การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียน โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ สพฐ

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ดำเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาและสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำนักเรียนจากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พบว่า ภาวะผู้นำนักเรียน มี 7 องค์ประกอบ 52 ตัวบ่งชี้ และผลการยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบและยืนยันความเหมาะสมตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการสำรวจความต้องการพัฒนาภาวะผู้นำนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง 348 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน และนักเรียนตัวแทนกรรมการนักเรียน พบว่า มีความต้องการที่จะนำเอาตัวบ่งชี้ไปพัฒนาภาวะผู้นำนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผู้วิจัยนำข้อมูลจากการสำรวจมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) พบว่า รูปแบบการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงว่ารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ และจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียน พบว่า รูปแบบ วิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นำ ได้แก่ กาอภิปรายกลุ่ม กรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ และ เกม มีวิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นำและมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ได้แก่ ขั้นนำ ขั้นกิจกรรม ขั้นวิเคราะห์ ขั้นสรุป และขั้นประเมินผล และผลการตรวจสอบความเหมาะสมรูปแบบเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน พบว่า รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้ำนักเรียนมีความเหมาะสมและเป็นความเป็นประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ระยะที่ 3 การนำรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำไปใช้และการประเมินความพึงพอใจการใช้รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียน พบว่า การนำรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียนไปใช้ในรูปแบบ PDCA ผลการประเมินความพึงพอใจรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โรงเรียนบ้านนา”นายกพิทยากร”มีความประสงค์จะสร้างอาคารเอนกประสงค์อาคารกีฬา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ›

เสาร์, 17 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: