การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

884671.JPG

เวลา 09.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (แผนการศึกษา 5 ปี 2560 – 2564) ซึ่งเป็นการจัดทำแผนต่อเนื่องจากการจัดทำแผน ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้เป็นแผนกำหนดอนาคตและทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ แบบองค์รวมที่มีความครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง ในการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการด้านการศึกษาของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนและการมีงานทำ ณ ห้องประชุม 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++ ธีรธิดา พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว+++++++

08 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: