เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ศึกษา นางสาวอมรรัตน์ ทองโชติ ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ผู้ศึกษา นางสาวอมรรัตน์ ทองโชติ ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ววิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เรื่อง คลื่นกล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 45 คน ซึ่งได้จาก การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย จานวน 1 หน่วยการเรียนรู้ คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิยาลัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จากสูตร E1/E2 และสถิติทดสอบที (t-test dependent) ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ x

1. ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย มีดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องคลื่นกล มีค่า E1/E2 เท่ากับ 85.38/84.74 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย ก่อนและหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.69 ชื่อผลงาน บริหารจัดการนักเรียนเรียนรวมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่กลยุทธ์ 4M ของนางสาวอังสนา มากูล ›

พฤหัสบดี, 21 กรกฎาคม 2559 by peera

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: