สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

874389.JPG

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการค้นพบและวัฏจักรการสืบเสาะ” เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการค้นพบและวัฏจักรการสืบเสาะ รุ่นที่ ๑ , ๒ , ๔ , และ ๕ จำนวน ๘๙ โรงเรียน เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ และเพื่อปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก กระตุ้นความสนใจใคร่รู้ ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการทดลองแบบ Hands-On เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะสามารถช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต วิทยากรให้ความรู้ นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) นางรุ่งทิพย์ ประพิณ รอง ผอ.รร.เสนศิริอนุสรณ์ และคณะครูปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด

06 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: