สพม.๓๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา

897706.jpg

วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จำนวน 42 โรงเรียน 87 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดย นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบภายในและระเบียบต่างๆด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สามารถตรวจสอบงานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติ ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวว่า หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ เพราะการตรวจสอบภายใน เป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กร ในด้านการประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรโดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อันส่งผลโดยตรงต่อการบริหารงานของสถานศึกษาและการจัดการศึกษาของชาติ นับว่าการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างมาก ดังนั้น การประชุมในวันนี้จึงถือว่า เป็นการพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ในหน่วยงานของท่านด้วย ขอให้ท่านได้ตั้งใจรับเอาความรู้ จากการประชุมครั้งนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาต่อไป

ภาพ กลุ่มอำนวยการ

19 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: