พิธีปิดปิดการบรรพชาสามเณรนักเรียน ชั้น ม.๓ ที่วัดอรัญญิการาม สพป.มหาสารคาม เขต ๓

902524.JPG

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานปิดการอบรมการบวชบรรพชาสามเณรตามโครงการ “พุทธบุตรพุทธธรรมนำทางชีวิต บรรพชาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน” ที่วัดอรัญญิการาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนอีก 6 แห่งที่ สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดรวมทั้งสิ้น 31 โรงเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ก่อนจบการศึกษาภาคบังคับเพื่อไปศึกษาต่อ หรือเผชิญชีวิตกับโลกภายนอกได้อย่างถูกต้อง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

นายปัญญา สาระกุมาร ได้ให้โอวาทนักเรียนในการนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ได้ร่วมกิจกรรมผูกข้อมือด้วยด้ายผูกแขนรับขวัญนักเรียนที่กำพร้า มีปัญหา บิดา-มารดาหย่าร้าง แยกทาง นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดามารดา และเด็กขาดผู้ปกครอง รับขวัญเป็นลูก เพื่อให้ได้รับความอบอุ่น มีสังคมช่วยกันดูแลแก้ไข ได้แก่สำนักงาน วัด บ้าน และโรงเรียน ช่วยเยียวยารักษาให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง มีเพื่อน มีชุมชนที่รัก เพื่อเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติ สร้างความมั่นใจว่าเด็กนักเรียนทุกคน ไม่ได้ถูกละเลยหรือถูกมองข้ามไปจากสังคม

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว

ณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา : กิจกรรม/โครงการ

http://203.172.194.82/mk3/?p=7528

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1791236137812624&type=3

06 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: