โครงการคูปองพัฒนาครูมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียน

883627.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการคูปองพัฒนาครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกแก้ว กมลวรเดช คณบดี คณะครุศาสตร์ ดร.วิเชียร ทรงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะอาจารย์พี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติ มีครูผู้สอนผ่านการพัฒนาครั้งนี้จำนวนทั้งหมด 73 คน ในจำนวน 5 กลุ่มสาระ โดยแต่ละกลุ่มสาระมีครูผู้สอนที่ชนะเลิศผลงานการจัดการเรียนรู้ แต่ละกลุ่มสาระ ดังนี้ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางสาวธัญญา สุดสังข์ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ได้แก่ นางวิลาลี เมืองศรี โรงเรียนหนองกลายฯ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ได้แก่ นางเชษฐสุดา เพ็งยา โรงเรียนชุมชนไกรลาศวิทยาคม กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ นางชนทิชา แพงไข่ โรงเรียนบ้านปากปาด และ นางเพ็ญวิภา ชุ่มจันทร์จิรา โรงเรียนวัดวังกะพี้ฯ กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ นางสาวฤดี ชะนิดไทย โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี สายันต์ : ภาพ / กรรณิกา ข่าว:รายงาน

04 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: