สพป.ปข.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพป.ปข. ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

888437.JPG

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพป.ปข. 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อดำเนินการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสถานศึกษา 4 กลยุทธ์ เพื่อให้ครูผู้สอนนำไปปฏิบัติ คือ กลยุทธ์ที่ 1 ฝึกปฏิบัติเป็นกิจวัตร เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติอยู่บ่อยๆ จนเป็นนิสัย ได้กำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระ โดยมีการบูรณาการเข้ากับเนื้อหาในแต่ละกลุ่มสาระ เพื่อให้เกิดการซึมซาบ เข้าไปทีละนิดจนเกิดนิสัย กลยุทธ์ที่ 3 ฟื้นฟูด้วยการสร้างและตามสถานการณ์ จะเน้นไปที่การสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมติเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง กลยุทธ์ที่ 4 สืบสาน ยกย่องคนดี มีคุณธรรม เป็นกลยุทธ์ที่ต้องการส่งเสริมและยกย่องนักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับเพื่อนๆและรุ่นน้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สุทธิพร บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและผอ.จเร ทองลักษณ์สิริ ผอ.โรงเรียนวัดเขียนเขต มาเป็นวิทยากร โดยมีคุณครูผู้รับผิดชอบด้านคุณธรรมจริยธรรม เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

18 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: