สพม.๑๔ ระดมความคิดวิเคราะห์ สภาพปัญหา จุดเด่น วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1023549.JPG

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา สพม.14 จุดที่ 1 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สภาพจุดเด่น จุดด้อย บริบทของสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา นำไปสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (2561-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตรงกับบริบท สภาพปัญหาและความต้องการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 55 คน เรวดี…ภาพ / ข่าว

15 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: