ดร. คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ติดตามโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนคุรุชนพัฒนา สังกัดยะลา เขต ๑

883235.JPG

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร. คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการ กพฐ. พร้อมคณะ ได้มาติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนคุรุชนพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ในโครงการกองทุนการศึกษา เกี่ยวการดำเนินงานจัดการศึกษา เช่น กิจกรรมสร้างคนดี ให้บ้านเมือง การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม พร้อมทั้งได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนติดตามการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป ๑ ก ซึ่งก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๑๔ และติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน เด็กหญิง นูซีลา ยามา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สอบถามถึงผลการเรียน ความเป็นอยู่ และเป้าหมายในการเรียนต่อในอนาคต และคณะได้เยี่ยมชม ติดตามการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงกองทุนการศึกษา และเครือข่าย โดยมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ และ นางภัทราพร ศิริโภคา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ให้การต้อนรับ จากนั้นเวลา ๑๔.๐๐ น. ดร. คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบาละ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ตามโครงการกองทุนการศึกษาเช่นเดียวกัน

04 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: