About

krujanpen

ครูจันทร์เพ็ญ คำชนะ

ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนคร

ในบล็อคนี้ของครู ครูได้รวบรวมข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน รวมถึงประกาศเกี่ยวกับวิชาสอนของครู นักเรียนสามารถดูคะแนนเก็บ คะแนนสอบย่อย ตารางเช็คชื่อ คะแนนสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคได้ที่นี่ค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: