ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.นครราชสีมา เขต 3

882114.jpg

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.นครราชสีมา เขต 3 นำคณะโดยนายนิเวศน์ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมาเขต 3 มีผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารโรงเรียนร่วมศึกษาดูงานจำนวน 90 คน ช่วงแรก นางกรศิริ กรองสุดยอด พิธีกร ได้เรียนเชิญผู้นำองค์กรทั้งสองพร้อมคณะร่วมประกอบพิธีปฏิญญาเขตสุจริต ต่อจากนั้น ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 2 กล่าวต้อนรับ มีนางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คมณี ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่เขต 2 บรรยาย การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีคณะครูและนักเรียนร่วมนำเสนอผลงานด้านอาชีพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดย นางสาวทัศนียา ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการ.โรงเรียนบ้านโป่ง อ.สันทราย และคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยร่วมสาธิการทำขนมและบริการแก่คณะผู้ร่วมงาน โดยการสนับสนับของนายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน //

ลำปาง เขต ๑ อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

881872.JPG

1 สิงหาคม 2559 นายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สพป.ลำปาง เขต 1 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรของศูนย์เสมารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายให้มีการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ได้ตระหนักถึงสถานการณ์เด็กนักเรียนในสังคมไทยปัจจุบันที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้สามารถช่วยเหลือให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ การสร้างทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษา และสามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ผุสดี เครือสาร ข่าว/ภาพ

1 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: