สพป.พล.๑ ดึงกลุ่มโรงเรียนพัฒนาครูวิทยาศาสตร์

871022.JPG

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนขยายผลการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ระดับกลุ่มโรงเรียน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมประชุม

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้จบโดยตรงด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ชำนาญการสอนวิทยาศาสตร์และไม่สามารถออกแบบกี่เรียนการสอนด้วยการทดลองได้ โดยอาศัยความร่วมมือ ความเข้มแข็งของกลุ่มโรงเรียนในการทำความเข้าใจกับครูถึงความสำคัญของการสอนด้วยวิธีการทดลอง การจัดกิจกรรมทดลองในรูปแบบของกลุ่มโรงเรียนซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มและช่วยลดภาระแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนครู อีกทั้งนักเรียนจะได้ร่วมทำกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการทดลอง เปิดโอกาสให้เด็กได้รู้จักคิดออกแบบการทดลองตามปัญหาและการตั้งสมมติฐานของตนเอง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเปิดโอกาสให้กลุ่มโรงเรียนได้ดำเนินการตามบริบทของตนเอง

29 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: