สพม.๓๓ร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

1021524.JPG

จังหวัดสุรินทร์ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด” Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ” พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ วันนี้ (9 ธ.ค. 60) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นำยสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นำคณะข้าราชการ และนักเรียนในสังกัดจากโรงเรียนสิรินธร โรงเรียนสุรวิทยาคาร และโรงเรียนสิรินธร กว่า 100 คน ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยปีนี้ใช้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ” พร้อมร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความยุติธรรม ถือประโยชน์ส่วนรวม ปกป้องเทิดทูนสถาบัน และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในจังหวัด นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 800 คน ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ให้แก่ นางกฤติมา เสาวกูล ผู้ชนะการประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุรินทร์ ที่ว่า “สุรินทร์ ถิ่นเมืองช้าง กวาดล้างทุจริต พิชิตคนชั่ว ไม่กลัวคนโกง” ทั้งนี้การประกาศเจตนารมณ์ ที่จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความชื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ ยึดความยุติธรรมความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง ยับยั้งชั่งใจไม่กระทำการโกง และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแบบความพอเพียงและความมีจิตอาสา จนนำไปสู่ค่านิยมที่ไม่โลภอันเป็นพื้นฐานแห่งสุจริตชน เพื่อจรรโลงสังคมและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองสืบไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: