10 August, 2016 13:58

โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)รุ่นที่ 9

โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่10 กันยายน ถึง 12 มีนาคม พ.ศ.2559

อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือ 09.00-20.00 น. โดยประมาณ

สถานที่รับสมัคร / ระยะเวลาการรับสมัคร

สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาสวนดุสิต อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ชั้น 2แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559

รับสมัครในวันเวลาราชการ 08.30-17.30 น. ในวันทำการ หากเป็นเสาร์-อาทิตย์กรุณาโทรนัดหมายก่อนมาสมัคร โทร. 0-089-481-8361 /085-959-6521

การสอบคัดเลือก

สถานที่สอบคัดเลือก อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาสวนดุสิต

สอบข้อเขียนวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

สอบสัมภาษณ์วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559เวลา09.00-16.00 น.

ประกาศผลวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559ทางเว็ปไซต์ http://hcdsuandusit.com/

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม80คนภาษาอังกฤษ

อัตราค่าธรรมเนียม ในการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) มีดังนี้

– ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร42,000บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมนี้รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสารบางส่วนระหว่างการฝึกอบรม ค่าสถานที่อบรม และค่าทัศนศึกษานอกสถานที่ และค่าอาหารบางมื้อ(ทัศนศึกษา)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

(ก) มีสัญชาติไทย

(ข) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(ค) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา (หรือเท่า)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2244-5411-3 / 089-481-8361 /085-959-6521 หรือและทางเว็ปไซต์ http://hcdsuandusit.com/

52092.jpg

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

Advertisements
%d bloggers like this: