สพม.เขต ๓๕ รับรางวัล O-NET ติด ๑ ใน ๑๐ ของประเทศ ด้านภาษาไทย

882971.jpgO-NET ติด ๑ ใน ๑๐ ของประเทศ ด้านภาษาไทย“>

นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เข้ารับโล่รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าระดับประเทศ ๓ ปีต่อเนื่อง (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) และโล่รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ๑๐ ประเทศ ได้ลำดับที่ ๕ และนางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ส่งเสริมและพัฒนการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ ได้รับรางวัลระดับดี จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ในงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

03 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: