ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ Extrusion : Technology and Practices in Food, Agricultural, and Material Application

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Extrusion : Technology and Practices in Food, Agricultural, and Material Application ในระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2559 โดยมีความร่วมมือกับ lowa State University สหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เชิญชวนบุคลากรภาครัฐและเอกชน นักวิจัย และนักศึกษา ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์และสร้างเครือข่ายนวัตกรรมด้านอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.biotec.or.th/tsb หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

Advertisements
%d bloggers like this: