อุบล๔ เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑

1036524.jpg

นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” โดยการจัดงานวันครูในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ซึ่งประกอบไปด้วย 4 อำเภอ คือ อำเภอวารินชำราบ อำเภอสำโรง อำเภอนาเยีย และ อำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลแสนสุข และโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยมีบุคคลสำคัญได้นำกล่าวในพิธีการอันสำคัญ อาทิ นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ อ่านสารวันครู นายนเรศ ธานี ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดคำฉันท์ และ นายไพฑูรย์ สุขสะเกษ ครูอาวุโสในประจำการนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณ นอกจากนี้มี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มอบเกียรติบัตรแก่ครูในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 22 ราย นายทรงกรด ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข มอบเกียรติบัตรแก่ครูในสังกัดกัดเทศบาลตำบลแสนสุข จำนวน 18 ราย และนายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มอบเกียรติบัตรแก่ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จำนวน 349 คน ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ศาลาประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: