สพป.นครปฐม เขต ๑ จัดประชุมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

896253.JPG

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ [Zero Waste School] ณ วู๊ดแลนด์เมืองไม้ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

นางชวิศาณัชน์ รัตนคเชนทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งวัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นไปเพื่อส่งเสริมโรงเรียนในการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะและลดขยะในโรงเรียน เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่สามารถจัดการขยะเห็นผลเป็นรูปธรรมเป็นโรงเรียนนำร่อง จำนวน 51 โรงเรียน และหา Best Practice ของโรงเรียนแกนนำอย่างน้อย 20 โรงเรียน และจัดทำหลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรเพิ่มเติมด้านขยะในโรงเรียน ในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนนำร่องจำนวน 51 โรงเรียนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดในการร่าง แนวทางการดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะ [ Zero Waste School ] โดยมีกรอบความคิดว่า “ปลูกจิตสำนึกสร้างเด็กยุคใหม่ที่มีหัวใจรับผิดชอบต่อสังคมต่อโลกด้านการจัดการขยะ” ช่วยกันระดมความคิด คำขวัญ ตลอดจนหาแนวทางการดำเนินงาน โดยมีข้อสรุปว่า ให้ภาคีเครือข่ายนำร่อง 51 โรงเรียนเป็นกลไกร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดขยะ พัฒนาความตระหนักรู้ด้านการจัดการขยะในโรเรียนสำหรับผู้บริหาร ครูแกนนำ พัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรกระบวนการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการขยะในโรงเรียน ศึกษารวบรวมข้อมูล ค้นหา สิ่งดีๆ ด้านการจัดการขยะในโรงเรียนนำมาวิเคราะห์จัดระบบเพื่อพัฒนาต่อยอดและกำหนดเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนต่างๆ ใน สพป.นครปฐม เขต 1 จัดตั้งระบบกลไกนิเทศ ติดตามและประเมินผลพร้อมจัดประกวดโรงเรียนที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดขยะในโรงเรียน ประสานการมือส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และถอดบทเรียนเพื่อนำไปใช้ขยายผลกับทุกโรงเรียนในสังกัดต่อไป—-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: