Tag Archives: คณิตศาสตร์

ว่าที ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

1020996.jpg

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

1. ประวัติ

เริ่มรับราชการ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2528

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

คู่สมรส นางศรินทิพย์ นามศรี ตำแหน่ง วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จ.อุบลราชธานี

1. นายวสุชนม์ นามศรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็คทรอนิคส์ สาขาคอมพิวเตอร์) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปี 2560

2. นายภัทรศักดิ์ นามศรี คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) ปี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. การศึกษา

2.1 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคณิตศาสตร์ จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2528

2.2 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อ พ.ศ. 2547

2.3 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการประถมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เมื่อ พ.ศ. 2533

2.4 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ.2555

2.5 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ.2555

3. การรับราชการ

3.1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สปอ.ศรีรัตนะ สปจ.ศรีสะเกษ

3.2 วันที่ 16 สิงหาคม 2529 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สปอ.ศรีเมืองใหม่ สปจ.อุบลราชธานี

3.3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2536 ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 5 สปอ.น้ำยืน สปจ.อุบลราชธานี

3.4 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2536 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านสมดี สปอ.ตระการพืชผล สปจ.อุบลราชธานี

3.5 วันที่ 1 สิงหาคม 2537 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านพรทิพย์ สปอ.กันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.6 วันที่ 25 มกราคม 2539 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนสูง สปอ.ขุนหาญ สปจ.ศรีสะเกษ

3.7 วันที่ 5 สิงหาคม 2540 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองจันทร์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.8 วันที่ 2 กรกฎาคม 2542 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเบญจลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.9 วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ

3.10 วันที่ 16 พฤษภาคม 2545 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอคลองใหญ่ สปจ.ตราด

3.11 วันที่ 18 มิถุนายน 2547 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.12 วันที่ 9 ธันวาคม 2548 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

3.13 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3.14 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

3.15 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

4. การฝึกอบรม

4.1 หลักสูตรอบรมศึกษานิเทศก์ เมื่อ1 – 13 ก.พ.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.2 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ 5 – 29 ก.ค.2536 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

4.3 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง เมื่อ 11 ก.ย.-6ต.ค.2538 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

4.4 หลักสูตรผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 20 –30 ก.ย. 2541 ณ กรุงเทพฯ

4.5 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เมื่อ 12 –21 มี.ค. 2544 ณ วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์

4.6 หลักสูตรเตรียมหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ 1 – 14 สิงหาคม 2544 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

4.7 หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 391 เมื่อ 2 -8 พฤษภาคม 2548 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษ

4.8 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อ 5 – 9 เมษายน 2549 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

4.9 หลักสูตรการอบรมคุณธรรมนำความรู้:แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย เมื่อ 29 มีนาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4.10 หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรองรับการกระจายอำนาจตั้งแต่ 26 มีนาคม-30 กันยายน 2550 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

4.11 หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ. เมื่อ 8 – 15 พฤษภาคม 2550 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

4.12 หลักสูตรการสืบสวน สอบสวนทางวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ 26 – 30 พฤศจิกายน 2550 ณ กรุงเทพมหานคร

4.13 หลักสูตรการฝึกอบรมแกนนำการขยายผลการใช้ชุดเสริมสร้างค่านิยม เรื่อง ความประหยัด และการมีวินัยทางการเงิน เมื่อ 1-3 กุมภาพันธ์ 2551 ณ จังหวัดอุดรธานี

4.14 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2552

4.15 หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2553

4.16 หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) พ.ศ. 2557

4.17 หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2558

5. การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อ 5 – 10 ก.ค.2542 ณ รัฐเบอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

5.2 การศึกษาเพื่อป้องกันโรคเอดส์ เมื่อ 22 พ.ค. 2546 ณ จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา

5.3 การศึกษาเปรียบเทียบระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยสร้างครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2550

5.4 การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการอบรมภาษาอังกฤษ ที่สถาบันภาษา GEOS ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อ 22 เมษายน- 8 พฤษภาคม 2551

5.5 ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์ เมื่อ สิงหาคม พ.ศ.2554

5.6 การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรม ณ ประเทศจีน เมื่อ กันยายน 2555

6. ผลงานดีเด่น

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2556 และ 2558

– รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นปีที่ 1 ปี 2554-2555

– ศิษย์เก่าดีเด่น ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2555 และ 2558

6.2) ผลที่เกิดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

– รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2556 และ2558

– รางวัล สพท.จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 3 ปีซ้อน ได้แก่ ปี 2558 , 2559 และ 2560

– ผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 ลำดับที่ 3 ของประเทศ

– โล่รางวัลดีเด่น สพท.ที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2559

– สพป.ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) ป.3 ปีการศึกษา 2555-2557 สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง

– รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 ใน 3 ด้านได้แก่ ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านส่งเสริมคุณธรรม และด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 61 , 62

– สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62

– สพป.อุบลราชธานี เขต 3 แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปกติระดับภาค ครั้งที่ 65

07 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 1 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอลับแล

1010529.jpg

3 พฤศจิกายน 60 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เขตพื้นที่บริการอำเภอลับแล เพื่อมอบนโยบายการดำเนินการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน ที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ที่มีผลงานดีเด่นได้รับการยกย่องในภาคเรียนที่ผ่านมา โดยมี นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และนางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ ซึ่งดูแลรับผิดชอบโรงเรียนในทุกกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอลับแล ร่วมมอบนโยบาย และติดตามงานด้วย จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมสภาพบริบทของอาคารสถานที่ สภาพภูมิทัศน์และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครู เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา กรรณิกา : ภาพ/ข่าว/รายงาน

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นในการบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง)

1010506.jpg

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นางนิตยา พรรณภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวีณา แซ่แต้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ และ นางเสาวภา ศรีมั่นคงธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ออกตรวจเยี่ยมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นในการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง) อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาไม่มีผู้บริหาร มีครูผู้สอนเพียงคนเดียวรวมทั้งมีจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ นายพัชรินทร์ ดีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระเบา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสอง , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการออกตรวจเยี่ยมดังกล่าวเพื่อลดความเลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก…….อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=515

สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

1010658.JPG

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2560 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถนักเรียนและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัถตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดกำพงเพชร กิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วยกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ /กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ -ดนตรี –นาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ การแข่งขันหุ่นยนต์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม รวมทั้งสิ้น 219 รายการ โดยใช้สนามแข่งขัน โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเรียนวัดอรัญญิก โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นสถานที่แข่งขัน โดยแต่ละสนามแข่งขันมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานกรรมการควบคุม กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรึกษา ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น.

วิภา อุทะพันธฺ์:ภาพ/ข่าว

6 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอศ. บูรณาการวิชาเรียน-กิจกรรม สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ๒๕๖๐ โชว์ ๔-๗ พ.ค. ๒๕๖๐

%E0%B8%9B%E0%B8%81.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 2560 ในงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพฯ

ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาลและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในด้านวิชาการ และกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการคิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สู่ชุมชนและเชิงพาณิชย์ ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดจัด “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา พัฒนาการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ และนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อก้าวไปสู่ Thailand ๔.๐ และเปิดเป็นเวทีให้นักเรียนนักศึกษา ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและแสดงให้ประชาชนได้ร่วมชมผลงานด้วย

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา 2560 มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดจากระดับจังหวัด และระดับภาค 5 ภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 220 ผลงาน จากจำนวนทั้งหมดกว่า 5,000 ผลงาน แบ่งการประกวดออกเป็น 11 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม) ได้แก่กลุ่มผลิตพลังงาน และกลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ และชีวอนามัย และประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการดำนา) ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ และกลุ่มพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ด้านบำบัดน้ำ (น้ำเพื่อปะชาชน)นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการประกวดประเภทองค์ความรู้ การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อการเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล จำนวน 20 ผลงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนระดับประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้เป็นนักคิดนักประดิษฐ์ และมีทัศนคติที่ดีในการศึกษาต่อในการเรียนสายวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาขึ้น โดยคัดเลือกจากทีม ของนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ ระดับภาค ทั้ง 4 ภาค เข้าสู่ระดับชาติ ชิงถ้วยรางวัล พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 16 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์มา โดยตลอด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ มาจนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ มากกว่า 25,000 ผลงาน สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ จนสามารถ จดสิทธิบัตรได้ และอยู่ระหว่างการส่งเสริม และพัฒนา ประมาณ 100 ผลงาน และในโอกาสนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดฯ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 5 พฤษภาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เปิดพิเศษอีกรอบ!! VEXAM PRETEST ONLINE วิชาสามัญ (รอบ ๒)

อีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะสอบ 9 วิชาสามัญแล้ว พี่ๆ VStudy เลยจัดตัวช่วยมาให้ โดยการเปิดสอบอีกรอบตามคำเรียกร้อง VEXAM PRETEST ONLINE “วิชาสามัญ” (รอบ 2)

ขอบอกเลยว่า งานนี้ห้ามทิ้ง ห้ามเท เพราะเราจะสอบติดและเฮไปด้วยกัน!!

VEXAMPRETEST ONLINE คือ การทำข้อสอบที่ออกโดยผู้เชี่ยวชาญ ผ่านทาง Smartphone, Tablet, Computer โดยแนวข้อสอบมีความยากเสมือนจริง จับเวลาในการทำข้อสอบเท่าการสอบจริง รู้ผลวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองในแต่ละวิชาที่สอบและสามารถเทียบสถิติกับผู้สอบทั่วประเทศได้ (การรู้สถิติจะช่วยให้น้อง ๆ ประเมินโอกาสสอบติดคณะในฝันได้) เก็งข้อสอบโดยติวเตอร์ชื่อดัง อาทิ ทีมติวเตอร์ Tiwtactic, ฟิสิกส์โกเอก, ครูบุ๋ม Jigsaw English, ครูทิวลิป, ครูป๊อป schoolafe, พี่ปอย MonkeyPoy Tutor, พี่โก้ และทีม VStudy รับสมัคร

เปิดสอบออนไลน์

วิชาที่เปิดสอบและผู้ออกข้อสอบ

ฟิสิกส์ โดย ฟิสิกส์โกเอก ชีววิทยา โดย ทีมติวเตอร์ Tiwtactic เคมี โดย ทีมติวเตอร์ Tiwtactic ภาษาไทย โดย ครูทิวลิป ภาษาอังกฤษ โดย ครูบุ๋ม Jigsaw English สังคมศึกษา โดย ครูป๊อป Krupopfanpax คณิตศาสตร์ 1 โดย พี่ปอย MonkeyPoy Tutor คณิตศาสตร์ 2 โดย พี่โก้และทีม VStudy

วิธีการสมัคร

1. เข้าเว็บไซต์ http://vexam.vstudy.in.th/ (สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครสอบติว / Pretest Online ต้องสมัครสมาชิกก่อน)

2. เลือกเมนู “ติว / Pretest” และเลือกกิจกรรมที่ต้องการสมัคร

3. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบทุกช่อง และกดปุ่ม “ยืนยันการสมัคร”

ค่าสมัคร วิชาละ 150 บาท / หากสมัคร 4 วิชาขึ้นไป เหลือวิชาละ 120 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vstudy.in.th/vnews/290

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

สอนอย่างไรให้สำเร็จ เคล็ดลับโอเน็ตสูงโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป.มหาสารคาม เขต ๓

895704.JPG

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบโล่และเกียรติบัตรแก่โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม และข้าราชการครูผู้ปฏิบัติงานการสอนดีเด่น สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ยอดเยี่ยม สมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้

1. นายสุระพงษ์ ราชดา ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ได้ลำดับที่ 1 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีพัฒนาการร้อยละ 8.11 และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 43.67: 37.63)

2. นางสาวสุรีย์พร พรรณนา ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ได้ลำดับที่ 2 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

3. นางอนงค์ เหล่าเคน ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีพัฒนาการก้าวกระโดด 10.95

4. โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ลำดับที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ พัฒนาการ 3.58

นายสุระพงษ์ ราชดา ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นลำดับที่ 1 เปิดเผยถึงเคล็ดลับวิธีการสอนที่ประสบผลสำเร็จ ครูจะต้องรู้จักเด็กเป็นรายคน วิเคราะห์เด็กรายคนได้ เข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองทำความเข้าใจ จากนั้นจะให้การบ้านเด็ก กล่าวคือ ทุกครั้งที่จะขึ้นบทเรียนใหม่ครูจะให้การบ้านเด็กไปอ่าน คิด วิเคราะห์ แล้วสรุปเนื้อหาตามความเข้าใจมาให้ครูดูก่อน โดยให้ผู้ปกครองเป็นคนเซ็นชื่อรับรองทุกครั้ง เมื่อเด็กนำการบ้านมาส่งครูจะอธิบายขยายความเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ครูสอนได้ง่ายขึ้น เด็กจะเข้าใจเร็วและมีส่วนร่วม อีกประการหนึ่งครูใช้วิธีทำให้เด็กรักด้วยการพาออกกำลังกาย กิจกรรมบริหารกายประกอบดนตรี การดูแลเอาใจใส่สุขภาพตนเองให้ดี เมื่อสุขภาพจิตดีแล้วจึงโยงเข้าสู่บทเรียน

ทางด้านนางสาวสุรีย์พร พรรณนา ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่สองปีติดต่อกัน และเคยได้ที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษามาแล้ว เปิดเผยว่า วิธีการสู่ความสำเร็จมี 3 ประการ คือ 1. ครูจะรวบรวมข้อสอบหลาย ๆ รุ่นมาให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เฉลย และสอนเนื้อหาไปในตัวควบคู่ไปกับการสอนตามปกติ ส่วนการบ้านจะให้น้อย ๆ แต่มีข้อสอบเก่าปนไปด้วย อย่างน้อย 2-3 ไม่เกิน 5 ข้อ ในแต่ละวัน โดยจะทำอย่างนี้ทุกวันและทำอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ชั้น ป.6 ถึงชั้น ม.3 จะเห็นการพัฒนาและเด็กก็ชิน 2. ครูจะจับคู่ทำแบบฝึกหัด โดยผสมระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อน เพื่อให้นักเรียนสอนกันเอง ขณะเดียวกันก็ให้เด็กหัดตั้งโจทย์ใหม่เองด้วย 3. ครูจะดุ ถ้าใครไม่ส่งการบ้านจะถูกทำโทษกันทั้งห้อง เพื่อกระตุ้นให้เด็กช่วยเหลือกัน ซึ่งทั้ง 3 ประการนี้ได้ผล เด็กมีความรัก สามัคคี ช่วยเหลือห่วงใยซึ่งกันและกัน และครูจะนั่งล้อมวงอธิบายให้นักเรียนฟัง เข้าใจได้อย่างสนุกสนาน เกิดการมีส่วนร่วม

ส่วนทางด้านนางอนงค์ เหล่าเคน ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น มีค่าเฉลี่ย O-Net สูงกว่าระดับประเทศแบบก้าวกระโดด เปิดเผยว่า ตนเพิ่งมาสอนภาษาไทยนักเรียนชั้น ม.3 เป็นปีแรก แต่มีพัฒนาการสูงถึง 10.95 และสูงกว่าระดับประเทศ มีเคล็ดลับไม่แตกต่างกันคือนำข้อสอบเก่า ๆ มาทบทวน แต่เลือกหัวข้อมาสอนย้ำ ทำความเข้าใจให้เด็กหลาย ๆ ตัวอย่าง หลาย ๆ แบบ ทำทุกวัน ทำบ่อย ๆ พยายามเป็นกันเองกับเด็ก โดยสร้างความรักความคุ้นเคย และนำศิลปะของภาษาที่มีทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพราะภาษาไทยมีเสน่ห์อยู่ในตัวอยู่แล้ว หากรู้จักนำมาใช้จะทำให้เด็กเกิดทักษะและอยากมีส่วนร่วม

ในขณะที่นายสมเกียรติ บูรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม เปิดเผยปัจจัยที่ทำให้คะแนน O-Net ดีเลิศนั้นตนมองว่ามี 4 ประการ ได้แก่ 1. มีครูที่ตรงกับสาขาวิชาเอก 2. ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู คือมีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และการรู้จักใช้สื่อ 3. ครูรู้จักวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตร/เนื้อหาที่สอน และชัดเจนในมาตรฐานการเรียนรู้ 4. นักเรียนมีความพร้อมในกิจกรรมที่จะเรียน และทั้งหมดนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ขวัญและกำลังใจของครูที่มาจากผู้บริหารที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก รู้จักยกย่องและเชิดชูเกียรติครูและบุคคลในโรงเรียน

ในส่วนของนายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้กล่าวขอบคุณ ชื่นชม และให้กำลังใจผู้บริหารและข้าราชการครูที่มีผลงานดีเด่นโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม ปฏิบัติหน้าที่สอนคนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสามารถ มีหลักคารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจะขับเคลื่อนพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลได้นั้น ทุกคนล้วนมีบทบาทสำคัญที่จะต้องทำงานกันอย่างร้อยรัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญมีอิทธิพลสูงสุดต่อเด็กซึ่งเป็นความหวังของชาติ แต่ทั้งนี้ก็ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยอื่น เช่น ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่างขานรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว

http://203.172.194.82/mk3/?p=6955

12 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพฐ. ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิควิธีการสอน

895290.JPG

+ ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลกรด้านเทคนิควิธีการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิควิธีการสอน และสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ และนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลแก่เพื่อนครูในสถานศึกษา และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบแห่งชาติ (O-Net) สูงขึ้น ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จำนวน 9 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

สพป.นครพนม เขต ๑ จัดอบรมนักบินน้อย

895283.JPG

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.รัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานเปิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สู่วิทยาศาสตร์อากาศยาน นักบินน้อย โดยมีนางวัฒนา กงวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สพป.นครพนม เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อให้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน นักบินน้อย ให้ก้าวสู่สากลต่อไป สพป.นครพนม เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยมี นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง และสามารถเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันได้ เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถของนักเรียน ด่านการออกแบบ การคิดวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยความรู้ทางด้านอากาศยาน ผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๑ โรงเรียน ในการนี้ขอขอบคุณโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ที่สนับสนุนวิทยากร และสถานที่ในการอบรม

https://www.facebook.com/gallery.nkp1/photos/?tab=album&album_id=1780259…

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

อบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

895188.JPG

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เพื่อสร้างความตระหนักในการรับรู้ ความเข้าใจในค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ กระตุ้นจิตสำนึกของครูให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย และเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทยเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๒ คน วิทยากรบรรยาย นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสร้างสรรค์ ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับเยาวชนไทย ซึ่งค่านิยมดังกล่าวครอบคลุมและสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ๑๒ ประการ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

9 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

สพม.32 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

890448.JPG

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับ นายประไพ สุนทรมัจฉะ ประธานคณะกรรมการ ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ นางจตุพร เรียงความ คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ทางคณะติดตามได้ให้คำแนะนำ แนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตลอดจนพัฒนางาน จัดกระบวนงานให้เป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากที่สุด ณ ห้องไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) คลิกชมภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.854444147989573.1073742676.100…

คณะกรรมติดตามการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ลำปาง เขต 1

890484.JPG

25 สิงหาคม 2559 นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นางสุดารัตน์ ไชยสัตย์ และนางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ กรรมการ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกติดตามและประเมินผลการบริหาจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตามกลยุทธ์จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีนายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ และข้าราชการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน และกลยุทธ์จุดเน้น ของ สพฐ. ให้กับคณะกรรมการได้รับทราบ ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

890483.jpg

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 20 ราย และได้ส่งตัวบุคคลดังกล่าวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ดังนี้

1. โรงเรียนจอมทอง ตำแหน่งเลขที่ 50072 วิชาเอกสังคมศึกษา นายยุทธนา เรือนสุภาธง

2. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ตำแหน่งเลขที่ 50082 วิชาเอกสังคมศึกษา นายอิทธิพล อินถา

3. โรงเรียน ดอยเต่าวิทยาคม ตำแหน่งเลขที่ 56525 วิชาเอกนาฎศิลป์ – สละสิทธิ์ –

4. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ตำแหน่งเลขที่ 53920 วิชาเอกคณิตศาสตร์ น.ส.อัมพิกา สุขใหญ่

5. โรงเรียน ฝางชนูปถัมภ์ ตำแหน่งเลขที่ 107525 วิชาเอกคณิตศาสตร์ นายเมธี ศรีบุญเรือง

6. โรงเรียน ฝางชนูปถัมภ์ ตำแหน่งเลขที่ 50167 วิชาเอกคหกรรม น.ส.ขวัญดารินทร์ ก้องภพวณิชย์

7. โรงเรียน แม่แจ่ม ตำแหน่งเลขที่ 69773 วิชาเอกคณิตศาสตร์ นายเกียรติบดินทร์ ดูใจ

8. โรงเรียน แม่ตื่นวิทยาคม ตำแหน่งเลขที่ 127927 วิชาเอกคณิตศาสตร์ นายศุภวัชร์ จันทาพูน

9. โรงเรียน แม่ตื่นวิทยาคม ตำแหน่งเลขที่ 51148 วิชาเอกภาษาไทย น.ส.ชณัฐฐ์ณัณญ์ มิ่งเมือง

10.โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ตำแหน่งเลขที่ 105417 วิชาเอกสังคมศึกษา น.ส.นภัสวรรณ ฟองตา

11. โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ตำแหน่งเลขที่ 127929 วิชาเอกภาษาไทย นายณัฐนันท์ พานทอง

12. โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ตำแหน่งเลขที่ 108394 วิชาเอกสังคมศึกษา นายกันตพงษ์ สอนทุ่ง

13. โรงเรียนสันติสุข ตำแหน่งเลขที่ 105827 วิชาเอกคณิตศาสตร์ น.ส.เพลิน ใจแก้ว

14. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ตำแหน่งเลขที่ 104735 วิชาเอกสังคมศึกษา น.ส.ชยาพัชร ขจัดอธรรม

15. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ตำแหน่งเลขที่ 127926 วิชาเอกสังคมศึกษา นางทับทิม แสนเมืองมา

16. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ตำแหน่งเลขที่ 50438 วิชาเอกสังคมศึกษา นายสุนิรันดร์ รัตนวิไลลักษณ์

17. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ตำแหน่งเลขที่ 76479 วิชาเอกคณิตศาสตร์ นายสุกฤษฏิ์ ศรีมา

18. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ตำแหน่งเลขที่122392 วิชาเอกคณิตศาสตร์ นายสรายุทธ กิติยศ

19. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ตำแหน่งเลขที่ 49758 วิชาเอกภาษาไทย น.ส.ภัทรนันท์ เจตะภัย

20. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ตำแหน่งเลขที่ 117957 วิชาเอกภาษาไทย น.ส.วิภารัตน์ อภิวงค์

21. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ตำแหน่งเลขที่ 4789 วิชาเอกสังคมศึกษา น.ส.นิตยา เกตุมณี

25 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทราย เปิดรับสมัครแล้วจ้า!

สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D วันนี้พี่ส้มมีอีกหนึ่งค่ายเด็ดจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาแนะนำให้น้อง ม.ปลาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ และถ้าน้องคนไหนมีความสนใจอยากเรียนต่อในด้านแพทยศาสตร์ ไม่ควรพลาดเลยนะขอบอก เพราะนี่คือ “ค่ายฉันอยากเป็นหมอ… มอทราย ครั้งที่ 9”!!!! ค่ายนี้จะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ในการเป็นนักศึกษาแพทย์แบบฉบับที่ “เรียนหนักหน่วง+กิจกรรมหนักหนา แต่ยังสามารถสร้างโชว์ที่ติดตราตรึงใจทุกคนได้” พร้อมทั้งสนุกกับกิจกรรมเวิร์คช็อป และสันทนาการอีกมากมายเลยค่ะ ช่วงเวลาที่จัดค่าย : 22-24 ตุลาคม 2559

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 9 กันยายน 2559

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 3. มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. ไม่เคยผ่านการเข้าค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทรายมาก่อน 5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าคค่าย ค่าใช้จ่าย : หลังจากผ่านการคัดเลือก 700 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิกที่นี่

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับตรง ปี ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ (รับตรง) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรที่เปิดรับ

– พืชศาสตร์และทรัพยากร

– ทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต

– เทคโนโลยีการอาหาร

– อาหารปลอดภัยและโภชนาการ

– ประมง

– สัตวศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดรับ

– เทคโนโลยีสารสนเทศ

– วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

– วิศวกรรมไฟฟ้า

– วิศวกรรมโยธา

เคมีประยุกต์

– วิทยาการคอมพิวเตอร์

– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– วิศวกรรมอุตสาหการ

คณิตศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรที่เปิดรับ

– การจัดการ

– การบัญชี

– การตลาด

– การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ

– การเงิน

– รัฐประศาสนศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดรับ

– สาธารณสุขศาสตร์

– อนามัยสิ่งแวดล้อม

สนใจสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://dbs.csc.ku.ac.th:8080/Admission-60

สอบถามและติดตามข่าวสารได้ที่ panpage : Admission ku.csc โทร.042-725052 , 086-2241118

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

สพม.34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2559 TIMC 2016

885173.JPGคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2559 TIMC 2016″>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2559 : Thailand international Mathematics Competiton (TIMC 201) เวทีคู่ขนาน TIMC 2016 ให้กับนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 625 คน ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และในวันนี้ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2559 : Thailand international Mathematics Competiton (TIMC 201) เวทีคู่ขนาน TIMC 2016 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2559 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4

สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบสร้างห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี แห่งที่ 111 ของประเทศ ยอดบริจาค กว่า 4.4 ล้านบาท

885115.JPG

นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ยโสธร นำผู้บริหารข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แห่งที่ 111 ของประเทศ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.09 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผวจ.ยโสธร เป็นประธานพิธีทอดถวายผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” ณ ศูนย์วิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร ทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี พระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจังหวัดยโสธร เป็นแห่งที่ 111 ของประเทศ และเป็น 1 ใน 8 จังหวัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง) การทอดถวายฯ ผ้าป่ามหากุศลฯ ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของจังหวัดยโสธร ได้มีศรัทธาประชาชนร่วมบริจาคได้รับยอดบริจาค กว่า 4.4 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างฯ ต้องใช้งบทั้งหมด 11 ล้านบาท ในส่วน สพป.ยโสธร เขต 1 ยอดรวมบริจาคล่าสุด 383,438.50 บาท

อย่างไรก็ตาม จังหวัดยโสธร ยังคงเปิดรับบริจาคผู้มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่อง จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ สนใจแจ้งความจำนงบริจาคได้ที่ กศน.จังหวัดยโสธร และ กศน.อำเภอใกล้บ้าน

..Green For Mam..สุพรรณบุรี เขต 3

885128.JPG

..Green For Mam.. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน Green For Mam ร่วมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันแม่ที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โรงเรียน พ่อค้า ประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ท่านผวจ.สุพรรณบุรีกล่าวบรรยายพิเศษตอนหนึ่งว่า..บึงฉวากเป็นสถานที่การท่องเที่ยว และเป็นสถานที่การศึกษาหาความรู้ทั้งจากพืช สัตว์ ซึ่งล้วนแล้วคือการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาสถานที่แห่งนี้ไว้ เพื่อให้เป็นสมบัติของคนรุ่นต่อไป หลังจากกล่าวเปิดงานท่านผู้ว่าฯได้มอบต้นไม้ และพันธ์ปลา ให้กับตัวแทนประชาชน และยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน รร.บ้านแหลมสะแก และ รร.วัดฉวาก จำนวนหนึ่งอีกด้วย

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ผู้รับผิดชอบการจัดงาน ได้กล่าวเชิญชวนผู้มาร่วมงานทุกๆท่านร่วมกันทำบุญ เนื่องในโอกาสวันแม่ปล่อยปลา 1 ล้าน 8 แสนตัว และคืนสิ่งแวดล้อมสู่ธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ 3,000 ต้นบริเวณรอบบึงฉวาก เพื่อให้บึงฉวากเป็นสถานที่ของทุกๆ คน ภายในงานตั้งแต่วันที่ 9-17 สิงหาคม ยังจัดงานนิทรรศการพระเครื่องเมืองสุพรรณ ชิมช๊อปสินค้าโอทอปผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สินค้าราคาถูก อาหารอร่อย และชมฝีมือของนักเรียน ในโครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ

ในส่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีทั้ง 3 เขต ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง โดย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี และตัวแทนทั้ง 3 เขต มาร่วมงาน โดยเฉพาะสุพรรณบุรี เขต 3 มีบุคลากร ผอ.รร. คุณครู และนักเรียนมาร่วมงานจำนวนมาก

9 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ