สพป.ลำปาง เขต ๑ ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

897674.JPG

สพป.ลำปาง เขต 1 ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

นายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นายวิบูลย์ ทานุชิต ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ นายเจริญ ศิริวงศ์ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ เขต ๒ และ สำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายนโยบายให้สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนับสนุนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามความพร้อมของสถานศึกษาร่วมกัน และเพื่อให้เกิดความยั่งยืน วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ และ เขต ๒ และสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปางโดยมุ่งหวังในการพัฒนาทักษะฝีมือด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียน และสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต

ผุสดี เครือสาร ภาพ/ข่าว

19 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: