สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

1037098.JPG

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กิจกรรมประชุม/อบรม สร้างความตระหนักในการนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาใช้เป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมวัดสิงห์สุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยมี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในนามคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กิจกรรมอบรม สร้างความตระหนักในการนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาใช้เป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

ด้วยปัจจุบันเยาวชนถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้น้อมนำแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพในสถานศึกษาตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน เป็นกิจกรรมหลัก กิจกรรมหนึ่งในการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงได้จัดให้มี โครงการนี้ขึ้น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 18 – 20 มกราคม 2561 โดยเป้าหมายในการอบรมคือที่ปรึกษา ครู 60 คน และนักเรียนแกนนำระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 จำนวน 240 คน จำนวน 60 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 300 คน สำหรับรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2561 เป้าหมายการอบรม จำนวน 200 คน ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมวัดสิงห์สุทธาวาส อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และในการจัดอบรมฯ ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จากจังหวัดสิงห์บุรี ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการฯ พระครูวิสุทธาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส สนับสนุนสถานที่ อาหาร นายจิรัฎฐ์ แสงสว่าง หัวหน้าคณะวิทยากร และผู้บริหารโรงเรียน ครู ที่ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ช่วยดูแลนักเรียนตลอดการอบรม ภาพข่าว โดย นางบุญประกอบ ชีวะธรรม / น.ส.คณิตฐา คำภาค

18 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: