สพป.นครพนม เขต ๑ จัดพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ ๑

873219.JPG

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงาน ปปส.ภาค ๔ ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ และเขต ๒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย พื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลเด็กปฐมวัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาครูปฐมวัย ให้มีหลักคิดแนวทางเชิงวิชาการ สำหรับเสริมสร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กปฐมวัย ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ และตระหนักถึงความสำคัญของสื่อนิทานชุด “อ่านอุ่นรัก” และสื่อการเล่นชุด “เล่นล้อมรัก” และสื่ออื่น ๆ ที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือ สำหรับสอนเสริมสร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ ๑ ประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑, เขต ๒ และโรงเรียนตชด. รวมทั้งสิ้น ๔๕๓ คน โดยมีนายเอกราช มณีกรรณ์ นายอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการฯ นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ นายเดชวิษณุ ภู่เจริญ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๔ นายปราโมทย์ ผายทอง ศอ.ปส.จ.นครพนม นางกนกพร ด้วงคำภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมคณะ นายวงษ์ใส เตโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต ๒ พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกหน่วยงาน ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด<<<

https://www.facebook.com/gallery.nkp1/photos/?tab=album&album_id=1750608…

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

04 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: