Coaching ผอ.เขต Cluster ๑๕

1055594.JPG

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นเจ้าภาพในการรับการติดตามการบริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาใน Cluster 15 ซึ่งเป็นผู้อำนวยการเขตฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ 1.นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 2.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 3.นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 4.นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 5.นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 6.นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 7.นายธนาตุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ประกอบด้วย ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประธานคณะกรรมการ, นายชุมพล รัตน์เลิศลบ อดีต ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และนายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กรรมการ ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

02 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: