อุตรดิตถ์ จัดอบรมทบทวนการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ

884451.JPG

นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรทบทวนการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดย นายเฉลิม ปาลาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงาน การจัดอบรมครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยสู่องค์กรที่แข็งแกร่งในการดำเนินการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรทบทวนการสอนวิชาลูกเสือ เนื่องจากครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี จำเป็นต้องมีความรู้ มีความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมอย่างถูกต้อง เม่นยำ เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวิชาอื่นๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จึงได้จัดอบรมเพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือ ครู ผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการสอนกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสามารถบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรทางการลูกเสือจากสถานศึกษาสังกัดต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับการอบรม จำนวน 107 คน กรรณิกา : ภาพ/ข่าว/รายงาน

06 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: