สพม.๑๔ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

880982.JPG

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด สพม.14 ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา

นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม. 14 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เห็นความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจากสามารถส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนกลุ่มดี ป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยง แก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาได้ จึงจัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับสถานศึกษา รับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานระหว่างโรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนา จัดทำแนวทางการในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับสถานศึกษานำไปสู่การพัฒนา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับผู้เรียนโดยแท้จริง

สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 116 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน กำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 27 -28 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักส่งเสริมกิจการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ดร.บัญชร จันทร์ดา) จังหวัดนครปฐม

นอกจากนี้ ในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระหว่างศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (จังหวัดภูเก็ต) เพื่อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เรวดี…ภาพ/ข่าว

28 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: