สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ประชุมเตรียมพร้อมรับการติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา

1024333.JPG

ตามที่รัฐบาลกำหนดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2560 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 พื้นที่ภาคเหนือ โดยวันที่ 25 ธันวาคม 2560 กำหนดให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดประเด็นการติดตามปัญหาการใช้งาน Internet ในสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก อุดม คชินทร)และคณะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองบการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาลรัฐบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล : ติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.และสช. จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ แนวการดำ และครูผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1,2,3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 33 โรงเรียน สถานศึกษาเอกชน จำนวน 21 โรงเรียน รวม 54 โรงเรียน เพื่อสรุปข้อมูลรายงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

18 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: