สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

875264.jpg

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายทองดี ชาลีรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมและบรรยายพิเศษโครงการ “เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์” ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินโครงการตามที่สำนักวิชาการและมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กำกับ ติดตามการนำเอกสาร “บูรณาการ การอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์” สู่การปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จึงได้จัดโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์ ในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่อไป

10 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: