บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดป้ายโรงเรียนบ้านแพงพวย

900815.JPG

นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนบ้านแพงพวย….

โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฏร์บำรุง) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ดำเนินการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรั้วโรงเรียนยังไม่ได้มาตรฐาน องค์กร ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมบริจาคเงินจัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนและรั้วกำแพงโรงเรียนขึ้น จำนวน ๑๑๒ ช่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๒,๐๐๐ บาท (แปดแสนสองพันบาทถ้วน) นอกจากนี้ได้รับมีผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคเงิน เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน ๕๘,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ทุนละ ๕๐๐ บาท แก่นักเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายสง่า ศรีราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดป้ายชื่อ รับมอบรั้วโรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฏร์บำรุง) และมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฏร์บำรุง) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

29 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: