรธานี

4.14 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2552

4.15 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2553

4.16 หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) พ.ศ. 2557

4.17 หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2558

5. การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อ 5 – 10 ก.ค.2542 ณ รัฐเบอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

5.2 การศึกษาเพื่อป้องกันโรคเอดส์ เมื่อ 22 พ.ค. 2546 ณ จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา

5.3 การศึกษาเปรียบเทียบระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยสร้างครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2550

5.4 การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการอบรมภาษาอังกฤษ ที่สถาบันภาษา GEOS ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อ 22 เมษายน- 8 พฤษภาคม 2551

5.5 ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์ เมื่อ สิงหาคม พ.ศ.2554

5.6 การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรม ณ ประเทศจีน เมื่อ กันยายน 2555

6. ผลงานดีเด่น

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2556 และ 2558

– รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นปีที่ 1 ปี 2554-2555

– ศิษย์เก่าดีเด่น ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2555 และ 2558

6.2) ผลที่เกิดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2556 และ2558

– รางวัล สพท.จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 3 ปีซ้อน ได้แก่ ปี 2558 , 2559 และ 2560

– ผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 ลำดับที่ 3 ของประเทศ

– โล่รางวัลดีเด่น สพท.ที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2559

– สพป.ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) ป.3 ปีการศึกษา 2555-2557 สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง

– รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 ใน 3 ด้านได้แก่ ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านส่งเสริมคุณธรรม และด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 61 , 62

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62

– สพป.อุบลราชธานี เขต 3 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 65

07 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ค่ายเพื่อนกาวน์คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

ค่ายเพื่อนกาวน์ครั้งที่ 12 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ปี มี 1 ครั้ง ค่ายที่จะพาน้องๆมาค้นหาคำตอบ ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับคณะสหเวชศาสตร์ และสาขาวิชาทั้งสี่ ได้แก่ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร และ รังสีเทคนิค และตอบคำถามแก่น้องๆเหล่านี้ – สหเวชคืออะไร? – สหเวชอยู่ตรงไหน? – สหเวชเรียนอะไรบ้าง? – แต่ละสาขาต่างกันอย่างไร? – สอบเข้าแต่ละสาขาใช้วิธีใดบ้าง? – แต่ละสาขาจบไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง? นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน มิตรภาพ ความสนุกสนาน ความรัก ความอบอุ่นที่หาจากที่ไหนไม่ได้ วันที่จัดค่าย 21-24 ตุลาคม 2559 รับสมัคร 12 สิงหาคม – 12 กันยายน 2559 คุณสมบัติ น้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์- “”ค””ณิต สถานที่จัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รูปแบบค่าย แบบค้างคืน 4 วัน 3 คืน ค่าใช้จ่าย 400 บาท / คน ดาวน์โหลดใบสมัคร https://www.dropbox.com/s/8le16q57axnw6jb/AHSCAMP_12th.pdf?dl=0 อย่าลืมมาปริ้นท์ใบสมัครและติดตามข่าวสารได้ที่เพจhttps://www.facebook.com/AHSCUCamp/

มาตามหาประสบการณ์นอกห้องเรียนที่จะอยู่ในความทรงจำน้องๆ ตลอดไป

พี่ทุกคนรอน้องๆ อยู่น้าาา

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ ๒๖ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยากรู้ว่า แพทย์ 6 ปีเขาเรียนอะไรกันบ้าง

อยากรู้ว่าเราชอบอาชีพนี้จริง ๆ หรือไม่

อยากรู้ว่าอาชีพแพทย์จะเหมาะกับเรามั้ย

อยากรู้ว่าหมอจุฬาฯ เป็นยังไง

มาค้นหาคำตอบได้ที่นี่

สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

มาค่ายแล้วได้อะไรบ้าง? -ได้สัมผัสชีวิตนิสิตแพทย์ ทั้งด้านการเรียน การทำงาน การสอบ และความเป็นอยู่

-ได้รู้ว่าผู้ที่จะมาเป็นแพทย์ได้นั้น ต้องมี ความเมตตา เสียสละ อดทน ขยัน รับผิดชอบ

-แนะแนวและสนับสนุนผู้ที่อยากเป็นแพทย์ ให้มาให้ถึงจุดหมายให้ได้

ใครสามารถเข้าร่วมค่ายนี้ได้บ้าง?

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย( ม.4 – ม.6 ) ที่เรียนอยู่สายวิทย์-คณิต ไม่มีจำกัดเกรด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download ใบสมัคร คลิกที่นี่ค่ะ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยการชุมระดับนานาชาติ THA๒๐๑๗ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ“THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus” หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2559

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและแห่งชาติ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ “THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus” ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีสาธารณะในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำหนดนโยบาย ร่วมแบ่งปันและนำเสนอความก้าวหน้าใหม่ในปัจจุบัน ทั้งผลงานจากการวิจัยมุมมองและประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำ น้ำใต้ดิน และน้ำเพื่อการชลประทาน ความสนใจพิเศษ การพัฒนาทักษะ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานต่อการปรับตัวเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติการจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม และการจัดการด้านพลังงานและอาหาร อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย การประชุมจะนำมารวมกันนักวิจัย วิศวกร นักวิชาการ ทั้งทางภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลก

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tha2017.org

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน มนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ อำเภอภูเพียง สพป.น่าน เขต ๑

655912.jpg

ประวัติส่วนตัว

นางมนตรา ฟักมงคล เกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2507 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 2/70 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.ภูเพียง จ.น่าน สถานภาพครอบครัว สมรสกับ ว่าที่ร.ต.ยุทธพล ฟักมงคล รับราชการ ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2521 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) โรงเรียนวัดธรรมวาทีอุปถัมภ์ จ.ชลบุรี

พ.ศ. 2526 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี

พ.ศ. 2530 ปริญญาตรี (กศ.บ.) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

พ.ศ. 2536 ปริญญาโท (ค.ม.) วิชาเอก ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2549 ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านดู่ อ.บ้านหลวง จ.น่าน

พ.ศ. 2539 อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ อ.บ้านหลวง จ.น่าน

พ.ศ. 2541 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน

พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแม่จริง จ.น่าน

พ.ศ. 2547 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107

พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107

พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการ (ชำนาญการ) โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107

พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการ (ชำนาญการพิเศษ) โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ผลงานดีเด่น

1. ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลงานที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านการบริหารงานโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2550

2. ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2552 และ ปีการศึกษา 2554

3. ได้รับรางวัลผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2552

4. ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นระดับภาคเหนือ ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2552

5. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 ประจำปี 2554

6. ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2554

7. ผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ในปีการศึกษา 2556

8. ผ่านการประเมินสถานศึกษาต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปีการศึกษา 2556

9. ได้รับรางวัลเหรียญทองในการนำเสนอนวัตกรรมการบริหาร ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปีการศึกษา 2556

10. ชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการเรียนรวมระดับภาคเหนือ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 ในปีการศึกษา 2557

11. ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับ 1 ของโซนภาคเหนือ การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กเชิงประจักษ์ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในปีการศึกษา 2557 ข้อคิดในการทำงาน

“ชีวิตจะไม่ไปไหน ถ้าเป็นคนฝันใหญ่ แต่ทำอะไรเท่าเดิม สิ่งสำคัญที่สุด ไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไร แต่เราสร้างอะไร จากสิ่งที่มี”

01 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ