รมช.ศธ. เปิดกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนชายแดนใต้ และมอบทุนการศึกษานักศึกษาอาชีวะ ๓๘๗ ทุน

878570.jpg

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2559) เวลา 15.30 น. ที่โรงแรมพาวีเลี่ยนสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในโครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบทุนการศึกษาดังกล่าว และมี นายชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าโครงการดังกล่าวดำเนินงานมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้ทุนศึกษาต่อสายอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 300 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ให้ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร โดยจัดเป็นทุนในพื้นที่ (หอพักและไปกลับ) และทุนไปเรียนต่างพื้นที่ ในปีแรกพบว่าทุนต่างพื้นที่ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยทุน 30,000 บาท คณะกรรมการส่งเสริมทุนจึงได้พิจารณาปรับเงินทุนเป็นทุนในพื้นที่ทุนละ 29,000 บาท ทุนเรียนต่างพื้นที่ 35,000 บาทยังถือปฏิบัติมาถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี การศึกษา 2555 ได้เพิ่มทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีละ 100 ทุน ทุนละ 40,000 บาท ถึงปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาทุน ปวช. สำเร็จไปแล้ว 1,482 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปวช. ปีที่ 1-3 ในพื้นที่ 870 คน ไปเรียนต่างพื้นที่ 6 วิทยาลัย จำนวน 30 คน มีนักศึกษาทุนระดับวส. ที่จบการศึกษาแล้ว จำนวน 300 คน กำลังศึกษาอยู่ระดับ ปวส. 1และ 2 ในพื้นที่ 174 คน ไปเรียนต่างพื้นที่ 7 วิทยาลัย จำนวน 26 คน ในปีการศึกษา 2559 มีผู้สนใจขอรับทุน ปวช.ไปเรียนต่างพื้นที่เพียง 4 คน จากจำนวนทุน 12 ทุน จากข้อมูลนักศึกษาปวช. สนใจไปเรียนต่างพื้นที่ลดลงและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะเงินทุนที่ได้รับปีละ 35,000 บาทต่อปี ไม่เพียงเพียงกับค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและการใช้จ่ายประจำวัน ระดับ ปวส. 9 ทุน จากจำนวน 17 ทุน ส่วนทุนพื้นที่ทั้งระดับ ปวช.และระดับ ปวส. สามารถจัดสรรให้ได้เพียงร้อยละ 15 ของจำนวนผู้มีความจำเป็น หากจะให้มีทุนสอดคล้องกับความจำเป็น ควรจัดสรรทุนระดับละ 500 ทุน ต่อปี ทุกปีหลังจากได้ทำการคัดเลือกนักศึกษารับทุน จชต. เป็นที่เรียบร้อย ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะจัดค่ายนักศึกษาทุน จชต. เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนซึ่งไม่มีข้อผูกมัด ได้ตระหนักเห็นคุณค่าและนำเงินทุนไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ทุน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ได้เรียนรู้สิ่งดี ดี มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ได้รู้จักเพื่อนนักศึกษาทุนสร้างเครือข่ายทำความดีอย่างต่อเนื่อง เรียนให้สำเร็จหลักสูตร ที่สำคัญให้นักศึกษาทุนมีโอกาสได้รับโอวาทจากท่านประธาน และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขในสังคมทุกรูปแบบ กิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนปีนี้จึงกำหนดกรอบแนวคิด “โตไปไม่โกง” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษาทุน ระดับ ปวช. 1 จำนวน 296 คน และระดับปวส. 1 จำนวน 91 คน นักศึกษาพี่เลี้ยง จำนวน 20 คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน 27 คน ครูเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจำนวน 10 คน วิทยากรกิจกรรม จำนวน 15 คน รวม 459 คน กิจกรรมประกอบด้วยการนิทรรศการทุน จชต. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ปวช.จำนวน 296 ทุน ทุนละ 29,000 บาท ระดับ ปวส. จำนวน 91 ทุน ทุนละ 40,000 บาท รวม 387 ทุน สำหรับทุนเรียนต่างพื้นที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับผิดชอบโอนเงินทุนให้วิทยาลัยที่นักศึกษาไปศึกษาเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมเสริมสร้างวินัย กิจกรรมแรงบันดาลใจ จากครอบครัวต้นแบบ เสวนาเรื่อง “นักศึกษาทุน จชต. มีจิตอาสารักบ้านเกิด” เน้นโตไปไม่โกง มีทั้งบรรยาย เสวนา กิจกรรมกลุ่ม เกมส์ มีกำหนด 3 วัน ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559 โดยการจัดค่ายนักศึกษาทุนในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ส่วนสถานที่ออกกำลังกายนักศึกษาทุนได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา อนุญาตให้ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมยามเช้าบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้วลำดับต่อนี้ไปจะเป็นพิธีมอบทุน

22 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: