สพป.พิษณุโลก เขต ๓ พัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานมัลติมีเดีย

879258.JPG

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานมัลติมีเดีย เพื่อเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้แบบโครงงานมัลติมีเดียได้ และเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ ความสามารถ และทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี ศน.ภิเศก ขุ้นคีรี ศน.วินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสำเนา ยาสุด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) และนางสาวต้องฤทัย นิ่มกลัด ครูชำนาญการโรงเรียนวัดโบสถ์ เป็นวิทยากร

25 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: