Tag Archives: การศึกษาทางไกล

ประชาสัมพันธ์ สพฐ. ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 พร้อมคณะ รับชมการประชุมทางไกล การขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับโรงเรียนสาขา

1049796.JPG

15 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พร้อมคณะ รับชมการประชุมทางไกล ด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับโรงเรียนสาขา และระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เกี่ยวกับ 1) อุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับโรงเรียนสาขา 2) การซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนในโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีงบประมาณ 2557 3) การซ่อมแซมและการขอติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar cell) และเครื่องปั่นไฟ 4) การปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนที่มีปัญหาระบบไฟฟ้า 5) งบประมาณสำหรับการจัดให้มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง และ 6) งบประมาณสำหรับการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน สำหรับโรงเรียนที่ใช้เครือข่าย UniNet

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับฝึกอบรมครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

1049637.JPG

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับฝึกอบรมครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน โดยมีนายนำพล รมพิพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ระเบียบวินัย การรักษาวินัย และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตรการอบรม จำนวน ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๔๓ คน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประสาร เศวตสุพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ /ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว

เด็กเก่งเลย 2 งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

1049801.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ขอนำเสนอผลงานแห่งความภาคภูมิใจของนักเรียนในสังกัด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ดังนี้

1. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น ป.1-6 เด็กหญิงไอญฎา ขุนทิพย์ และ เด็กชายกิตติพงษ์ ปาคา โรงเรียนบ้านเอราวัณ

2. การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.1-6 ร.ร.วรราชวิทยา รางวัลเหรียญทอง 5 รายการ

1.เหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 ร.ร.บ้านเพิ่ม

2.เหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันวาดภาพระบายสี นร.บกพร่องทางร่างกาย ม.1-3 ร.ร.บ้านท่าช้างคล้องฯ

3.เหรียญทอง อันดับ 4 การวาดภาพ โปรแกรม Paint นร. บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6 ร.ร.บ้านโนนสวรรค์

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-3 ร.ร.บ้านห้วยส้ม

5. เหรียญทองอันดับ 8 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 ร.ร.บ้านโคกขมิ้น เหรียญเงิน

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ร.ร.บ้านซำนกจิบ เหรียญทองแดง 2 รายการ

1. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 ร.ร. วรราชวิทยา

2.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 ร.ร.บ้านซำนกจิบ

15 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทรายมูล สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต ๔

1040463.JPG

วันที่ 24 มกราคม 2561เวลา09.30 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และ รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผอ.สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน พร้อมนี้ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ในการนี้ นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นาย ไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน นำคณะประกอบด้วย นางนารี โนภีระ ผอ.โรงเรียนบ้านทรายมูล นางเบญจมาภรณ์ พัฒนพงศา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านทรายมูล ร่วมให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม ภาพ/ข่าว กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4https://www.facebook.com/p.pongthanakom/media_set?set=a.149549992418450.1073742018.100020903514052&type=3&pnref=story

25 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

885831.jpg

นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครปฐม อาทิ ศึกษาธิการ ภาค 4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐมประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนครปฐม ร่วมการประชุมและนำเสนอผลการดำเนินในส่วนที่รับผิดชอบ ซึ่งการตรวจราชการตามจุดเน้นเชิงลึกในประเด็นนโยบาย 10 เรื่อง คือ การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การแก้ปัญหาการออกกลางคัน การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ การปลูกฝังคุณลักษณะในการรู้จักหน้าที่ของตนเอง การพัฒนาครูด้านเทคนิคที่ทำให้เรียนอย่างสนุก การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา และการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ

–//ขอขอบคุณภาพจาก เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นฐ.เขต 2// https://goo.gl/photos/jBUaB5hMLiKHsVnb8

10 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.อ่างทอง จัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้กับครูในสังกัด

799477.JPG

วันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตรสำหรับครู โดย นายสมชาย สุทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลให้แก่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด พัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์นำศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สำหรับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ ได้จัดอบรมให้กับครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ จำนวน 208 คน จัดอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 18-19 กันยายน 2558 และรุ่น 2 อบรมวันที่ 20-21 กันยายน 2558 …สุภาวรัตน์/ภาพ/ข่าว…

18 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

รองเลขา กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแฟบ สพป.นครราชสีมา เขต 3

797427.jpg

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขา กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแฟบ สพป.นครราชสีมา เขต 3วันนี้ 10 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น ดร.นิเวศน์ อุดมรัตน์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขา กพฐ. ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแฟบ ตำบลสะแกราช สพป.นครราชสีมา เขต 3 ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่ท่านรองเลขา กพฐ. บรรจุเข้ารับราชการเป็นครูครั้งแรก เป็นที่บ่มเพาะจิตวิญญานความเป็นครู สร้างคน สร้างปัญญา สร้างชุมชน เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ให้กับชุมชนบ้านหนองแฟบ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการศึกษา

ในการนี้ท่านรองเลขา กพฐ. ยังได้ร่วมรับฟังข้อมูลพื้นฐานจาก นายพีรวิชญ์ จิตชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฟบ และข้อมูลจากผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา และยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน พร้อมด้วยทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแฟบ อีกทั้งยังได้เดินตรวจเยี่ยมชมบริบทของโรงเรียน พบปะพูดคุยกับพี่น้อง เพื่อนร่วมงานเมื่อครั้งแรกมาบรรจุเป็นครู อย่างด้วยความอบอุ่น ก่อนจะเดินทางกลับ

สพป.นครปฐม เขต 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

797581.jpg

สพป.นครปฐม เขต 1 พัฒนาคุณภาพครูในสังกัด ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ (DLIT) เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการการศึกษาทางไกล โดยนำไปใช้ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ครอบคลุมโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนที่มีความสามารถในการใช้ ICT สามารถถ่ายทอดความรู้และเป็นพี่เลี้ยงให้เพื่อนครูในโรงเรียนได้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน ๒๕๕๘ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-11 ซึ่งเป็นครูจากโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ ๑ คน ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขอขอบคุณวิทยากรแกนนำ ทุกท่านที่สละเวลามาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุม TOT จังหวัดนครปฐม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีกิจกรรมหลัก คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลโดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึง สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา การนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information Technology ; DLIT) มาดำเนินงานโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุกคน อันเป็นการดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระราชดำริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า<< http://www.esanpt1.go.th/web2009/modules.php?name=activeshow_mod&file=ar…

รมช.ศธ.พร้อมด้วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ จ.หนองคาย เปิดโครงการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสู่ประชาคมอาเชียน

797417.JPG

***(๑๐ ก.ย. ๕๘)โดยในช่วงเช้า พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสู่ประชาคมอาเชียน ณ โรงแรมแม่โขงรอยัล จังหวัดหนองคายโดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้น พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และคณะได้เดินทาง ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภายใต้การบริหารงานนายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และการกำกับดูแลจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นระบบการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง สร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ มีความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในด้านจริยธรรมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๐๑ คน ได้รับทุนพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ โดยเข้าหลักเกณฑ์ คือ มีเกรดเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป จำนวน ๓ คน

โดย รมช.ศธ. ได้เยี่ยมชมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนมีความเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษางานอาชีพพร้อมทั้งปฏิบัติจริง เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ตามที่โรงเรียนได้มุ่งมั่นดำเนินงาน ดังนี้ ๑) การจัดการศึกษาเพื่อรองรับ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีจัดการศึกษารองรับการท่องเที่ยวในอำเภอโพนพิสัย ด้วยกิจกรรมการฝึกเตรียมมัคคุเทศก์น้อย ซึ่งภาษาที่มัคคุเทศก์น้อยได้ฝึกนั้น ได้แก่ ภาษาไทย ลาว ยาวี (มาเลย์) และเวียดนาม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ประกอบอาชีพ ในอนาคต ๒) การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ ๕ ด้าน คือ ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านคหกรรม ด้านสร้างสรรค์ ด้านพาณิชยกรรมและบริการ ผ่านกิจกรรมที่สำคัญ เช่น กิจกรรมชุมนุมอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน โครงงานอาชีพ การพัฒนาบุคลากรด้านอาชีพ การเข้าค่ายผู้นำด้านอาชีพ ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง และได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพได้เต็มตามศักยภาพ สามารถนำใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ๓) การจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ประสบปัญหาต่างๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป ขาดโอกาส จึงต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย และสามารถบรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได้ ด้วยการใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการมอบทุนการศึกษา ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง และทุนการศึกษาแบบไม่ต่อเนื่องให้กับนักเรียน ได้แก่ ทุนนักเรียนที่มีความประพฤติดี จิตอาสา และผลการเรียนดี ๔) การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน มีการฝึกสอนนักเรียนให้เป็นมัคคุเทศก์น้อย อีกทั้งจัดการฝึกอาชีพด้านการผลิตและการบริการ ได้แก่ การนวดแผนไทย การตัดเย็บเสื้อผ้า การทำเบเกอรี่ (เค้ก) ศิลปะ และภาษา ๕) การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) เพื่อช่วยเสริมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ๓ รวมทั้งเป็นฐานการเรียนรู้วิชาหรือทักษะอื่นๆ และ ๖) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอน ๓ รูปแบบ คือ รูปแบบ eDLTV คือการเรียนด้วยระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ Application คือ การนำ Application ชื่อ DLTV ซึ่งสร้างขึ้นโดยมูลนิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และรูปแบบ DLTV คือ เรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือที่เรียกว่า “ครูตู้”ในตอนท้าย รมช.ศธ. ได้แสดงความรู้สึกยินดีและชื่นชมถึงผลการดำเนินงานที่เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ ที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีความหลากหลาย เหมาะสมกับท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่งช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นำสู่คุณภาพทางการศึกษาในภาพรวม และเป็นรากฐานที่เข้มแข็งของประเทศ ซึ่งล้วนเกิดจากความร่วมมือที่เข้มแข็งของคณะครู ผู้บริหาร และที่สำคัญคือ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบในการขยายผลการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้ขอบคุณ นายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย คณะทำงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ถึงความทุ่มเท เสียสละ และความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และขอให้ธำรงไว้ซึ่งความดีเหล่านี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามวิสัยทัศน์รัฐบาล คือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป รมช.ศธ.กล่าว

ทิพวรรณ ปชส.ข่าว

ดูภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.866258773470381&type=1&l=38f7b…

11 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

ปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT จุดภาคเหนือ รุนที่ 2

790254.JPG

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer จุดภาคเหนือ รุ่นที่ 2 ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11-16 สิงหาคม 2558 ผู้เข้ารับการอบรมจาก จ.เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก จำนวน 13 เขตพื้นที่การศึกษา ๆ ละ 10 คน รวม 130 คน หลังจากที่ได้ดำเนินการอบรมทั้ง 2 รุ่นไปเป็นที่เรียบร้อย ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาที่เข้ารับการอบรม จะต้องไปจัดดำเนินการขยายผลตามโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง

790484.JPG

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง ดังนี้ 1. เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เสริม อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ 1 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสิรมงาม จังหวัดลำปาง ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของอธิบดีกรมชลประทาน 2. เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำ โครงการปลูกป่า และโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า 32,000 ไร่ ณ บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสิรมงาม จังหวัดลำปาง โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลำปาง พร้อมด้วย พล.ต.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผบ.มทบ.32 นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมรับ-ส่ง เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

(เสาวรีย์ ปชส.สพป.ลำปาง เขต 2 ภาพ/ข่าว)

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และแนวทางการจัดค่ายสร้างสรรค์

790291.JPG

วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และแนวทางการจัดค่ายสร้างสรรค์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ และแนวทางการจัดค่ายสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างวินัยทางการเงินและมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนผู้เข้าอบรมโรงเรียนละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๓๕ คน ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ +++ธีรธิดา พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว++++++

17 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศธ เยี่ยม ร.ร.บ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต ๒

786719.JPG

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ(รมช.ศธ.) พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ลงพื้นที่ติดตามการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์รัฐบาล ที่โรงเรียนบ้านศรีงาม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ

โดยประเด็นที่ รมช.ศธ.และคณะติดตาม ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสทางการศึกษา ได้พบปะผู้บริหาร ครูและนักเรียน, เยี่ยมชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม, การแสดงของนักเรียน, ชมนิทรรศการ, ฟังนักเรียนร้องเพลง, ติดตามนักเรียนเรื่องการอ่านออกเขียนได้, การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สู่การปฏิบัติในทุกสาระการเรียนรู้, มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา พร้อมทั้งชื่นชมผู้บริหาร ครู นักเรียน ที่จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านศรีงาม สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จากนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น เดินเยี่ยมชมบริเวณโรงเรียน และเดินทางกลับในเวลา 15.30 น.

10 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

714411.jpg

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเครื่องแบบนักเรียน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้การช่วยเหลือและเพื่อสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนเงินพระราชทานเพื่อการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน การพัฒนาห้องสมุด และการพัฒนากิจกการของโรงเรียนเป็นประจำทุกปี ให้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล สู่โรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ ทำให้นักเรียนปลายทางได้เรียนรู้อย่างครบถ้วนทุกวิชา นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาดีขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อันหาที่สุดมิได้

ข่าวโดย: จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2

ภาพโดย: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 6

17 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

“เพื่อนสอนเพื่อน…เป็นข่าว” ปฏิบัติการปฏิรูปงานข่าวการศึกษาคู่ขนานการ “ยกเครื่อง” การศึกษาไทย

678191.JPG

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยชมรมนักประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ในเรื่อง การถ่ายภาพข่าว การบรรยายภาพ การเขียนบทความ การเขียนบทวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การเขียนสกู๊ป การถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือภาพวีดีโอ เพื่อตัดต่อส่งเผยแพร่ในสื่อหนังสือพิมพ์ ทีวี เว็บไซต์ โดยใช้ชื่อทริปหรือกิจกรรมว่า “เพื่อนสอนเพื่อน…เป็นข่าว” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนภาพถึงความพยายาม “จูนคลื่น” ศักยภาพบุคลากร “นักประชาสัมพันธ์” ให้สามารถเชื่อมต่อภารกิจงานด้านการข่าวในแง่มุมการบริหารจัดการศึกษา ประสิทธิภาพ คุณภาพของการจัดการเรียนรู้จากภาคส่วนราชการ หน่วยงานจัดการศึกษาและสถานศึกษาสู่สาธารณชนให้เป็นพลังขับเคลื่อนและปรากฎการณ์ “ข่าวการศึกษาเชิงสร้างสรรค์” อย่างเต็มพื้นที่ ชัดเจน ถูกต้องและทันสมัยรวดเร็ว

นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กล่าวว่า “นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. เช่น อาเซียน การรณรงค์อ่านออกเขียนได้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตลอดจนสถานการณ์วิกฤตในเรื่องของการจัดลำดับคุณภาพการศึกษาของประเทศกลุ่มอาเซียน การทำความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสู่ประชาชน เป็นหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ องค์กรจะไปในทิศทางใดนั้น การประชาสัมพันธ์จะมีส่วนในการชี้นำเป็นอย่างมาก”

กระแสการ Road Map หรือยกเครื่องประเทศไทยโดยเฉพาะกฎหมายด้านการศึกษา ซึ่งมีหลากหลายองค์คณะทั้งจากฝ่ายบริหารการศึกษา บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ความเป็นองคาพยพที่ใหญ่โตมหึมาจึงย่อมมีหลากความคิดเห็นและปัจจัยสลับซับซ้อนที่จำเป็นต้องบังเกิดมหกรรมการ SWOT หรือวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนอย่างหลากหลายรัดกุมรอบคอบ อันจะทำให้ประชาชนตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาชาติ ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบกระจุกหรือกระจายอำนาจการจัดการศึกษาในอนาคตก็ตาม

การทำความเข้าใจและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ในองค์กรที่ “มโหฬารอุ้ยอ้าย”นี่เอง จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักปฏิรูปร่วมสมัย นักบริหารการศึกษายุคใหม่ที่ที่ผ่านมาดูเหมือนจะมองข้าม “เบี้ยใต้ถุนร้าน” ที่มีกระจัดกระจาย “ป่าล้อมเมือง” อยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขตทั่วประเทศ

“การขยับเขยื้อนโครงสร้างที่ยังไม่นิ่งและยังไม่ตกผลึกมานานนับกว่าสิบปี ส่งผลให้ศักยภาพบุคลากรนักประชาสัมพันธ์มีความต่างและขาดศูนย์กลางที่จะมาเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านทักษะองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการขาดกระบวนทัศน์ที่ร้อยรัดกับพื้นฐานวิชาชีพ จำเป็นต้องอาศัยนักประชาสัมพันธ์การศึกษาเชื่อมโยงกับบุคลากรสื่อมวลชนมืออาชีพในสารบบสื่อสารมวลชนร่วมสมัย ถ่ายทอด บอกเล่า ฝึกปรือในพื้นฐานสมรรถนะหลัก เช่น การถ่ายภาพข่าว, การเขียนข่าวตามหลัก 5 W 1 H, การถ่ายภาพวีดีโอ; การเขียนบทความทางการศึกษา สคริปต์ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆ แต่สำหรับข่าวสารการศึกษา มองประเด็นเป็น เล่นข่าวได้ ถ่ายภาพคล่อง ออนไลน์เร็ว ที่มีเคลื่อนไหวรายวันส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนวัยเรียนคู่ขนานหมวดปฏิรูปการศึกษาประเทศในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงเป็นเรื่องที่นักประชาสัมพันธ์การศึกษาที่มีความต่างสมรรถนะในประสบการณ์วิชาชีพ วิชาการและวิสัยทัศน์ จำเป็นต้องเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์ เทคนิควิธีด้านการทำข่าว ส่งข่าว จากเพื่อนพ้องน้องพี่นักประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนสายการศึกษา” นายบุญช่วย พันธ์งาม นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ประธานชมรมนักประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยกล่าวถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ “เพื่อนสอนเพื่อน….เป็นข่าว” ที่มีการสัญจรไปต่อยอดและเติมเต็มทักษะ “การทำข่าวการศึกษา” มาแล้วครบทั้ง 4 ภูมิภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จ.ขอนแก่น ภาคกลางและตะวันออกที่จ.ชลบุรี ภาคใต้ที่จ.กระบี่และภาคเหนือที่จ.เชียงใหม่

กิจกรรม “เพื่อนสอนเพื่อน…เป็นข่าว” จึงเป็นปฏิบัติการเชิงรุกและปฏิกริยาสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพงานด้านข่าวการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตอบสนองต่อภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคหน่วยงานจัดการศึกษาโดยโฟกัสไปที่คุณภาพเด็กนักเรียน ค่านิยมไทย 12 ประการที่นักประชาสัมพันธ์การศึกษาต้องร่วมส่งเสริม สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรมและอย่าง “พร้อมพรึ่บ”เต็มพื้นที่

ในยุคสมัยสถานการณ์ปฏิรูปการศึกษาชาติเดินหน้าคึกคักเข้มข้นตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)และรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภารกิจประชาสัมพันธ์การศึกษาจึงต้องคู่ขนานและเป็นแนวร่วมการสร้างความเข้าใจเพื่อการ “ส่งต่อ”ประชาชน

อย่าให้ใครต่อใครได้ค่อนขอดเหมือนที่ผ่านมาก็แล้วกันว่า “การปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จเพราะอ่อนประชาสัมพันธ์….!”

25 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นครปฐม เขต ๑ อบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก

677601.JPG

22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมโรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 51 โรงเรียน จำนวน 279 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นนโยบายที่สำคัญเร่งด่วน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก หลังจากเปิดภาคเรียนมาได้ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนได้ใช้การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จะได้รับทราบปัญหาและอุปสรรค์ในการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขอขอบคุณนายปราโมทย์ สุวรรณเวก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใหญ่ และนางสาวฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ทั้งในกรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูผู้สอนครบชั้น และไม่ครบชั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารโรงเรียนครูในโรงเรียนขนาดเล็กทุกคนที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้จะมีความรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาได้เป็นอย่างดีและเกิดประโยชน์สูงสุด –//เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ/ข่าว–

https://plus.google.com/photos/102593453214172337141/albums/608457164547…

23 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ