สพป.นศ.๑ประชุมสัมมนาคัดเลือกผลงาน (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนร่วม

886490.jpg

สพป.นศ.๑ประชุมสัมมนาคัดเลือกผลงาน (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนร่วม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมสัมมนาคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนร่วม ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓

นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนร่วม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสได้เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นำเสนอผลงาน สู่สาธารณมากขึ้นและเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ พิธีเปิดได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวัดดอนตรอและนักเรียนเรียนร่วมจากโรงเรียน วัดวิสุทธิยารามชุดการแสดงมโนราห์

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มี จำนวน ๒๑ โรงเรียนที่เป็นแกนนำ โรงเรียนจัดการเรียนร่วมทั่วไปที่มีพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๒๖ โรงเรียนผู้นำเสนอผลงาน ๙๔ คนโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยมมีรายชื่อดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑ โรงเรียนวัดดอนตรอ นำเสนอโดย น.ส.หทัยทิพย์ พันธุ์อุดม และน.ส.เอื้องฟ้า ทองตรีพันธ์ รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๒ โรงเรียนวัดน้ำรอบ (ลานสกา) นำเสนอโดย นางจารี กฐินหอมและน.ส.เบญญาภา สุขสวัสดิ์ รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๓ มี ๓ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดสวนพล นำเสนอโดยนางจิรารัตน์ ล่องจ๋าและน.ส.ภาวิณี เพ็ชรแก้ว โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น นำเสนอผลงานโดยนางเพ็ญพิชา มงคลการุณย์ และนายปรัชญา มงคลการุณย์ และโรงเรียนวัดทางพูน นำเสนอผลงานโดย นางชอ้อน วงศ์เล็ก นางสาวศุภลักษณ์ หนูเกื้อ ข้อมูลโดย นางสุจินต์ พรหมมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

12 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: