ประกวดหนังสั้น มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (กลุ่ม 2) ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดหนังสั้น “ มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง ” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของนิสิต นักศึกษาให้ยึดมั่นในการมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1. ประกวดทีมละไม่เกิน 5 คน 2. ผู้ที่ส่งหนังสั้นเข้าประกวดจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

เอกสารในการสมัคร 1. ใบสมัคร 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ สำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข 1. เนื้อหาหนังสั้น มีความยาวไม่เกิน 5 นาที (รวมไตเติ้ลของโครงการตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย) 2. หัวข้อการจัดส่งผลงานเข้าประกวด คือ “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” โดยเนื้อหาต้องเป็น หนังสั้นที่สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดกระแสเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 3. หน้าแรกของไตเติ้ลเริ่มด้วย ชื่อ “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง” ตามด้วยชื่อหัวข้อ “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” 4. เครดิตปิดท้าย ต้องใส่โลโก้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามด้วยโลโก้สถาบันของทีมที่ส่งเข้าประกวดหมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดโลโก้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จาก http://www.km.thaicyberu.go.th/KM_SSO/images/logo.gif 5. จัดส่งไฟล์ผลงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบแผ่น DVD โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถใช้ได้ทั้ง AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่ำ 720 x 480 พิกเซล (Pixel)และสามารถใช้ iMovie, Viva Video หรืออื่น ๆ 6. เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมตลอดจนไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด 7. ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด 8. คณะกรรมการคัดเลือก มีอำนาจตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยสามารถชี้แจงเหตุผลได้ เนื่องจากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 9. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

รางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท

เกณฑ์การตัดสิน -รอบคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯจะคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม หลักเกณฑ์/เงื่อนไข ให้ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน -รอบตัดสิน ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาตัดสิน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 โดยทีมผู้ส่งผลงานจะต้องนำเสนอแนวคิดของหนังสั้นต่อคณะกรรมการ โดยใช้เวลาทีมละไม่เกิน 5 นาที

เกณฑ์การให้คะแนน 1. ด้านความสมบูรณ์ของแนวคิดธรรมาภิบาล (25 คะแนน) 2. ด้านแนวคิดที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (25 คะแนน) 3. ด้านแนวคิดที่มีคุณประโยชน์และความสำคัญในเรื่องการแก้ปัญหาทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ (25 คะแนน) 4. ด้านวิธีการนำเสนอ (25 คะแนน)

ระยะเวลาดำเนินการ – ระยะเวลาอบรมหนังสั้น วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 – ส่งใบสมัคร และผลงานเข้าประกวดก่อน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 15.00 น. – ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2559 ผ่าน Facebook : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกทั้งหมดเผยแพร่ผ่าน Facebook + Youtube https://www.facebook.com/profile.php?id=100012268242492 – ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ที่อยู่ในการจัดส่งผลงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 0 2878 5061-2

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

Advertisements
%d bloggers like this: