สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนว ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา

869438.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนว ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สพป.สพ.๒ โดยมีนายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานและบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญการแนะแนวให้ศิษย์รัก” ในครั้งนี้มีการพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนวที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๔๖ คน วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อให้ครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนวได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการจัดกิจกรรมแนะแนว และเพื่อจัดบริการออนไลน์ข้อมูลที่จำเป็นในการพัฒนาวิชาการงานแนะแนวให้โรงเรียนในสังกัด ทางเว็บไซต์ http://www.sp2.go.th และในภาคเช้า มีการจัดกิจกรรม บรรยายหัวข้อ “ครูเป็นดั่งแสงตะวันของศิษย์” โดย นางลำดวน ไกรคุณาศัย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เป็นวิทยากร ,การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปกับครูแนะแนว ,ครูแนะแนวจะต้องจัดโครงสร้างกิจกรรมแนะแนว ๔๐ ชั่วโมง/ปี ให้ครอบคลุม ๓ ประเภท ได้แก่ ๑.แนะแนวด้านการศึกษา ๒.แนะแนวด้านอาชีพ ๓.แนะแนวด้านชีวิตและสังคม โดย นางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ เป็นวิทยากร ในภาคบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มแนะแนวภาคปฏิบัติ การวางแผน และฝึกการทำเครื่องมือ แบบวัดความสนใจในอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ด้านต่าง ๆ ๘ ด้าน คือ ๑.ด้านความสนใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย การเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒.ด้านความสนใจเกี่ยวกับเหตุผลและคณิตศาสตร์ ๓.ด้านความสนใจเกี่ยวกับดนตรี ๔.ด้านความสนใจเกี่ยวกับตนเองและบุคคลอื่น ๕.ด้านความสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ๖.ด้านความในใจเกี่ยวกับกล้าคิด กล้าทำ ๗.ด้านความสนใจเกี่ยวกับมิติสัมพันธ์ ๘.ด้านความสนใจเกี่ยวกับภาษา โดยมี นายชัยรัตน์ พลเลิศ รอง ผอ.โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เป็นวิทยากร มีนางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ…

24 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: