สพป.สิงห์บุรี จัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑

878593.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ถูกต้อง 3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอนคณิตสาดให้มีความชำนาญมากขึ้น 4. เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการสอนคณิตสาดนำไปใช้ในห้องเรียนได้จริง ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 113 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์สามารถ พยอมหอม อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและให้ความรู้ในการอบรม โดยมี นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมในวันนี้ (วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี และ นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบ

23 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: