สพป.ภูเก็ต รับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

887161.jpg

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต และข้าราชการและบุตลากรทางการศึกษา ได้รับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัด

การการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายปราโมทย์ แก้วสุข ประธานคณะทำงาน

นางรัสรินทร์ ชูติวิบูลย์ฉัตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล กรรมการ และ

นางสาวณฐมน ไชยเกตุ สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ เพื่อติดตามผล

การดำเนินงานการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้อมูลเชิงประจักษ์ ณ

ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

15 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: