พัทลุง ๑ ชูแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ

880282.JPG

“พัทลุง 1 ชูแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ เสนอ 4 รูปแบบเพื่อการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกำชับผู้บริหารให้ใช้ภาวะผู้นำขับเคลื่อนร่วมจัดทำแผนให้แล้วเสร็จ15 สิงหาคม 2559” เมื่อวานนี้เวลา 13.30 น. (26 ก.ค.59) ที่ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1 ดร.เจียร

ทองนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 (ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 68 โรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและหาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 ทางสพฐ.แจ้งที่ประชุมว่านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายหลักและจุดเน้นด้วยที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ ผมในฐานะตัวแทนศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ก็มีแนวทางของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคที่มีรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่าทำอย่างไรได้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ คือ การใช้ทรัพยากรในการบริหารโรงเรียนทีมีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด มีปัจจัยที่จะใช้การบริหารเหมือนโรงเรียนทั่วไป แต่แต่เนื่องจากรัฐกำจัดด้วยปัจจัย ไม่ว่าครู งบประมาณ สิ่งก่อสร้าง เมื่อจำกัดแล้วทำอย่างไรให้การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเกิดคุ้มค่ากับผู้เรียน กับผู้ลงทุน ภายใต้เวลาอันจำกัด

ผอ.สพป. พัทลุง เขต 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดโรงเรียนขนาดเล็กเกิดจากปัจจัยที่สำคัญคือ โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมมีความสะดวกมากขึ้นประกอบกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและครอบครัวมีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น โจทย์คือ เราจะทำอย่างไรที่จะจัดการให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คนลงมา ในเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 68 โรงเรียน เกิดความคุ้มค่า ตามที่รัฐต้องการ เด็กได้รับประโยชน์จากการจัดการศึกษาเหมือนกับโรงเรียนคุณภาพทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนต้องจัดการ ใช้หน้าที่ทางการบริหารและภาวะผู้นำขับเคลื่อนร่วมกันจัดทำแผนการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเสนอแนวทาง 4 รูปแบบให้โรงเรียนเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปจัดทำแผนแล้วส่งมาที่ สพป.พัทลุง เขต 1 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เพื่อที่จะรายงานให้คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคทราบต่อไป ดังนี้

– รูปแบบที่ 1 โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง หมายถึง โรงเรียนพี่ช่วยเหลือโรงเรียนน้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านการเรียนการสอน งบประมาณ วิชาการ

– รูปแบบที่ 2 เป็นสาขา หมายถึง โรงเรียนหนึ่งต้องเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนสาขาต้องเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และไม่มีผู้บริหาร โรงเรียนใหญ่จะดูแลโรงเรียนสาขาเฉพาะโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา ให้เลือกดูพื้นที่ที่สะดวก สถานที่อยู่ใกล้เคียงกัน

– รูปแบบที่ 3 ควบรวม หมายถึง มี 2 นัย คือ

– ควบรวมเป็นรายชั้น โดยแยกควบรวมทั้ง 2 โรง คนละส่วน (จะกี่โรงเรียนควบรวมได้ทั้งนั้น) เช่น ป.1 ไป โรงเรียน ก ป.2 ไปโรงเรียน ข เคลื่อนแต่เด็กอย่างเดียว แต่ต้องดูความพร้อมเส้นท้างด้วย

– ควบ 2 โรง เป็น 1 โรง (ไม่จำเป็นว่าเล็ก กับเล็ก ทำได้ 2 กรณี

โรงเรียนเล็ก + โรงเรียนเล็ก (หาย 1 โรง) / โรงเรียนเล็ก + โรงเรียนใหญ่ (โรงเรียนเล็กหายไป)

– รูปแบบที่ 4 เลิก ใช้กรณีเดียว คือไม่มีเด็กเข้าเรียน

27 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: