สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา

885683.JPG

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดนครพนม อีกทั้งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม ภาษา ทักษะอาชีพ และมีภูมิคุ้มกันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมาย ๑๐๐% คือครูผู้สอนของโรงเรียนในโครงการ ๔๓ โรงเรียน จำนวน ๑๐๕ คน ขอขอบคุณ นายชาญยุทธ อุปพงษ์ ประธานหอการค้าฯ และ นายชาญวิทย์ มูลโคตร รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ บรรยายพิเศษ ทิศทางการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน https://www.facebook.com/gallery.nkp1/photos/?tab=album&album_id=1766990…

ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

10 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: