“สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก”

878018.JPG

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานฯ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 1/อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน/ศึกษานิเทศก์ และประธานศูนย์เครือข่ายฯ 20 ศูนย์ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสนองตอบนโยบายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีเป้าหมายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้ คือ (1) ร.ร. ที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 20 คน ลงมา เป้าหมายเลิก ร.ร. ร้อยละ 100 (2) ร.ร. ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 60 คนลงมา เป้าหมาย เลิก ร.ร. ร้อยละ 50 และ (3) ร.ร.ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 60 คนขึ้นไป ถึง 120 คน เป้าหมาย รวม ร.ร.ร้อยละ 100 โดยให้กลุ่มนโยบายและแผน จัดทำ Road Map ในการดำเนินการเลิกและรวม ร.ร. ส่งให้ประธานศูนย์ฯ เสนอรายละเอียดข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง ผอ.ร.ร.ที่อยู่โรงเรียนใกล้เคียง ไปรักษาการในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มี ผอ.ร.ร. ด้วย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ครุผู้สอนออกจากห้องเรียน ซึ่งจะส่งผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น

21 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: