ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยการชุมระดับนานาชาติ THA๒๐๑๗ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ“THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus” หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2559

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและแห่งชาติ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ “THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus” ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีสาธารณะในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำหนดนโยบาย ร่วมแบ่งปันและนำเสนอความก้าวหน้าใหม่ในปัจจุบัน ทั้งผลงานจากการวิจัยมุมมองและประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำ น้ำใต้ดิน และน้ำเพื่อการชลประทาน ความสนใจพิเศษ การพัฒนาทักษะ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานต่อการปรับตัวเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติการจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม และการจัดการด้านพลังงานและอาหาร อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย การประชุมจะนำมารวมกันนักวิจัย วิศวกร นักวิชาการ ทั้งทางภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลก

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tha2017.org

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

%d bloggers like this: