สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เปิดตัววิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบเพื่อความเป็นเลิศ

%E0%B8%9B%E0%B8%81.jpg

กรุงเทพฯ : 6 กันยายน 2559 –คณะสานพลังประชารัฐ เพื่อการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เปิดตัว ‘Excellent Model School’ หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบเพื่อความเป็นเลิศ ดึงภาคีภาครัฐ ภาคเอกชนหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคม ร่วมออกแบบหลักสูตรทวิภาคี สร้างฝีมือชนคุณภาพและรับเข้าทำงานเมื่อเรียนจบพร้อมเผยความคืบหน้าการดำเนินงานผลักดันอาชีวศึกษาไทยให้ก้าวไกลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในงานเสวนา‘อาชีวะ ทางเลือกเพื่ออนาคต ตอบโจทย์ประเทศไทย’

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่า“ภาคการผลิตของประเทศทั้งปัจจุบันและอนาคตมีความต้องการกำลังคนที่จบการศึกษาสายอาชีวศึกษาเป็นจำนวนมากซึ่งเชื่อว่าประเทศจะพัฒนาไปได้ จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต้องมาจากกำลังคนที่มีคุณภาพและกำลังคนที่มีคุณภาพก็มาจากอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพจากแนวโน้มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) และนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่จะทำให้เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพซึ่งการที่ประเทศจะก้าวไปสู่เป้าหมายนี้ได้จะต้องมีกำลังคนที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับกันทั้งโลกว่าผู้สำเร็จอาชีวศึกษาเป็นกำลังคนที่มีความสำคัญต่อภาคการผลิตภาคบริการและการเป็นผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศดังนั้นอาชีวศึกษาจึงเป็นทางเลือกเพื่ออนาคตของนักเรียนนักศึกษาและเป็นอนาคตของประเทศชาติ ความคาดหวังต่ออนาคตของอาชีวศึกษาไทย คือภาคเอกชนจะเป็นตัวนำในการร่วมผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในภาคแรงงาน ทุกวันนี้อาชีวศึกษามีเครือข่ายความร่วมมืออย่างเข้มแข็งทั้งจากต่างประเทศที่เป็นผู้นำด้านอาชีวศึกษา และในประเทศจากสถานประกอบการภายใต้เครือข่ายการทำงานของ กรอ.อศ.และอ.กรอ.อศ. โดยการทำงานแบบบูรณาการกับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพซึ่งจะเกิดมีวิทยาลัยที่โดดเด่นเฉพาะทางวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการกำลังคนของพื้นที่ ซึ่งจะทำให้อาชีวศึกษาสามารถตอบโจทย์ในการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามความต้องการของสถานประกอบการ การพัฒนาประเทศ สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค และการเรียนสายอาชีวศึกษาจะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะอาชีพ มีงานทำ รายได้ดี เรียนต่อได้และมีความก้าวหน้าในอาชีพ” ด้านนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ได้กล่าวเสริมว่า “ทางคณะทำงานได้เลือกวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นพื้นที่นำร่อง โดยอาศัยความร่วมมือของเอสซีจี บริษัท ฤทธา จำกัดบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มแกนนำภาคเอกชน เข้าไปทำงานร่วมกับวิทยาลัย ในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งถือเป็นการวางรากฐานอนาคตที่ยั่งยืนให้กับการศึกษาไทยโดยในเวลานี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการสรุปกรอบการดำเนินงานร่วมกันในแต่ละภาคส่วนรวมทั้งการกำหนด KPI ของ Excellent Model School และวางแนวทางการขยายความร่วมมือไปสู่บริษัทเครือข่ายอื่นๆ เพิ่มเติม “Excellent Model Schoolยังถือเป็นการพัฒนาครูผู้สอนไปพร้อมกัน ผ่านประสบการณ์ที่ภาคีนำมาแบ่งปัน เพื่อเริ่มต้นก้าวไปพร้อมกันนอกจากนี้ยังสามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ Re-Brandingภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาไทย และทำให้เยาว ชนรวมทั้งผู้ปกครองกลับมาสนใจการเรียนสายอาชีพมากขึ้นโดยภาคีภาคเอกชนยินดีจ่ายค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถของฝีมือชน ตั้งแต่การฝึกงานไปจนถึงการเข้าทำงานจริง ผู้เรียนตลอดจนผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่าการเรียนสายอาชีพจะมีอนาคต เพราะมีตลาดแรงงานรองรับซึ่งแน่นอนว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบเพื่อความเป็นเลิศนี้จะมีการพัฒนาต่อยอดไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และงานบริการ รวมทั้งจะขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นทั่วประเทศ ซึ่งในท้ายที่สุดจะเกิดการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาแบบครบวงจร มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากลและสามารถผลิตผู้เรียนที่มีศักยภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ”นายรุ่งโรจน์กล่าว สำหรับงานเสวนาในครั้งนี้ มีตัวแทนคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จำนวน 7 ท่าน ร่วมเวทีเสวนาเปิดมุมมองในการเรียนอาชีวศึกษาที่สามารถสร้างอนาคตให้กับทั้งตัวผู้เรียนและประเทศชาติรวมทั้งเผยความคืบหน้าของความร่วมมือในการดำเนินงานยกระดับคุณภาพวิชาชีพด้านต่างๆประ กอบด้วย1.) ดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2.) คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส หัวหน้าทีมภาคเอกชน 3.) คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4.) รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหัวหน้าคณะทำงานย่อย Standards and Certification Center5.) คุณสิริเกศ จิรกิติ หัวหน้าคณะทำงานย่อย Re-branding 6.) คุณไพรัช เผื่อนด้วง ผู้แทนคณะทำงานย่อย Excellent Model School และ 7.) คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ หัวหน้าคณะทำงานย่อย Database of Demand and Supply ทั้งนี้ คณะทำงานด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ จัดตั้งโดยคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ มีความสำคัญในการเป็นฟันเฟืองที่สอดประสาน บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคการผลิตผู้เรียนอาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน ซึ่งมีกระทรวง ศึกษา ธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชนจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ 16 บริษัทร่วมเป็นคณะทำงานโดยมีการแบ่งกระบวนการและทำงานอย่างคู่ขนาน ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.) การจัดเรียงลำดับความต้องการของภาคเอกชน 2.) การพัฒนาบุคลากรรองรับ 3.) การขับเคลื่อนระยะแรก ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เรื่องเร่งด่วน คือ การปรับภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาโดยการดูแลของ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด การพัฒนาข้อมูลกำลังคน โดยการดูแลของ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) การสร้างความเป็นเลิศให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบโดยการดูแลของ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 4.)แผนระยะกลางและระยะยาว ด้วยการสร้าง ม าตรฐานวิชาชีพโดยการดูแลของบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัด กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 6 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisements
%d bloggers like this: