๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล

872968.JPG

1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ##สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จัดประกวดผลงานนักเรียนในโรงเรียนดีประจำตำบล ภายใต้แนวคิด 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โดยให้โรงเรียนดีประจำตำบลทั้ง 51 แห่ง ส่งผลงาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/อาชีพ ที่โดดเด่นของโรงเรียนที่เป็นผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในหัวข้อ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

##การจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจำตำบล ต้องสนองนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและการเป็นโรงเรียนทำมาหากิน อันจะสะท้อนให้เห็นกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ที่ผู้เรียนสามารถนำมาพัฒนางานอาชีพจนเกิดเป็นผลงาน/ผลิตภัณฑ์ได้ โรงเรียนดีประจำตำบลได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพมาซึ่งแล้วแต่บริบทของท้องถิ่นตนเอง ซึ่งปรากฎเป็นผลงานด้านวิชาชีพ และมีกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

##ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้กับโรงเรียนดีประจำตำบล กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและการขับเคลื่อนงานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

ในลักษณะของ “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์” สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดำเนินการโดย นายสุขใจ ดวงประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล จึงได้จัดการประเมิน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนดีประจำตำบลในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีโรงเรียนดีประจำตำบล เข้าร่วมรับการประเมิน จำนวน 51 แห่ง ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา……

02 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: